На 08.12.2014 г. Изпълнителният директор на БАБХ издава решение за откриване на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Доставка на инактивирана моновалентна ваксина серотип-4 против болестта „син език“ по преживните животни“. Поканени са пет фирми, като само една от тях представлява производител, чиято ваксина е разрешена за употреба със Заповед на Изпълнителния директор на БАБХ от 11.11.2014 г., като съответно е изпратена и Нотификация до ЕК, че с този продукт ще бъде изпълнен одобреният ваксинационен план. До отваряне на ценовите оферти са допуснати „Хювефарма“ АД и „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД. Първото дружество е допуснато до последния етап на процедурата, въпреки че не са покрили едно от минималните технически изисквания, а именно валиден лиценз за употреба на продукта в страна-членка на ЕС, на базата на който да бъде издадено разрешително за употреба в Р. България. БАБХ не постига споразумение с нито едно от двете дружества и процедурата е прекратена.

Изпълнителният директор на БАБХ, чрез изявления в различни медии, изтъква като мотив факта, че не е постигнато споразумение с „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, тъй като дружеството не е в състояние да достави ваксината до 10.03.2015 г. От Протокола за договаряне между  „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД и БАБХ, който е част от документацията по обществената поръчка е очевидно, че възможността на фирмата да достави продукта до споменатата дата изобщо не е дискутиран. Провокирана от изказванията на Изпълнителния директор на БАБХ, фирмата входира писмо на 09.02.2015, с което информира проф. Пламен Моллов, че неговите твърдения не отговарят на истината и производителят разполага с 6 000 000 дози (при необходими 4 300 000), като са необходими не повече от 4 седмици за отпечатване на стикер, листовка и външна опаковка на български, опаковане и доставка на ваксината.

На 16.02.2015 г. се открива нова процедура за обществена поръчка. Поканена е само една фирма – „Софарма“ АД. На 17.02.2015 е сключен договор за доставка на ваксината BTVPUR AlSap 4 на френския производител Merial. Законовият срок за обжалване на процедурата е 10 дни, т.е. договор може да бъде сключен най-рано на 27.02.2015 г., ако няма обжалване на процедурата. Испанският производител CZ Veterinaria, S.A. обжалва процедурата на 26.02.2015 г. На 17.02.2015 г. Изпълнителният директор на БАБХ издава Заповед, с която отменя своя Заповед от 11.11.2014г. , с която разрешава употребата на испанската ваксина на базата на валиден лиценз за употреба в друга страна-членка на ЕС. Съгласно административното право, орган, който е издал даден административен акт, не може сам да го отмени, а това би следвало да се направи от по-висш орган, както и да се мотивира и да уведоми заинтересованата страна, която може да обжалва този акт, но това не е направено. Освен това, на 20.02.2015 г. проф. Пламен Моллов издава нова Заповед, с която разрешава употребата на френската ваксина, но тя няма валиден лиценз за употреба. Заповедта няма правна стойност ако не е изпратена Нотификация до ЕК, която също липсва. Има едно писмо до ЕК, но то не представлява Нотификация.

Към датата на откриване на новата процедура за обществена поръчка, а именно 16.02.2015 г., единствената ваксина, която има валиден лиценз и е разрешена за употреба е BLUEVAC-4 на CZ Veterinaria, S.A.

„Софарма“ АД не притежава лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност няма право да търгува, съхранява и транспортира ветеринарномедицински продукти. Такъв лиценз притежава „Биофарм Инженеринг“ АД, чийто собственик е „Софарма“ АД, но това е отделно юридическо лице и то не е посочено като подизпълнител в договора. Също така, прави впечатление, че в договора няма посочен брой на дозите, както и срок за изпълнение.

На 04.03.2015 г. Изпълнителният директор на БАБХ организира брифинг, на който показва френската ваксина и листовката за употреба на продукта. Също така, опитвайки се да опровергае твърденията на „АСКЛЕП-ФАРМА“ ООД, че френската ваксина няма валиден лиценз, съответно не може да бъде разрешена за употреба и заповедта от 20.02.2015 г. е незаконосъобразна, той показва валиден лиценз. По-наблюдателните свидетели на това PR зрелище веднага забелязват, че валидният лиценз, който проф. Моллов гордо показва,

не е за продукта  BTVPUR AlSap 4, а за друг –  BTVPUR AlSap 2-4

която е комбинация от серотип-2 и серотип-4 и е само за овце. Обществената поръчка е за ваксина за овце и говеда, само срещу серотип-4, защото употребата на ваксина срещу серотипове, които не причиняват заболяване, е забранена. В листовката за употреба на BTVPUR AlSap 4, която придружава продукта, производителят препраща за повече информация към електронния регистър на лицензираните продукти по централизирана процедура на Европейската лекарствена агенция – http://www.ema.europa.eu/. Там валиден лиценз за употреба на BTVPUR AlSap 4 не съществува. В аналитичния сертификат, който придружава партидата, ясно е написано, че няма извършени тестове за безопасност, както и че датата на производство е 19.12.2014 г. 

Възникват няколко много интересни въпроса. Може ли Изпълнителният директор на БАБХ да отменя собствения си административен акт, без да се мотивира и без да уведоми заинтересованата страна – притежател на дадено право? Може ли да сключва договор преди изтичането на законовия срок от 10 дни? Може ли да сключва договор преди произнасяне на КЗК и ВАС при наличие на обжалване? Може ли Изпълнителният директор да разреши употребата на продукт, който няма лиценз, и то 3 дни след сключване на договора? Какво всъщност е доставено и се употребява върху животните при липса на тестове за безопасност? Имайки предвид, че този продукт няма валиден лиценз, т.е. няма как да бъде реализиран никъде, било ли е предварително планирано, още преди датата на производство, да се сключи договор точно за този продукт?


Намирате ли тази статия за полезна?
Подкрепете ни, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Платете Данъкъ Биволъ!

Можете да се включите с PayPal, банкова карта (Visa или Master Card), Epay.bg, в брой през EasyPay, през банкомат с B-Pay или с банков трансфер. Приемаме и криптовалутен данъкъ в биткойн или друга криптовалута.

Аз поддържам Биволъ >>

Реклами

This post is also available in: English