Право на отговор от Христо Ковачки

ТЕЦ Бобов Дол и Брикел редуцират емисиите с иновативни технологии

В  централите работят 2200 енергетика, средната заплата е 2000 лева, обемът на инвестициите е близо половин милиард лв
Биволъ

В Европейската Схема за Търговия с Емисии участват над 12 000 оператори в Европа, от които малко над 120 в България. Те са задължени да изчислят емисиите на въглероден диоксид от площадката си през завършилата календарна година, да предоставят информацията на акредитиран Верификационен орган и да внесат верифицирания доклад в ИАОС до 31 март на следващата година. Всеки оператор е длъжен да предаде на държавата информация за количеството квоти, равняващо се на тоновете верифицирани емисии въглероден диоксид.

Европейската схема за търговия с емисии се прилага в България от 2007 година. До 2015 година цената на една квота въглероден диоксид е между 3 и 5 Евро, а през тази година достигна нива над 55 Евро. Това означава, че енергийните предприятия в България през 2016 година, например, са заплатили общо 125 милиона евро за въглеродни емисии, докато ако моментната цена от 55 евро за тон се окаже средна за 2021 година, енергийните дружества в България ще се наложи да заплатят общо сума в размер на 1 375 000 000 евро за въглеродни емисии.

Непрекъснато повишаващата се цена на квотите на световните борси, влияе негативно върху стойността на продукцията на енергийните дружества.Единственият вариант вбъдеще да се намали чувствително количеството изпускани емисии е горивният микс да се оптимизира чрез внедряване на нови горива, които отделят по-малко емисии.

За разяснение се обърнахме към изпълнителните директори на ТЕЦ Бобов Дол и Брикел. Те разказаха за технологиите, благодарение на които успяват да постигнат чувствително намаляване на емисионния фактор.

При генерирането на един мегаватчас електроенергия от въглища се емитира от 0.9 до 1.25 тона въглероден диоксид, което означава, че спрямо днешните цени към себестойността на енергията се прибавят до 150 лева за всеки мегаватчас, което е огромно увеличение на разходите. Ръстът на цените на електрическата енергия не е достатъчен да покрие десетократното увеличение на стойността на въглеродните емисии.

„Всички засегнати от огромното повишение на квотите централи се стремим да оптимизираме въглеродните емисии главно чрез диверсификация на горивния микс. Това е възможно чрез по-висококачествени и екологични горива с по-малко отделяне на въглеродни емисии. За това работим по проекти за въвеждане в горивния микс на природен газ, който има значително по-нисък емисионен фактор. Когато ТЕЦ Бобов Дол се присъедини към газопреносната мрежа, ще преустановим и използването на мазут по време на разпалване, което не само ще е по-екологично, а и допълнително ще доведе до намаляване на емисионния фактор. Съвсем скоро планираме и строителство на голям фотолтаичен парк, благодарение на който ще се произвежда зелен водород и 100% зелена енергия. Освен да намалим емисиите, целим и да запазим поминъка в района. Ако се осъществят плановете ни, ще запазим работните места на заетите и ще бъдат осигурени възможности за преквалификация на персонала на ТЕЦ Бобов Дол и на мините. Персоналът на Централата е малко над 1000. За 10 години сме повишили трудовите възнаграждения с над 30%, в момента средната работна заплата в ТЕЦ Бобов Дол е около 2000 лева. За Фонд работна заплата месечно са отделени над 1 800 000 лева, т.е. на година местното население получава общо над 21 000 000 лева в работни заплати, благодарение на заетостта в ТЕЦ Бобов Дол. Трудовите възнаграждения на заетите са далеч над средните в страната и служителите определено са доволни от възнаграждението, което получават за труда си.“ каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Същото за усилията за намаляване на емисионния фактор обясни и изпълнителният директор на Брикел Янилин Павлов. В дружеството също се разработват проекти за диверсификация на горивния микс с цел намаляване на емисиите и доближаване до желанието на Европа за създаване на нисковъглеродна икономика.

„Предстои ни много работа, но замяната на въглищата с екологични горива е начинът да осигурим енергийната сигурност на България и да запазим работните места на хилядите българи, притежаващи опит и знания в сферата на енергетиката! Въпреки множеството сътресения през годините, в Брикел не сме си позволили да съкращаваме персонал. От много години поддържаме численост около 1500 души.“ каза Янилин Павлов от Брикел.

Янилин Павлов обясни, че не само не са намалили числеността на персонала, а са успяли и да повишат работните заплати с 20%.

„Фонд работна заплата е 2 600 000 лв на месец, което е 31 200 000 лева за заплати и осигуровки за заетите в Брикел на година. Брикел е в топ 100 на най-големите работодатели в България. В инвестиционната програма заложихме на поетапно извеждане на стари котли. На мястото на котел №6 стартира изграждане на нов вид горивна инсталация, чиято работа ще допринесе за допълнително намаляване на емисиите. Общата сума на инвестицията е над 240 000 000 лева.“ каза Янилин Павлов. 

Директорът на ТЕЦ Бобов Дол каза, че преди 10 години са изградили първата очистваща инсталация за близо 23 000 000 лева. По-късно е построена и втората, която е на стойност 45 000 000 лева.

„Общите инвестиции, насочени към реконструкция на съоръжения и подобряване на екологията в ТЕЦ Бобов Дол в последните 10 години са за над 140 000 000 лева! Още ли смятате, че не инвестираме?“ каза инж. Спасов.

Изпълнителните директори разказаха за техниките за намаляване на емисионния фактор, от което стана ясно, че очевидно дружествата в България използват сходни технологии за редуциране на изпусканите емисии.

Съоръженията на ТЕЦ Бобов Дол са проектирани за работа с местни кафяви въглища, които притежават 2 800 калории, но според Националната инвентаризация на парниковите газове, кафявите въглища днес са със средна калоричност 1655 единици, от там и емисионният фактор е висок – 96,1 единици въглероден диоксид за единица калоричност. За сравнение, емисионният фактор на природния газ, който искат да внедрят не само в ТЕЦ Бобов Дол, а и в Перник и Русе, е на половина –55 единици въглероден диоксид за единица калоричност.

„Най-важното техническо мероприятие за оптимизиране на емисионния фактор, е смесване на кафяви въглища с т.нар. обогатено енергийно гориво, което генерира значително по-ниски емисии. За целта използваме подсушени въглища от Маришкия басейн с калоричност 3 200 единици. Преди да постъпят за изгаряне, въглищата се подсушават чрез водна пара. Сурови въглищата от Маришкия басейн притежават 55% влажност, а след подсушаване става 15%. Благодарение на подсушаването значително се намалява емисионният фактор, нараства калоричността и се повишава енергийната ефективност.“ каза инж.Спасов.

Янилин Павлов обясни, че в Брикел също използват подсушено гориво, т.нар. обогатено енергийно гориво, като потвърди, че благодарение на подсушаването сериозно се намаляват въглеродните емисии от производството на енергия. Павлов допълни, че  подсушаването от скоро се извършва в Брикетна фабрика, която през годините се използваше за производство на брикети за населението.

„За да приведем Брикетна фабрика от производство на брикети за населението към  преработка и подсушаване на сурово гориво, осъществихме мащабна по размери инвестиция от близо 18 милиона лева.“ каза Янилин Павлов

и допълни, че отново с цел повишаване на качествата на използваното гориво и респективно намаляване на емисионния фактор, се извършва и обогатяване на въглищата чрез отнемане на глината чрез специална дробилно-валцова технология.

И на двете места са въведени нискоемисионни прахови газифициращи горелки, които помагат още за  редуциране на емисионния фактор.

„Първата зона на горене в нискоемисионните горелки е „газификационна“, където се поддържа недостиг на въздух. Резултатът е, че въглищата се разлагат термично без да е завършен горивният процес. Образува се газова смес от метан, въглероден окис, водород и други незначителни в общия състав примеси. Благодарение на снижената температура на факела рязко се намаляват азотните окиси. Във втората зона на горелките се извършва догаряне на газовете с нисък емисионен фактор.“ обясни изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Инж.Спасов разказа за друг използван процес за намаляване на емисиите и отбеляза, че споменатите иновативни техники са обект на авторско право.

„Инжектирането на водна пара директно в пещите на парогенераторите допринася за намаляване на емисионния фактор. В процеса се извършва термично разлагане на пара на водород и кислород, с което се намалява делът на въглерода във входящата енергия на горивото. Намаляването на емисионния фактор се получава именно поради ниското съдържание на въглерод в горивния микс и увеличената калоричност.“ обясни инж. Спасов.

По темата с екологията инж. Спасов каза, че през 2020 в ТЕЦ Бобов Дол

лабораторията към ИАОС е извършила 6 контролни замера на емисиите, които не са констатирали превишения на нормите за допустими емисии.

Директорът допълни, че преди годишните доклади за емисиите да бъдат изготвени и да се изпратят за одобрение до верифициращия орган, акредитирани лаборатории провеждат анализи и пресмятат емисионния фактор чрез лабораторни анализи.

„Нито акредитираните лаборатории, нито верифициращите органи, ще дадат одобрение за доклади, в които намират неточности. Щом всяка година докладите ни получават верификация, значи компететните органи са се уверили, че са коректни!“ каза инж. Любомир Спасов.

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d