Докато разчистват една зелена площ в Стара Загора, започват да застрояват друга

Екип на Биволъ

Тече срокът за обжалване на решението за застрояване в парк „Бранителите на Стара Загора“. Близо 40 декара зелена площ наскоро бяха отредени за застрояване в разрез със закона и с общия устройствен план на града Виж приложението – приблизително местоположение Живущите в околните сгради още не подозират какво следва. До 7 ноември решението може да се обжалва.

 Казусът започна, след като терени в парка бяха определени за застрояване с подробен устройствен план. Националният омбудсман Константин Пенчев обаче откри редица нарушения (виж по-надолу – становището на омбудсмана): планът за застрояване не е бил оповестен по правилния начин в Държавен вестник, противоречи на общия устройствен план на града и на законовата забрана за промяна на предназначението на зелени площи (чл. 62а от ЗУТ). Не е проведено и обществено обсъждане.

Вместо навремето да отчужди тези терени, както предвижда законът, общината започна да търси вариант собствениците да получат земи на друго място в парка и да им се даде възможност да строят. Това обаче е в очевидно противоречие с общия устройствен план, който предвижда зелена зона по тези места, а с просто око се вижда, че застрашени са богато озеленени райони.

На 29 май общинският съвет отхвърли зстрояването. Заинтересовани лица обаче обжалваха това решение пред административния съд. С определения администратвният съд остави в сила решението на общинския съвет, като отхвърли и жалба на тогавашната областна управителка Живка Аладжова. 

Освен че не допусна жалбите, съдът определи общинският съвет в Стара Загора да разгледа въпроса за евентуална фактическа грешка, свързана с кворума в залата при гласуванията. Наличие на такава грешка обаче не беше постановено от съда. Напротив, съдът отказа да вземе отношение по спора с мотива, че той е в правомощията на общинския съвет.

Въпреки това, в сесията на 11 септември 2014 г. председателят на общинския съвет Емил Христов внесе предложение за отмяна на решението от 29 май. В гласуване то бе отменено, а планът за застрояване – гласуван наново.

Интересно е как този път нямаше гласове против или въздържал се за разлика от предишното заседание – след като на практика се гласува същото решение.  

Всичко това се случва, докато в града тече прекрасна инициатива за създаване на нов парк.

От Facebook групата “Запазете Бедечка

 Текст на становището на националния омбудсман:

Относно: Преписка по жалба № 1285/2014 г. във връзка с възражение на граждани срещу устройствена процедура за ПУП за територията на Парк „Бранителите“ – гр. Стара Загора

Подробно се запознах с изпратения по електронната поща на омбудсмана сигнал от граждани на община Стара Загора, приложените документи и илюстративен материал, касаещи предвиденото застрояване на парк „Бранителите“.

От извършеното проучване на относимите към устройствената процедура обстоятелства, сред които приети решения на Общинския съвет Стара Загора (ОС), протоколи на Общински експертен съвет по устройство на територията – Стара Загора (ОЕСУТ), Общия устройствен план на общината (ОУП) и регистъра на актовете за публична общинска собственост (АПОС) се констатира следното:

Въз основа на заявление с вх. № 94-К-01896-12418 от 27.06.2011 г., с решение № 1334 по протокол № 60/2011 г. ОС – Стара Загора на основание чл. 21, ал.1,т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ е дал съгласие за изработването на подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на кв. 4555, гр. Стара Загора, върху актуална кадастрална основа, като при изработването на ПУП, собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината не по-малко от 22 на сто,но не повече от 25 на сто от площите на имотите си. Новообразуваните по този ред урегулирани поземлени имоти, предвид разпоредбата на чл. 16, ал. 1, във връзка с ал. 4 следва да са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 210 ЗУТ.

Разработката обхваща части от територията на Парк „Бранителите на Стара Загора“, предмет на следните АПОС: № 4149 за УПИ Парк „Бранителите на Стара Загора“ с площ от 1006 дка, ПИ с идентификатор № 68850.533.1 с начин на трайно ползване – обществен селищен парк и АПОС № 12790 за ПИ № 15174, с идентификатор № 68850.533.6, с площ от 45920 кв.м. В тази връзка бих посочил принципното положение залегнало в чл. 62, ал. 2, във връзка с ал. 5 от ЗУТ съгласно което озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели. Когато в терените, определени за озеленени площи – публична собственост, попадат поземлени имоти – частна собственост, те се отчуждават по предвидения в закона ред.

Кметът на община Стара Загора е отправил Предложение № 10-61-144/10.03.2014 г. до ОС – Стара Загора за одобряване на плана за регулация, целящ образуването на два нови квартала за застрояване и нови улици: кв. 4555 – за спорт и рекреация и кв. 4556 – за жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване – Жм.

Изготвеният проект за ПР и ПЗ за кв. 4455 и кв. 4456 е приет от ОЕСУТ в Решение по т. 1 от Протокол № 2 с нанесени корекции съгласно становище на НИНКН с изх. № 33-НН-1013/19.11.2013г. Проектът е обявен на заинтересуваните лица по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

ПУП се отнася за повече от един квартал и новообразувани улици, поради което същият е подлежал на съобщаване по реда на чл.128 ал. 1 с обявление в Държавен вестник, което няма данни да е проведено.

С плана се установява жилищна зона с преобладаване на ниско застрояване – Жм, която в частта си източно от ПИ 68850.533.9 не съответства на задължителните при изготвяне на ПУП (чл. 104 ЗУТ) предвиждания на ОУП за Зона за паркове, градини и озеленяване – Оз, в противоречие на забраната за преотреждане на озеленени площи (чл. 62а ЗУТ).

Няма данни да е спазена и процедурата за провеждане на обществено обсъждане, съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 62 а от ЗУТ, предвид засегнатия терен за озеленяване.

С оглед на изложеното може да се направи извод, че основателно ОС- Стара Загора не е одобрил предложения ПУП и е върнал Административната преписка е на общинската администрация за изпълнение на непроведените законово определени подготвителни административно-процесуални действия по одобряване на проекта. Видно от решение № 1222 по протокол № 31/27.03.2014 г. по точка 71 от дневния ред – на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 69, ал. 9 от ЗУТ ОС – Стара Загора не одобрява ПУП – изменение на План за регулация за кв.455 Г и парк „Бранителите на Стара Загора“ по плана на гр. Стара Загора и План на застрояване на новообразуваните имоти в кв. 4455 и кв. 4456.

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ —

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

%d блогъра харесват това: