Битка за медицинската лаборатория на МБАЛ – Поморие

Кметът Иван Алексиев обвинен в закононарушения, той заплашва със съд
Евгения Джорджева

Кметът на Поморие Иван Алексиев грубо нарушава закона и, за да обслужи интересите на софийска фирма, оставя населенето в общината без болнична помощ по Здравна каса. Алексиев не се съобразява дори с решението на областния управител Вълчо Чолаков и принудително се опитва да изземе помещенията на лабораторията от сегашния наемател Медико-диагностична лаборатория ”Лина” в полза на друга фирма, алармира в писмо до медиите д-р Васил Костадинов, управител на МДЛ ”Лина”.

МДЦ „Лина” работи в МБАЛ Поморие от 2013 г. по силата на договор с болницата, който е валиден до края на 2016 г., обяснява в писмото си д-р Костадинов. Договорът е сключен след като кметът своя заповед отдава за безвъзмездно ползване на МБАЛ – Поморие 6 помещения, между които и помещение за клиникодиагностични структури. От своя страна МБАЛ-Поморие отдава помещенията за клиникодиагностични структури под наем на „Лина”, която ги ремонтира и внедрява оборудване за 640 000 лева.

През миналата година, без „Лина” и болницата да бъдат предупредени, Общинският съвет вади от активите на лечебното заведение единствено помещенията на лабораторията и ги отдава на търг. Търгът е спечелен от софийска фирма за срок от 10 години.

Законът позволява публична общинска собственост да бъде отдавана за не повечe от 5 години, пояснява в писмото си д-р Васил Костадинов. Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков е отменил търга, като незаконосъобразен. Въпреки това общината и кметът настояват помещенията да бъдат освободени за софийската фирма.

„Община Поморие в лицето на кмета Иван Алексиев извършва грубо нарушение на закона и заради частни интереси е на път да попречи на МБАЛ-Поморие да сключи договор със Здравната каса, а от друга страна проваля изпълнението на европроект в болницата за 640 000 лева. Кметът не се съобразява дори с решението на областния управител на Бургас адв. Вълчо Чолаков, който е отменил незаконосъобразно проведен от Общинския съвет търг за помещенията на клиничната лаборатория в МБАЛ-Поморие”, пише в писмото.

Средствата, с които е закупена техниката на лабораторията, са отпуснати по договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан с Министерство на икономиката и енергетиката по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 год.“. Изрично условие за тяхното отпускане е апаратурата да бъде монтирана и да функционира в лабораторията на МБАЛ-Поморие. С решенията си кметът на Поморие прави така, че проектът да не може да бъде отчетен по оперативната програма. Евросредствата, спечелени за благото на поморийци, ще отидат на вятъра, за да се защитят частни интереси, казва д-р Костадинов.

„Волята на Иван Алексиев да настани софийската фирма ще окаже сериозна вреда на пациентите на МБАЛ-Поморие. Ако „Лина” напуснат, болницата няма да може да сключи договор със Здравната каса, защото ще трябва да закрие Звено „Клинична лаборатория”, което е задължително при сключване на договор с НЗОК. Ще бъдат уволнени и петима души – един лекар и четирима лаборанти. Не на последно място общинската болница ще трябва да направи ненужен разход на средства, понеже софийската фирма, спечелила незаконния търг, няма сключен договор с Регионалната здравноосигурителна каса, за да извършва дейност на територията на МБАЛ-Поморие. Така за неопределен период от време болницата ще трябва да плаща за изследвания на трета лаборатория. Губещите са много, а печелившият само един. Въпросът е трябва ли жителите на Поморие, болницата, лабораторията – наемател и медицинският персонал да бъдат ощетени заради частни интереси?”, пита в писмото си управителят на „Лина”.

Д-р Костадинов заявява, че е не желае да стига до съда и призовава Община Поморие към разумно решение на спора.

След публичното изявление, обаче, спорът се задълбочи. Кметът на Поморие отговори на обвиненията така „Използването на публичното пространство за отправяне на обвинения, без доказателства, подкрепени с позоваване на псевдозакони, подлежи на наказание според българското законодателство. Надявам се, следващият път когато д-р Костадинов използва репутацията ми, за да защити частните си интереси, въвеждайки гражданското общество в заблуждение, да вземе това предвид»

Публикуваме официалното изявление на Община Поморие:

1. МБАЛ Поморие е публична общинска собственост и като такава, нейните помещения подлежат на отдаване под наем чрез търг или конкурс, съгласно Закона за общинската собственост. Това е и предписанието към Община Поморие след извършена от Сметна палата проверка. В тази връзка считам, че квалифицирането на законовите процедури като „принудителен опит за изземване на лабораторията” е меко казано   неуместно и граничи с популизъм. Собственикът на МДЛ „Лина”, не се яви на търга под претекст, че не е получил уведомление, въпреки, че датата на търга  беше определена и оповестена както на официалния уеб сайт на Община Поморие и информационните табла, така и в национален ежедневник, съгласно изискванията на Закона. Главният лекар и управител на болницата също беше уведомен за предстоящия търг. Явиха се две фирми, една от които спечели и подписа договор с Община Поморие.

2. Относно умишления опит за манипулиране на общественото мнение с твърдението, че „ Общинският съвет вади от активите на лечебното заведение единствено помещенията на лабораторията и ги отдава на търг”, на същата дата, когато беше проведен търгът за лабораторията, се проведе и търг за лекарските кабинети, находящи се в МБАЛ Поморие.

3. Относно неотговарящите на истината справки, че „законът позволява публична общинска собственост да бъде отдавана за не повечe от 5 години”: чл. 14, ал. 7 от ЗОС гласи: „Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет”.

4. Вярно е твърдението, че МДЛ „Лина” има сключен договор с МБАЛ „Поморие”, но за съжаление незаконосъобразните договорни отношения не могат да бъдат мотив за извършване на незаконосъобразни дейности. Съгласно Законът за общинската собственост фирмата, стопанисваща медико-диагностичната лаборатория, трябва да има сключен договор с Общината. Такъв липсва и може би по тази причина до сега действащата лаборатория, в продължение на 14 години, не е плащала наем за помещението.

5. Относно твърдението, че с моя Заповед от 2013  г. Община Поморие отдава за безвъзмездно ползване на многопрофилната болница Отделение по нервни болести, Отделение по педиатрия, Отделение по акушерство и гинекология, Отделение по хирургия, Отделение по образна диагностика, помещения за клиникодиагностични структури, естакада и асансьор е в следствие на решение на Общински съвет № 406/20.12.2012 г., след което трябваше да се подпише договор за управление на МБАЛ Поморие. В следствие на отказа на главния лекар да подпише договора за управление, той като управител на МБАЛ Поморие, няма право да преотдава общински помещения включително и за клинико-диагностична лаборатория. С решение на Общински съвет № 976/29.04.2014 г., отпада т.7 от предходното решение и се взима решение за провеждане на процедура за публичен търг с явно наддаване. Търгът е проведен на 26.11.2014 г., където МДЛ „Лина” не е подала заявление за участие и не е участник в него. Договорите между МБАЛ Поморие и МДЛ „Лина” са нотариално заверени и вписани при съдията по вписванията на 04.12.2014 г. т.е след провеждането на търга.

6. Няма влязло в сила Решение на Областния управител на Бургас г-н Вълчо Чолаков за отмяна на проведения от Община Поморие търг.

7. Спекулативните твърдения на  д-р Васил Костадинов, че „общинската болница ще трябва да направи ненужен разход на средства, понеже софийската фирма, спечелила незаконния търг,  няма  сключен договор с Регионалната здравноосигурителна каса, за да извършва дейност на територията на МБАЛ-Поморие” не отговарят на истината. Първо, търгът е абсолютно законен, а кандидатите, заявили участие представят необходимата документация, съгласно установените от Закона и Наредбите на Общински съвет – Поморие изисквания, едно, от които е именно действащ договор с НЗОК. Ако това условие не е изпълнено, фирмата нямаше да има възможност да участва в търга. Фирмата, спечелила търга, отговаря на всички изисквания  и е представила сертификат и договор със Здравната каса.  Нещо повече, управителят на болницата съвсем преднамерено е прехвърлил сертификатите на болничната лаборатория на МДЛ „Лина” и в момента лабораторията, която функционира в МБАЛ Поморие е без сертификат.

8. Относно закупената техника по ОП „Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 год.“: Община Поморие, в качеството й на собственик на сградата на МБАЛ Поморие не е уведомена от МДЛ „Лина” за участието й в такъв проект и няма отношение към проекти, спечелени от частни инвеститори. Безвъзмездната помощ, отпусната по тях е в полза на бенефициента (в случая МДЛ „Лина”). Собственик на закупеното оборудване е МДЛ „Лина” и като такъв тя има право да разполага с него както намери за добре.

Община Поморие не е спирала да подпомага финансово търговското дружество МБАЛ Поморие, защото усилията ни са насочени именно към това да осигурим съществуването и медицинското обслужване на болницата. Нещо повече, в момента Общината разработва проектно предложение за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на болницата по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Предстои кандидатстване с проект за доставка на ново специализирано болнично оборудване и провеждането на обучителни курсове и семинари. Реализирането на всички тези проекти ще доведе не само до запазване на болницата, но и до развитието й като такава, предлагаща качествено здравеопазване.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

%d блогъра харесват това: