Указът на президента за назначаването на Цацаров – НЕЗАКОНЕН

Екип на Биволъ

cacarov

Указът, който президентът на България издаде на 21 декември 2012 за назначаване на Сотир Цацаров за главен прокурор е незаконен.

За да може някой от ВСС да направи (според чл. 129, ал. 2 от Конституцията) ЗАКОННО ВАЛИДНО писмено предложение пред президента за назначаване на Цацаров за гл. прокурор, трябва да има АКТ на ВСС, че той – ВСС е приел протоколно решение, че Сотир Цацаров се счита за избран. Такъв акт е единствено ПЪЛНИЯТ протокол от заседанието на ВСС от 20 дек 2012, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подписан за достоверността му от председателстващия заседанието (в случая Диана Ковачева). Този ИЗИСКВАЩ СЕ акт трябваше според чл. 41, ал.1 и ал. 2 от правилника на ВСС да бъде издаден в рамките на ПЕТ (5 ) работни дни и веднага публикуван на сайта на ВСС. ТЕЗИ ПЕТ РАБОТНИ ДНИ изминаха отдавна, но и до днес – 10 януари 2013, видно от сайта на ВСС, този протокол не съществува и не е публикуван.

Въпреки това президентът ОЩЕ на 21 декември 2012 издаде указ за назначаването на Цацаров и същевременно отказва да предостави копие от действително писмено предложение от ВСС до него за назначаването на Цацаров! Следователно президентът е издал указа си БЕЗ НИКАКВО ЗАКОННО основание.

Независимо от евентуалното полагане на клетва днес на главния прокурор, обжалването на КБЕС пред ВАС е в ход. Президентът е длъжен да отмени указа си за назначаване на Цацаров за главен прокурор.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМИТЕТА ЗА БЪЛГАРО-ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ШВЕЦИЯ

Комитетът за българо-европейско сътрудничество (КБЕС), Швеция следи с тревога планомерното оглавяване и населяване през последно време на ключови институции в независимата съдебна власт и на Конституционния съд от хора със съмнителни качества, лансирани фаворити на имащите изпълнителната власт в държавата. Вън от продължаващото поддържане на съдебната власт в недопустимо за европейските стандарти състояние, това според нас означава и опасно размиване на конституционния фундамент на правовата демократична държава за стриктно разделение на властите в нея. Изборът-спектакъл на ключовия за съдебната власт главен прокурор на най-куцащата й част – прокуратурата, се оказа според нас поредна стъпка в тази посока с извършени груби нарушения не само на обществения морал и приличие, а и на закона.

След преценка на достъпните факти и обстоятелства КБЕС счете, че закононарушенията при избора на главен прокурор са от такова сериозно и опасно за правовата държава естество, което изисква обжалването им и обжалва по законния ред с жалба, изпратена на 03.01.2013 г. с препоръчано писмо с обратна разписка RR205358872SE до ВАС чрез ВСС и на 04.01.2013 г. с препоръчано писмо с обратна разписка RR193361599SE пряко до ВАС:

  1. 1. законността на процедурата за избора на Сотир Цацаров за главен прокурор,
  1. 2. съществуването и законността на изискващо се решение на ВСС, че Сотир Цацаров е избран с валиден избор да бъде предложен на президента за назначаване за главен прокурор,
  1. 3. съществуването и законността на изискващо се решение на ВСС за предлагане на Сотир Цацаров от ВСС на президента да бъде назначен за главен прокурор,
  1. 4. съществуването и законността на изискващо се юридически действително писмено предложение от ВСС до президента да назначи Сотир Цацаров за главен прокурор

и поиска от ВАС отмяната на недействителните и незаконосъобразни актове на ВСС, довели до назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор. Основанията на КБЕС за това бяха и безмълвния отказ на ВСС да предостави незабавно на КБЕС копие от подписан кратък протокол от заседанието си за избор на главен прокурор на 20.12.2012 г. за изискващите се решения в т. 2 и 3, както и безмълвните откази и на ВСС, и на президента да предоставят незабавно на КБЕС копие от подписано и заведено в съответните регистри изискващо се предложение в т. 4.

Основанията на КБЕС за оспорване на законността и действителността на избора на главен прокурор и на решенията на ВСС след този избор са обширно представени и мотивирани с посочване на законните текстове в девет точки в жалбата на КБЕС до ВАС. Най-съществените от тях са следните:

1. По отношение на нравствените и професионалните качества на Сотир Цацаров е известно, че:

–        като магистрат в нарушение на нормата на Конституцията за разделение на властите подържа  години наред нерегламентирани от закона задкулисни връзки по служба с представители на изпълнителната власт, включително и най-висши, отвръщащи му с медийна реклама на личността му, с представители на други институции и служби извън съдебната власт, включително и с такива, които, като например прокурори, са страни по дела в управлявания от него съдебния окръг, прикривайки факта и същността на тези нерегламентирани си контакти, илюстрирано от отказа му да осветли същността на посочена от гражданско сдружение в хода на процедурата за избор на главен прокурор негова скандална тайна нерегламентирана от закона среща с посланик, представител на чужда държава на 05.06.2012 г. в Пловдив, катастрофална за доверието към цялата съдебна власт като независима;

–        отказва отговор на конкретно основателни въпроси дали членува в масонски ложи, членството в които означава върховна лоялност към ложата пред всичко друго, включително и пред спазване на закона;

–        не притежава рефлекс на магистратска нравствена чистоплътност, илюстрирано от абсурдното приемане на подарък от висш представител на изпълнителната власт, при това от изключителна пошлост за магистрат в съдебната власт – пистолет;

–        като магистрат практикува, налага и защитава подчиняване на правораздаването на собствена „политика”, а не според нормата на Конституцията единствено на закона;

–        като магистрат не уважава гарантираната от Конституцията неприкосновеност на личния живот на гражданите, практикувайки и проповядва използването на СРС не само когато са неизбежно необходими, а като масов „нормален” способ за разследване;

–        като магистрат не уважава презумпцията за невинност до доказване на противното и прилага абсурдно задържане под стража без законно основание, извънсъдебна разправа с невинни, илюстрирано от скандалното му противозаконно задържане в затвор на доказано невинния Максим Савов и огромния брой осъдителни присъди от Съда в Страсбург по нарушения на презумпцията за невинност в съдебния окръг, на чийто окръжен съд той е ръководител;

–        като магистрат демонстрира въпиюща юридическа некомпетентност, алтернативно отказ да спазва законите, илюстрирано от езика и съдържането на зловещото му определение за затваряне в затвор на невинния Максим Савов, включващо и негова написана и подписана дръзка съчинена съдебна измама, че в първоинстанционния съд е нямало спор и че той бил приел, че Максим Савов е автор на приписваното му от прокурора престъпление;

–        като магистрат злоупотребява с власт, илюстрирано от изискването за предоставяне от  подинстанционен му съд на дело, по което той няма никакви служебни функции и правомощия, подсъдим по което дело обаче е рекламиращ го в медиите министър от изпълнителната власт;

–        като кандидат за главен прокурор при разкрита от разследващи журналисти престъпна документна и данъчна измама на съпругата му се опита арогантно в изказвания в средствата за информация да заблуди гражданите, че престъпленията й не са престъпления и дори нарушения;

–        като кандидат за главен прокурор при разкрита от разследващи журналисти престъпна документна и данъчна измама на съпругата му арогантно заблуди ВСС, че семейството му не е укрило данък, а го е заплатило незабавно, опровергано от официални данъчни документи и установено от разследващи журналисти.

Горното според чл. 170, ал. 4 от ЗСВ прави Сотир Цацаров неназначаем за главен прокурор поради непритежаване на изискващите се от закона високи нравствени и професионални качества и той според нас бе допуснат от ВСС до избор против изискването на закона.

2. Преди заседанието на ВСС на 20.12.2012 г. за избор на главен прокурор КБЕС се обърна към членовете на ВСС с електронно писмо с надслов „СПЕШНО!”, доставено на Представляващия ВСС Соня Найденова за незабавното му предаване на всеки от тях преди заседанието на ВСС на 20.12.2012 г., с искания според правото си от чл. 45 от Конституцията за отлагане на избора, за преоценка на професионалните и нравствените качества на Сотир Цацаров с оглед на новоустановено обстоятелство за него и за преоценка на използване на електронни средства за гласуване. КБЕС получи автоматично електронно потвърждение, че  въпросното писмо е получено във ВСС и е било на разположение на Представляващия ВСС Соня Найденова достатъчно време преди началото на заседанието на ВСС на 20.12.2012 г. В случай, че писмото ни беше предадено на законните му получатели от Представляващия ВСС, исканията на КБЕС можеха да бъдат приети и това можеше да доведе до други резултати от избора на главен прокурор. КБЕС се опита неколкократно без успех да получи писмено потвърждение от Представляващия ВСС Соня Найденова и от трима други висши служители на ВСС дали въпросното ни писмо е било предадено на законните му получатели заедно с времето на предаването му. Ако писмото на КБЕС не е предадено на законните му получатели преди заседанието на ВСС на 20.12.2012 г., както това изглежда от отказа на Представляващия ВСС Соня Найденова да потвърди предаването му, това недопустимо посегателство над свободата на кореспонденцията противозаконно е отнело на КБЕС правото му според чл. 45 от Конституцията на искания до държавни органи заедно с възможността на ВСС да се запознае с нови важни обстоятелства и да приеме решения от значение за избора на главен прокурор и с това изходът от процедурата за избора му да бъде друг.

3. Чл. 173, ал. 8 от ЗСВ изисква приемането на  решение от ВСС за избор на кандидат за главен прокурор да стане с тайно гласуване. Тайно гласуване е само това, при което всеки гласуващ предварително има достатъчна проверима гаранция, че в целия процес на гласуването му тайната как той гласува, остава недостъпна за никого извън него. Такава гаранция дава класическия начин на гласуване с пускане от избирателите в обща урна на анонимна бюлетина в плик. Необяснимото и необясненото наложено от част от членовете на ВСС, вносители на кандидатурата на Сотир Цацаров,  използване на електронна система за гласуване при избора на главен прокурор, по силата на чл. 130а, т. 2 от Конституцията имущество под пълния контрол на министър от изпълнителната власт, не даде никаква проверима гаранция на гласуващите, че изборът им ще бъде таен.

4. Необяснимото и необясненото наложено от част от членовете на ВСС използване на електронна система за гласуване при избора на главен прокурор, по силата на чл. 130а, т. 2 от Конституцията имущество под пълния контрол на министър от изпълнителната власт, не даде никаква проверима гаранция на гласуващите, че изборът им ще бъде действителен. За всеки специалист е известно, че конструиране и манипулиране на електронна система за гласуване да дава желани резултати е технически елементарно лесно, ако няма установени по силата на закон изисквания към нея и ред за непрекъснат контрол на  достъпа до нея и на функциите й срещу манипулация. Такива неизбежно необходими изисквания и ред не съществуват в относимите към ВСС и към въпросния избор законни нормативни актове.

5. След подлагането на гласуване на наложената като първата за гласуване от предложителите й кандидатура на Сотир Цацаров, председателстващата заседанието на ВСС за избор на главен прокурор министър от правителството на изпълнителната власт самоволно, в грубо нарушение на приетите от ВСС правила за избора на главен прокурор прекъсна провеждането на избора без подлагане на гласуване и на останалите кандидатури против изричното настояване на членове на ВСС изборът да продължи до законното му завършване. С това изборът за главен прокурор стана невалиден, защото противозаконно бе прекъснат преди гласуването да бъде проведено докрай. На избиращите и избираните противозаконно бяха отнети дадените им  законни права чрез приетите от ВСС правила за избор на главен прокурор:

–        да установят действителния резултат от избора в пълнотата му с резултатите за всички кандидати;

–        да установят дали системата за електронно гласуване функционира правилно (а не е неизправна или манипулирана да даде желан резултат при гласуването на първата кандидатура) – дали при общо 24 гласуващи и 18 гласа „за” при гласуване на първата кандидатура, при гласуването за оставащите две кандидатури гласовете „за” ще бъдат под 6, а не например отново по 18 „за” гласа и за двете следващи кандидатури;

–        да установят дали не ще възникнат и други странни резултати от гласуването, като резултатът от гласуването на първата кандидатура, показал, че най-малко четирима от самите вносители на другите две кандидатури са гласували за избиране на първата кандидатура.

6. Физическата процедура на избора (било бюлетинна, било електронна) с резултат само цифрени бройки-гласове за кандидат, който впоследствие с изрични решения на ВСС да бъде обявен за избран и да бъде предложен от ВСС на президента за евентуално назначаване за главен прокурор, е само помощна процедура за установяване от членовете на ВСС на преобладаващото им предпочитание към индивид. Тази физическа изборна процедура със само цифров резултат не представлява смислен текст и не е текстово решение на ВСС според чл. 173, ал. 8 от ЗСВ за избор на кандидат за предлагане на президента за евентуално назначаване за главен прокурор, нито е текстово предложение на ВСС според чл. 129, ал. 2 от Конституцията до президента с кандидат за евентуално назначаване за главен прокурор. След провеждане на физическата процедура за избор на кандидат ВСС е длъжен отделно да обсъди и да приеме с явно гласуване две свои отделни изрични решения:

А. Изрично смислено текстово протоколно решение според чл. 173, ал. 8 от ЗСВ за избор на кандидат за предлагане на президента за евентуално назначаване за главен прокурор, подписано от председателстващ заседание според чл. 41, ал. 1 от ПОДВССНА (правилника за дейността на ВСС); приемането на такова решение след проведено гласуване по никакъв начин не е формално – при разглеждането му членове на ВСС могат да обсъдят въпроси за действителността, тайната, провеждането докрай на избора и оттук на валидността му, могат да решат, че изборът не е валиден и могат да го отменят и отложат или да го проведат отново;

Б. Изрично смислено текстово протоколно решение според чл. 129, ал. 2 от Конституцията за предлагане на президента на кандидат за евентуално назначаване за главен прокурор, подписано от председателстващ заседание според чл. 41, ал. 1 от ПОДВССНА; приемането на такова решение след проведено гласуване и решение в т. А по никакъв начин не е формално – при разглеждането му членове на ВСС могат да обсъдят според чл. 42 от ПОДВССНА кога да изпратят предложение до президента за назначаване на главен прокурор, примерно след изтичане на 14-дневния срок за обжалване пред ВАС на избора му или след окончателно произнасяне на ВАС по обжалване на избора.

Представител на КБЕС, наблюдавал на живо чрез Интернет телевизионното предаване на заседанието на ВСС на 20.12.2012 г., не забеляза такива решения да бяха приети до закриването на заседанието.

Според чл. 41, ал. 1 от Правилника на ВСС наличие на приети решения на заседание на ВСС се удостоверяват само със съставен и публикуван до пет работни дни след заседанието пълен протокол от него, истинността на съдържанието на който се удостоверява изрично с подпис на протокола на председателствалия заседанието. До днес, и след изтичането на законните 5 работни дни за съставяне и публикуване на пълния протокол от заседанието на ВСС на 20.12.2012 г., такъв все още не е съставен и публикуван и с това и до днес все още не съществуват потвърдени в истинността им с подпис от председателствалия заседанието нито решение на ВСС Сотир Цацаров да е избран с неоспорен валиден избор за предлагане от ВСС на президента за назначаване за главен прокурор, нито решение на ВСС Сотир Цацаров да бъде предложен от ВСС на президента за назначаване за главен прокурор. Без такива две публикувани протоколирани и потвърдени за истина с подпис върху протокола на председателствалия заседанието решения, ВСС няма законно право и до днес, 04.01.2013 г.,  да състави и да изпрати законно писмено предложение до президента според чл. 129, ал. 2 от Конституцията за назначаване на Сотир Цацаров за главен прокурор. Всичките законни нормативни актове на ВСС, определящи този ред и изисквания пред ВСС за изпращане на предложение до президента за назначаване на главен прокурор, са публикувани на страницата на ВСС на Интернет и на още безброй места и са достъпни за президента и юридическите му съветници. Въпреки това, при очевидна невъзможност на 21.12.2012 г. ВСС да може да състави и да изпрати законно предложение до президента за назначаване на Сотир Цацаров на основата на установена по законен ред със законен документ истина, че Сотир Цацаров е избран за предлагане от ВСС, президентът спешно назначи Сотир Цацаров за главен прокурор само часове след приключване на заседанието на ВСС на 20,12.2012 г. При отказите на Представляващия ВСС Соня Найденова и на президента Росен Плевнелиев да предоставят на КБЕС според задължението им от Конституцията и Закона за достъп до обществена информация копие от действително решено от ВСС официално писмено подписано и заведено в регистри предложение на ВСС за назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор според изискването на Конституцията, КБЕС за съжаление не може да изключи огромен скандал, предизвикателство към европейския статут на българската държава – президентът с необяснима спешност при настъпване на разсейващите хората коледни и новогодишни празници, без да изчака поне за приличие изтичането на 14-дневния срок за обжалване пред съд на избора на Сотир Цацаров, да е издал указ за назначаването му без съществуване и получаване на официално писмено подписано правно валидно предложение на ВСС за назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор. КБЕС се надява разследващи журналисти да окажат необходимия натиск над криещите истината за изясняването й преди встъпването на Сотир Цацаров в длъжност, за което КБЕС е готов при нужда да им достави кореспонденцията си с Представляващия ВСС Соня Найденова и с президента.

В допълнение на жалбата до ВАС КБЕС счете за необходимо да изпрати писмено предупредително напомняне до председателя на ВАС Георги Колев да спазва закона и да не се намесва и влияе по какъвто и да е начин над разглеждането и решаването на жалбата ни във ВАС с оглед конфликта му на частни интереси при предложената подкрепяната от него кандидатура на Сотир Цацаров за главен прокурор.

КБЕС изпрати мотивирано искане с електронно писмо чрез приемната му до президента да отмени сам указа си за назначаване на Сотир Цацаров за главен прокурор преди встъпването му в длъжност, което електронно писмо бе автоматично потвърдено за получаването му от приемната на президента.

КБЕС изпрати мотивирано искане с електронно писмо до Върховния касационен съд чрез председателя му г-н Лазар Груев за сезиране на Конституционния съд да отмени указа на президента за назначаване на Сотир Цацаров за главен прокурор, което електронно писмо бе автоматично потвърдено за получаването му от секретарката му .

След недопустимите действия на министъра на правосъдието Диана Ковачева по време на заседанието на ВСС за избор на главен прокурор на 20.12.2012 г. КБЕС поиска  мотивирано незабавната й оставка с електронно писмо до нея, потвърдено за получаването му от сътрудничката й Ива Крумова.

Официалните изпратени искания на КБЕС до ВАС, президента, ВКС и министъра на правосъдието са публикувани в целостта им на сайта http://www.svobodata.com/ в раздела „Позиция” на 8 и 9 януари 2013 г. с любезното съдействие на издателя му. Всички документи и кореспонденция на КБЕС, свързани с действията на КБЕС във връзка с назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор са на разположение при поискване от средства за информация.

Иван Иванов,

председател

08.01.2013 г.,

Упсала, Швеция.

KBES

BOX 2176

SE 750 02 UPPSALA

SWEDEN

КБЕС, регистриран с юрисдикция в Швеция, съществува от близо 30 години, като дейността му преди 1989 г. бе да противодейства на комунистическия режим в България, а след това е насочена към установяване в България на демократична правова европейска държава.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: