“Пари няма”, но има … за “подаръци”

Capture_decran_2012-05-07_a_10.16.10

“Пари няма” е рефрен на лицемерното политическо говорене. Също като неуморните призиви за затягане на коланите в името на митичните фискална стабилност, дисциплинираност и прочие съвременни божества, в чиито олтари принесохме в жертва здравето, образованието, щастието, настоящето, а вероятно и бъдещето си.

Хората са толкова глупави, че повторното насилие им изглежда справедливо. Неумолима присъда, произнесена от френския философ Хелвеций през ХVІІІ век и уви, все още актуална.

“Пари няма” е цинична индулгенция за обща консумация. В действителност, пари има. Дори и днес. Но не за всички, а за избрани. Те сякаш никога не свършват за тях. Само дето многократното финансиране на частните им проекти с публични средства под благовидния предлог на имагинерен обществен интерес, не прави харченето по-справедливо.

С гласовете на общинските съветници на Правец (5-ма от ГЕРБ и 4-ма от БСП с вот “за”), на редовно заседание на 27.04.2012 г стартира процедура, приключването на която ще превърне изградената през 2011 г с пари на българските данъкоплатци и вече снабдена с престижен международен сертификат лекоатлетическа писта в най-новия брилянт в короната от притежания на частната компания “Тера тур сервиз” ЕООД. Към тази скрита приватизация, както вероятно би я определил председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, се върви след поредица от лежерно пренебрегнати нормативни актове.

В не толкова далечната 2002 г, община Правец регистрира съвместно с фирма “Тера тур сервиз” ЕООД акционерно дружество “Университетски недвижими имоти – Правец” (“УНИ” АД). Предметът на дейност на новоучредената компания, посочен пред съда, е изграждане и стопанисване на обекти и съоръжения на територията на общината, отдаване на вещи под наем, всички видове търговски сделки обезпечаващи образователни и културни програми, спортна дейност и свързаните с тях услуги. При учредяването, общината “внася” в капитала на дружеството спортен комплекс, състоящ се от спортна зала, футболен стадион, тенис кортове – 3 броя, мотостадион и резервен стадион или застроен терен с площ от 68 832 кв.м, оценен на 448 842 лева. “Тера тур сервиз” ЕООД внася ефективно 336 631 лева, (и обещава да внесе до две години още 1 009 895 лева), срещу които получава веднага 75% от акциите, респективно и от собствеността на дружеството. За община Правец срещу апортираните застроени 68 832 кв.м остават едва 25%.

До 2009 г в съвместното дружество “УНИ” АД, е “внесена” почти цялата атрактивна публична собственост на гр. Правец – Културен дом, Младежки дом, Търговски комплекс и разположена в центъра Административно стопанска сграда. Въпреки, че делът на частната компания е намален до 69%, общината не може да влияе нито на решенията нито на действията, които другият акционер взема по отношение на “УНИ” АД, доколкото, съгласно устава на дружество, те се приемат с обикновено или с квалифицирано мнозинство. Община Правец със своите едва 31% няма шанс нито за квалифицирано, нито за обикновено такова. Нещо повече. В последните годишни финансови отчети “Тера Тур сервиз” сочи “УНИ” АД за СВОЕ ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО и пояснява:“Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на Дружеството (разбирай на “Тера Тур сервиз” ЕООД, бел. автора). Контролът върху дъщерните предприятия се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат от дейността му.”

От 2007 година “УНИ” АД работи на загуба, видно от годишните финансови отчети, представени в Търговския регистър:

2007 г – приходи 1 130 000 лева, загуба в размер на 159 787 лева

2008 г – приходи 876 000 лева, загуба в размер на 397 000 лева

2009 г – приходи 715 000 лева, загуба в размер на 99 028 лева

2010 г – приходи 969 000 лева, загуба в размер на 654 000 лева.

Община Правец “спестява” резултатите от дейността на съвместното дружество в отчетите си, декларирани пред Сметната палата особено последния от 2010 г., който е заверен с резерви. Пропускът е отбелязан в одитен доклад № 0100004711, който прави извод, че счетоводните книжа не дават вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на общината.

Въпреки, че “УНИ” АД е губещо и участието в него не само не носи дивидент, а превръща община Правец в длъжник на съакционера и в своеобразен негов заложник, тя продължава кротко и безропотно да следва политиката, диктувана от “Тера тур сервиз” ЕООД. С решение 164 от 17.11.2010 г общинските съветници дават съгласие общината да придобие безвъзмездно от “УНИ” АД собствеността върху част от апортирания от самата нея през 2002 г спортен комплекс. Въпросната част – УПИ ІХ в кв. 9 по плана на града, представляваща съществуваща лекоатлетическа писта и стадион, е обособена като отделен имот само 20 дни преди това (с решение 145 от 27.10.2010 г). На 06.12.2010 “УНИ” АД дарява на община Правец имота. Смущаващото в това своеобразно “кълбо назад” е липсата на оценка от вещи лица за стойността на “дарението”. Отписването му от активите на “УНИ” АД и завеждане в отчетите на общината поражда промени в счетоводните баланси, които няма как да отговарят на изискванията за честност, достоверност и коректност при отсъствието на финансов еквивалент на подарения имот. Община Правец няма и надлежно оформен титул за собственост на “подаръка”. Подминавайки тези “подробности”, общинските съветници дават съгласие съществуващата лекоатлетическата писта да се предостави за безвъзмездно ползване на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) за срок от 10 години след въвеждането й в експлоатация. Учреденото право на ползване е вписано надлежно в имотния регистър с акт 183/2010 на 13.12.2010 г.

През 2011 г федерацията по лека атлетика (БФЛА) с пари, получени от държавния бюджет чрез министерство на физическото възпитание и спорта, изгражда нова лекоатлетическа писта на мястото на съществуващата, открита на 01. декември 2011 г на специална церемония. Съоръжението струва на българските граждани 1 100 000 лева.

Идва ред на второто “кълбо назад”. В докладна записка 08.00-150 от 20.04.2012 г. кмета на Правец Румен Гунински аргументира пред общинските съветници необходимостта от обратно “връщане” на имота, “дарен” на общината от “УНИ” АД обратно в дружеството, с ангажимента за изграждане на трибуни с 5000 седящи места около пистата, за които общината няма финансов ресурс и които “УНИ” АД в писмо 2600-13 от 06.04.2012 г заявява, че ще осигури. Вместо да обяви, че търси инвеститори, с което да диферсифицира зависимостта от “Тера тур сервиз” ЕООД, под чиито контрол е почти цялата атрактивна публична собственост в града, на общинските съветници е предложено връщане на актива в губещото дружество. Тази логика изглежда странна, освен ако … изначално уговорката не е била точно такава – бонусиране на имота с пари на данъкоплатците и връщане в дъщерното дружество на частната “Тера тур сервиз” ЕООД, собственост на Васил Златев, кмет на града за периода 1968 – 1989 г.

Това съвсем не е първият подарък, който “Тера тур сервиз” ЕООД ще получи от държавата и българските граждани. Данъкоплатците вече осигуриха на компанията, собственик на голф игрище и хотели в Правец, както следва:

– изграждане на битова и дъждовна канализация по улици в квартала на голф-комплекса (Договор с МРРБ от 28.01. 2008 г) на стойност 3 370 146 лева

– изграждане на канализационен колектор (Договор с МРРБ от 06.04. 2008 г) на стойност 2 392 146 лева

– изграждане на външен довеждащ колектор до голф-клуб Правец (Договор с МРРБ от м. декември 2008 г) на стойност 345 000 лева.

– трасировка на път в местността “Скърнава”, обслужващ голф комплекса и четири къщи, попадащи в района (Договор с МРРБ от 14.04. 2008 г) на стойност 287 058 лева.

Европейските данъкоплатци също дават своя “принос” за комфорта на “Тера тур сервиз” ЕООД, финансирайки разширяване на уличната мрежа на Правец приоритетно в голф комплекса чрез Мярка 322 на ПРСР, по договор от 11.01.2011 г на стойност 2 390 062 лева. А им предстои да финансират и ремонта на пътя до бившата резиденция на Тодор Живков, днес собственост на Васил Златев. Новата лекоатлетическа писта ще е поредната вкусна хапка за несекващия апетит на петия по богатство, според класацията на в. “Пари” за 2010 г. българин, а също бонус към голф комплекса и източник на допълнителни приходи за хотелите, които притежава в Правец. Цинично е обаче парите на данъкоплатците, инвестирани чрез Сдружение с нестопанска цел в ОБЩЕСТВЕНА полза, каквото е Българската федерация по лека атлетика, в крайна сметка да обслужват частен интерес. Подобен фокус в ЕС дефинират като нерегламентирана държавна помощ и го санкционират. А България изглежда съвсем не е бедна държава, след като все още има пари за подобни “подаръци”. Сега остава само да приемем, че раздаването им е справедливо.

Въпроси към Павлин Цветков, общински съветник в Правец от партия Национален фронт за спасение на България.

Господин Цветков, Вие гласувахте “против” решението, с което на практика се стартира процедура за обратно връщане на имота, подарен от “УНИ” АД на общината, но вече с бонус нова лекоатлетическа писта. Защо?

– Дружеството „Университетски недвижими имоти – Правец”, в което общината е съакционер с фирма „Тера тур сервиз” на В. Златев, от години работи на загуба. В действителност общото дружество е източвано преднамерено от фирма „Тера тур сервиз”, която е обявила в Търговския регистър, че УНИ е нейно дъщерно предприятие. Това означава, че В. Златев упражнява пълен контрол върху управлението на съвместното дружество чрез своята фирма. В годишния финансов отчет на УНИ за 2010 г. са декларирани краткосрочни и дългосрочни задължения към фирмата на Златев в размер на около 1 100 000 лв. Тъй като няма никаква печалба, общината не получава и една стотинка дивидент, въпреки че е внесла в капитала на УНИ имоти за десетки милиони левове – спортен комплекс със зала, стадиони, кортове, футболни игрища и др. С решението, срещу което гласувахме с моя колега от НФСБ, общината на практика прави поредния подарък на Златев. Считам, че общината няма никаква полза да прехвърля активи в едно губещо предприятие, защото това на практика означава да загуби тези активи. Още повече, че тази писта е изградена с парите на всички данъкоплатци и не следва да минава под контрола на едно частно предприятие. Пистата трябва да запази публичния си характер и под някаква форма да бъде достъпна за всички, които се занимават с организиран спорт.

Правец е малък град с едва 3 800 жители, факт който прави съмнителни повечето инвестиции на публични средства откъм ефективност. Попитахме в нарочно писмо президента на БФЛА Добромир Карамаринов и министър Свилен Нейков по какви критерии го избраха, за да изградят тук лекоатлетическа писта и очакваме отговорите им. Според Вас кое е било определящо да предпочетат Правец пред Силистра, Хасково, Враца или Плевен където освен всичко останало има и спортни училища със специалност “лека атлетика”, възпитаниците на които могат само да мечтаят за такова модерно съоръжение от международен клас?

– Предполагам, че „неустоимият чар” на фамилия Златеви и въздействието на тяхното приказно богатство са предопределили изборът на Правец за бенефициент на тази инвестиция. Министър Нейков е чест гост в хотела на В. Златев, а също така участва в почти всяко мероприятие в изграденото от тях голф игрище. Председателят на БФЛА г-н Карамаринов от няколко години е станал наш съгражданин – има вилен имот в една от махалите на Правец. Даже сме съседи. Не мога обаче да преценя дали този факт е повлиял в някаква степен за това, пистата да се направи тук.

Вие сте малцинство в общинския съвет на Правец. Смятате ли да предприемете нещо, което да спре порочната практика парите на данъкоплатците, похарчени уж в името на обществен интерес в крайна сметка да обслужват частен такъв?

– В общинския съвет на Правец е налице негласна коалиция между ГЕРБ и БСП. Това е абсолютен прецедент в политическия живот на страната! Обикновено по решенията, по които не можем да постигнем пълен консенсус, гласуването е 11 срещу 2-ма. Гарант на мнозинството в Общинския съвет на Правец е самата фамилия Златеви, затова и тази странна коалиция ще просъществува дотогава, докато е необходима за обслужването на интересите им. Аз и моят колега нямаме никакъв шанс да се преборим за каквото и да било на общинско ниво.

В българската прокуратура нямам никакво доверие. Вероятно ще подадем сигнал до Европейските институции за заобикаляне на закона и за нерегламентирана държавна помощ, отпусната на частно предприятие.

Capture_decran_2012-05-07_a_10.16.27

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: