Лъжи и гузно мълчание на МВР за БАДР

Екип на Биволъ

Само за 24 часа началникът на ГД ГП Светлан Кичиков смени версията си за действията на граничния наряд от ГКПП Пристанище Бургас, свързани с инцидента с  танкера БАДР. Във вторник 15.01.2019 той твърдеше, че не са извършвани нарушения по време на въвода във владение на новият собственик на танкера БАДР/БДИН. На следващия ден вече казваше, че въвод във владение изобщо е нямало. Тази откровена и документирана лъжа обаче е само част от мръсното бельо, което МВР крие по този скандал.

“Не са извършени нарушения или използване на физическа сила и помощни средства от страна на служители на “Гранична полиция” по време на въвода във владение на либийския танкер “Бадр” на 21 декември миналата година. Това заяви комисар Светлан Кичиков, директор на ГД  Гранична Полиция.”

(БТА БУРГАС /Ирина Радева/15.01.2019/  http://www.bta.bg/bg/c/KN/id/1939742 )

В сряда 16.01.2019 г-н Кичиков вече твърди по време на пресконференция, че въвод в собственост не е извършван, ЧСИ не е присъствал и граничният наряд е спазил процедурите по извършване на изходна гранична контрола и вътрешната проверка по случая не е констатирала извършени нарушения.

Пресконференция след завръщането на танкера БАДР в Бургаския залив на 16.01.2019 сутринта

Официалната позиция на либийската компания собственик на танкера застава напълно зад нотариалното заверените показания на капитана и писмените свидетелства на екипажа за присъствието и употребата на сила от служители на ГП и на нелицинзираното охранително дружество “Башев Секюрити”, огласени от Биволъ още на 31 декември 2018.

Но освен лъжата на Кичиков, която е документирана, другите действия и изявления на МВР също будят недоумение и подозрения, че се прикриват още безобразия. Някои от нарушенията се откриват просто при по-внимателен прочит на официалните изявления и сравняването им със законите и инструкциите.

Гранична полиция действа не по инструкция, а в услуга на “пиратите”

Първата официална позиция на Пресцентъра на МВР, цитирана от Биволъ е следната:

“На основание на депозирано писмо от 21 декември 2018 г. на корабен агент „Евро агент“ ЕООД и на Дирекция „Морска администрация“ до началника на ГКПП-Пристанище Бургас във връзка със смяна на корабен екипаж е сформиран екип за оказване на съдействие и извършване на изходяща гранична проверка на моторен танкер „БДИН“, флаг Панама, намиращ се на рейда на Пристанище Бургас. Стандартната процедура по изходящата проверка на екипажа е извършена съгласно чл. 71 /1/ от Инструкция № 8121з-813 от 9 юли 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки за граничните контролно-пропускателни пунктове. „/1/ Корабният агент уведомява съответния ГКПП за всякаква промяна в екипажните списъци. След санкцията на началника на ГКПП промяна се отразява в екипажния списък на кораба /2/ При репатриране /вписване на член на екипажа, за когото се изисква виза, корабният агент представя на началника на ГКПП документите за издаване на виза на границата“; ГДГП е изпълнявала своите задължения съгласно инструкцията.”

Пресцентър на МВР до Биволъ 31.12.2018

Всеки запознат в сферата на морската и водна транспортна система знае че т.нар гранични контроли – imigration control могат да се извършват както физически с проверка на екипажа и корабните помещения така и само документално в зависимост от системата “анализ на риска”.

Това е и посочено и в чл. 64 на  ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-813 от 9 юли 2015 г.за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктовеЧл. 64. (1) Граничните проверки на екипажите на плавателни съдове се извършват в зависимост от оценката на рисковете, свързани с международната и националната сигурност, нелегалната миграция, заплаха за общественото здраве, на базата на предварително представени екипажни списъци. (2) Минимална гранична проверка може да се извършва на база предварителната информация за екипажа на плавателния съд. (3) Цялостна гранична проверка се извършва на борда на плавателния съд, като обхваща целия екипаж и може да включи проверка на помещенията на кораба. (4) Проверките по ал. 3 на плавателен съд, оценен по анализ на риска със степен „висок риск“, се извършат от минимум двама гранични полицаи. При необходимост в проверките могат да бъдат привличани и служители от други служби, имащи отношение към граничния контрол.

Пресцентърът на МВР цитира чл. 71 от Инструкцията:

Чл. 71. (1) Корабният агент писмено уведомява съответния ГКПП за всяка промяна в екипажните списъци. След санкцията на началника на ГКПП промяната се отразява в екипажния списък на кораба.(2) При репатриране/вписване на член от екипажа, за когото се изисква виза, корабният агент представя на началника на ГКПП документите за издаване на виза на границата.(3) След издаването на визата ГКПП, издал визата, уведомява ГКПП, откъдето ще отпътува лицето.

Само че чл. 71 се отнася за транзита, качването или репатрирането на лица от екипажа на търговски кораб през територията на Република България, а не за извършване на входна и изходна контрола на плавателен съд.

При приминаването си през ГКПП на Пристанищния Терминал на лица от екипажа на плавателен съд те преминават през паспортна, гранична и митническа проверка като влизането и излизанито им на/от територията на Република България се отразява в АИС Граничен Контрол.

Редът за входящи и изходящи гранични контроли на плавателни съдове изрично е указан в Глава Четвърта на Инструкция № 8121з-813 от 9 юли 2015 г. За Реда и Организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове.Като в чл.66 ал.4 се посочва:

(4) Минималната гранична проверка при изходяща гранична проверка се състои в проверка на информацията от екипажния списък в АИС „Граничен контрол“. След полицейска оценка на рисковете началникът на смяна/командирът на отделение може да разпореди извършването на гранични проверки на борда на плавателния съд. Информацията се предава на оперативния дежурен на ГПУ.

Екипажният списък (Crew List) – унифициран международен образец по FAL 65/2018 и другите изискуеми декларации по чл.65 се предоставят на Граничините Власти минимум 24 часа преди влизането на плавателен съд в териториални води. Получените документи се завеждат в дело на кораба в масивите на ГД ГП.

Какви рискове са наложили извършването на 21.12.2018 на цялостна изходяща гранична контрола на БДИН/БАДР от ГП на борда вместо минимална такава по екипажен списък IMO FAL FORM 5, Обща декларация по плавателното средство IMO FAL FORM 1 и др. документи по чл.65(1) от досието на кораба, каквато е общата практика за кораб, който не е пришвартован на пирса, а стои на котва в Бургаския залив повече от година?

След извършване на изходяща гранична контрола на кораб той е грубо казано “запечатан” за частни и служебни лица, с изключение на Лоцманите и Лицата от Пилотска Служба заети с маневрата по извеждане на корабът от пристанището/рейдът.

Обаче в електронната база данни е записано,че на 22.12.2011 от ДМА-Бургас  е осъществен Port State Control (PSC) по Парижкият Меморандум (Paris MoU). Открити са осем нередности (deficiencies) и корабът е задържан пет дни до отстраняването им. Той излиза в международни води  на 27.12.2018.

Обикновенно изходна гранична контрола се дава броени часове преди качването на пилота/започване снемането от пирса/котвената стоянка. Точното време се определя от трафик контролът /VTS /и агентът, командването на корабът и съответните портови служби и имиграционни служби са уведомени во време, за да се избегне разбъркване в оперативният график. В някои случаи при форсмажорни обстоятелства 24 часа,но в случая м/т БДИН е престоял на котва в Бургаският залив (който по ЗМПВВПРБ и UNCLOS-82 е вътрешни води, не териториални) още 5 дни след изходящата гранична контрола която е извършена на 21.12.2012.

И така, кога точно е извършена гранична изходна контрола на м/т БДИН? Качвали ли са се лица на борда му в периода от 21.12.2018  до излизането му в международни води?

Нерегламентиран достъп до лични данни и други нарушения

“Евро агент” ЕООД в качеството си на корабен агент на новият корабособственик Булгаргеомин ДЗЗД е депозирала постъпки за екипажна смяна на 21.12.2019 и е представила необходимите документи и информация пред ГПУ Бургас за издаването на екипажа на танкер БАДР транзитни визи тип Б, осигурила е и питанието и настаняването на членовете на екипажа  и тяхното репатриране. Резервирани са и закупени самолетни билети. Според Морската Трудова Конвенция MLC 2006, корабособственикът е задължен да осигури репатрирането на моряци от екипажа на корабът му и да поеме всички разходи до мястото посочено в договора по наемането (Port of Engagement) или друго място по споразумение.

Ето какво казва в официалното си изявление “Булгаргеомин” ДЗЗД:

“След гореописаните събития бяха предприети действия по смяна на екипажа. На 21.12.2018 г. в присъствието на представители на „Гранична полиция” и „Морска администрация” – Бургас старият екипаж бе сменен доброволно, като им бе заплатено обезщетение в общ размер на 33 252 лв. Всеки от стария екипаж собственоръчно разписа размера на полученото свое обезщетение.”

Според MLC 2006 работодател на екипажа на БАДР се явява “Либиан Навигейтър”-Малта и именно той е длъжен да изплати компенсации на екипажа за прекъснат контракт, както и да осигури репатрирането му чрез негов агент в порт Бургас. “Булгаргеомин” ДЗЗД не се явява работодател на стария екипаж, а капитанът на БАДР очевидно не е имал никакви контакти с агента “Евро Агент” ЕООД.

На какво основание представител на “Булгаргеомин” ДЗЗД изплаща суми на екипажът на БАДР и организира репатриацията му чрез “Евро Агент” ЕООД в качеството му на корабен агент след като по Международната Морска Трудова Конвенция дружеството не се явява техен работодател?

Откъде корабният агент се сдобива с лични данни на екипажа нужни за резервирането на хотелски стаи и резервирането и закупуването на самолетни билети, след като очевидно не е подържал никакви контакти с капитана на БАДР, с “Либиън Навигейтор”-Малта или негови оторизирани представители в България?

Имало ли е нерегламентиран достъп до тези данни и кой ги е предоставил на “Евро агент”? Замесени ли са в изтичането на тези данни служители на “Морска Администрация” и “Гранична полиция”?

ГД “Гранична Полиция” ще потвърди или отрече твърденията на капитана и екипажа за присъствието на 21.12.2019 на служители на нелицинзираното охранително дружество “Башев Секюрити”, за което Пресцентъра на МВР призна, че не притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност, както и на служителя на СПС към СДВР А. Лонгочев, носещ униформа на горепосочената охранителна фирма, съгласно показанията на капитана и екипажа? До момента единственият коментар на МВР относно присъствието на танкера на служителя на СПС към СДВР Александър Лонгочев, облечен в униформа на “Башев Секюрити” е, че се извършва проверка.

МВР ще наложили административно наказание на “Башев Секюрити”, независимо има ли и ли не то отношение към случаят БАДР/БДИН, по чл. 72(1) от ЗОЧД – глоба от 10 000 до 50 000 лева? Ще започне ли разследване на дейностите на фирмата и кой стои зад нея?

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d