Биволъ оспори в съда отказа на Прокуратурата да разследва сделката “Корал”

Екип на Биволъ

Публикуваме пълния текст на жалбата на Асен Йорданов и Атанас Чобанов до Окръжен съд Бургас срещу прекратяването на досъдебното производство по казуса Корал.

Скандалната продажба на 130 декара земя на първа линия в района на къмпинг Корал е разследвана от Асен Йорданов още през 2007 г. През 2010 г. подробно разследване публикувано в Медияпул разкри подробно механизма на политическата корупция, довела до обогатяване на частни лица и политически фигури от тази сделка.

Казусът “Корал” е преди всичко корупционен. Прокуратурата има правомощията да развали сделката, но за целта тя трябва да бъде обявена за порочна, като резултат от конкретно престъпление по служба на бившия кмет на Царево Петко Арнаудов. Отказът на правоохранителните органи да направят това е красноречив пример за симбиозата между политическата и съдебната власт в защита на престъпленията срещу обществения интерес.

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖЕН СЪДИЯ,

Запознахме се с издаденото постановление от 03.10.2013 г. на прокурор при ОП Бургас за прекратяване на досъдебно производството № 65/2012г. по описа на ОСО при ОП Бургас.

Предходното постановление на Окръжна прокурора за прекратяване на производството, беше оспорено от наша страна пред Върховна касационна прокуратура.

С постановление на ВКП се отменя постановлението на АП Бургас, с което се потвърждаваше отказа на БОП да образува наказателно производство, като ВКП дава подробни и задължителни указания за извършване на проверка относно множество законови нарушения и множество лица в различно тяхно качество.

Категорично не сме съгласни с направените изводи в постановлението за прекратяване на производството, и оспорваме прекратяването на досъдебното производството № 65/2012 г. по описа на ОСО при ОП- Бургас.

Считаме, че разследването, завършило с издаване от страна на прокурора на постановление за прекратяване на производството страда от същите недостатъци, които доведоха до оспорване на първото и второто постановление на БОП за отказ от образуване на досъдебно производство, а изводите в постановлението за прекратяване на образуваното досъдебно производство, както относно фактическата обстановка и несъставомерност на деянието, и наличие на предпоставки по чл. 24 ал.1 т.1 НПК – са необосновани и при това,  взаимно си противоречат.

Аргументите ни са следните:

За да приеме, че не е налице престъпление, прокурорът от БОП отново, както и в мотивите на предходното постановление на БОП, което беше отменено от ВКП, и въз основа на това, върнато със задължителни указания – да се извърши задълбочено разследване, се позовава основно на необосновани твърдения от изложенията на отменените постановления на БОП, на неясни свидетелски показания, относно неясно посочени деяния, като стеснява неоправдано обхвата на проверката и кръга на лицата които следва да бъдат разпитани като свидетели, и изследва основно въпроса по проверката на различни твърдения и становища на заинтересовани лица, относно техните версии, като в заключението не става ясно дори кои точно деяния са разследвани или установени от страна на прокурора ,за да приеме че следва да прекрати производството поради неизвършено или несъставомерно деяние.

Разпоредбата на чл. 24. (1) т.1 от НПК гласи:

Не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) деянието не е извършено или не съставлява престъпление;

В мотивите на постановлението за прекратяване на досъдебното производство не се посочват конкретни деяния, които прокуратурата намира за установени, въз основа на конкретни факти, свързани с определена преценка, дали представляват престъпления или не, както и брой на подобни деяния, свързани с конкретни извършители, които са действително установени при конкретна проверка, но не съставляват престъпления и причината поради, която се прави едно подобно заключение.

От друга страна – не са посочени и конкретно кои деяния, прокуратурата намира за неизвършени, и кои лица визира, като проверявани в тази връзка.

На практика само формално са изброени част от указанията на постановлението на ВКП, но са преповторени мотивите на БОП в предходните постановления, отменени от Върховната касационна прокуратура. Следоветелно е спорно какво точно разследване и на какви факти е извършено, както и дали са спазени указанията на ВКП и в каква насока и обхват на проверката.

В постановлението за прекратяване на производството направо е записано: “подобна фактическа обстановка е установена в постановления за отказ от образуване на производство”, което достатъчно ясно като стил на изложението показва, че е следван основно начина на действие характерен за отменените от ВКП постановления, а не указанията на ВКП.

Подобно на отменените прокурорски постановления, и в това за прекратяване на производството, не само не е изяснен, но дори не е проверяван въпроса – поради какви причини в обсъждането проведено в общинския съвет относно продажбата на общинските имоти е прието да бъдат включени определени гаранции, свързани с конкретни условия в договора, но това не е залегнало като необходимо условие в договор, особено възможност за разваляне от страна на продавача на договор при неизпълнение на условията от купувача и особено да бъде записано, че неизпълнението на инвестиционните намерения е основание за разваляне на договора.

Без изследване на мотивите на общинските съветници, няма как да бъде направена обоснована преценка дали продажбата е осъществила предвидената в решението на общинския съвет общественополезна цел и дали е бил защитен обществения интерес.

Вместо това в постановлението се разисква подробно как Община Царево изпитвала остра необходимост от разкриване на нови работни места и инвеститор който  да ги оссигури, но не се споменава подробно какъв точно положителен резултат в тази насока е бил получен в резултат на продажбата, както и прокурорът пропуска да отбележи, че след продажбата тези цели, за които е била търсена въпросната продажба не са били осъществени.

Какъв е резултатът за общината и за обществения интерес – положителен или отрицателен ?

Споменава се откъслечно от цялостното съдържание на постановлението, обстоятелство че в резултата на неизпълнените допълнителни услоия по продажбата инвеститорът е платил неустойки, но не се споменават дори приблизително какви са тези допълнителни условия по продажбата и какъв е резултата за община Царево от неизпълнението им.

Не се прави анализ на негативните последици за община Царево като резултат от извършената продажба и неизпълнените условия от купувача, а без подобен анализ е невъзможно да се преценява съставомерност на деянията във връзка с набавяне на облага или да причиняване другиму вреда, както и дали от опредеелн факт могат да настъпят немаловажни вредни последици, за да бъде ъставомерно едно деяние по чл.282 НК, особено във връзка с разпоредбата на чл.283а НК.

Не е установено дори, дали въобще същото дружество “Витатур инвест”АД е заплащало в пълен размер дължимите неустойки за неизпълнение на договорите, тъй като не става въпрос за един договор, а за няколко предварителни договора и няколко окончателни, и кога точно ги е заплащало, с какво основание на община Царево като продавач.

Прокурорът не обсъжда изобщо въпроса защо не е изпълнено решението на общинския съвет и не е включена клауза за прекратяване на договора за продажба на земята, сключен с “Витатур”. Изобщо не е изследван от прокурора и въпросът – защо след като има изрично решение на общинския съвет да бъдат включени определени предпазни клаузи, гарантиращи изпълнението на договорите и евентуално разваляне на същите при неизпълнение, те не са били включени в съдържанието и поради каква причина, кое е отговорното длъжностно лице за подобен пропуск – все въпроси, според които може да се даде обосновано заключение извършено ли е престъпление по смисъла на  чл.283а свързано с чл.283, или чл.282 НК – в какво се състои, и от кого е извършено, в какво качество, налице ли е съпричиняване, какъв е размерът на вредите, какъв следва да е размерът на отговорността.

Въпросът за основанието на което се извършва продажбата, и обхвата на допълнителните условия, както и включване на определени предпазни клаузи за изпълнение на задълженията на купувача и гаранциите за инвестиционните намерения – не е изследван от прокурора и дори не се изяснява същественото обстоятелство, за причината, поради която в общинския съвет веднъж се обсъждат параметри на едни договорни съглашения, а вместо това се подписват други съглашения, в резултат на което едно дружество препродава придобитити от общината терени, без да изпълни никаква част от допълнителните условия по договора, на многократно по-висока цена, без да има гаранции за опазване на обществения интерес.

В мотивите на постановлението за прекратяване се говори не само за липса на вреди, но и се прави извод че община Царево имала само полза от продабжбата, без да се държи сметка за това, че продажбата не е била с цел, общината да се освободи от едни имоти, тя е била обоснована със съвсем конкретни преследвани общественополезни цели, които не са постигнати, даже са нарушени допълнителните условия, които е трябвало да бъдат изпълнени. Самата продажба е обсъждана не като самоцелна продажба на имоти а именно във връзка с определени инвестиционни намерения, без заяваването на които изобщо не би била осъществена. Следователно не е възможно да се направи логически издържан извод, че неосъществяването на определена крайна цел е донесло само полза за община Царево, без да има вреди.

Отговорността за това положение и неизгодните последици за община Царево, не може да е анонимна, би следвало определени лица да поемат своята отговорност.

Според заключенията на прокуратурата излиза, че отговорност не може да се търси, въпреки нарушаването на обществения интересе и неблагоприятните за общината последици от сключването на договори, без възможност за контрол над изпълнението, и без възможност за разваляне поради неизпълнение и връщане на имотите, които са изгубени, без възможност да се осъществи исканата цел в бъдеще.

В случая в постановлението се заключава, че било установено, че цената била “изгодна”, главно поради динамиката на цените, която била формирана и поради закупуването на други терени от същото дружество, което се било отразило и на търсенето и предлагането, а оттам и завишаването на цените. Тук отново се преповтаря една неубедителна теза, която нито държи сметка за местоположението на тези имоти, нито дори прави преценка за местоположението на закупуваните общински имоти, съпоставени с мястоположението и площта на закупените от “Витатур инвест”АД, други имоти (които не се посочват, но са цитирани в постановлението на прокурора, които били формирали дори завишена цена, за да може да се прави пазарен аналог на продажни цени и изводи, относно сравнителната изгода за продавача и купувача.

Отделно от това, въпреки че следва да бъде разгледан именно въпросът с последвалата продажба на същите имоти на различни други юридически лица, цените на които се продават, това изобщо не е обект на внимание в мотивите на постановлението, и не се преценява, въпреки същественото му значение при една преценка относно изгодността на сделката и постигната ценова разлика от първоначалната продажба и крайния финансов резултат в полза на определени лица.

Това игнориране на определени обстоятелства, като липса на мотиви, прави и преценката изцяло необоснована, както този пропуск се отнася всъщност и за останалите изводи в постановлението за прекратяване.

По същия начин, се игнорира и въпросът относно начина, по който закупуваните терени са предпродадени, и лицата на които са препродадени, и връзките им с “инвеститора” “Витатур инвест”АД, което изобщо не се коментира в постановлението нито във връзка с възможната заинтересованост на определени лица от резултат във връзка с осъществените с общината сделки, нито във връзка с преценката изгодни ли са тези първоначални сделки за общината или за други лица.

А въпросната преценка е съществено необходима като преценка и за обстоятелството: кое деяние е престъпление, защо, и на кое лице е изгодно да постигне определен резултат, както и в чия изгода?. Едва след това може да бъде направено обосновано заключение дали е осъществено с конкретно действие и дали това конкретно действие осъществява състава на престъпление по чл. 282,283, 283а НК, и кое е отговорното за извършването му лице.

Поради това, при игнорирането на тези важни обстоятелства и изобщо не е изяснена отговорността на определени длъжностни лица, предложили и сключили договорни съглашения с един инвеститор “Витатур инвест”, който се оказва че не инвестира нищо, но реализира печалба от спекулативна продажба, без да изпълни условията на договора, за което плаща неустойка в определен размер, но отново не е ясно кога плаща неустойка, за кое свое неизпълнение, по кой точно договор за продажба, и дали е платил пълен размер на неустойките за възможните неизпълнения на договора или на всички договори.

От друга страна, твърде повърхностно в постановлението за пореден път се приемат за достоверна само версията, че зоната, която е свързана с хабитата на защитения вид блатно кокиче, не била същата, в която са разположени тези терени, които община Царево е продала, поради това никакви лица нямали интерес от заличаването на защитения статут във връзка с осъщесдтвяване на сделката с имотите попадащи в същата местност в обхвата на договорите за продажба на общинските имоти.

Изобщо не е разгледано обстоятелството за реалното местонахождение на защитен вид блатно кокиче, при положение, че за местонахожденията на защитения вид блатно кокиче има направена специална експертиза и оценка от оглед на място от ботаник – Чавдар Гусев, асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН – и тази ботаническа експертиза е налице още от лятото на 2010 г. и експертната оценка може с точност да се установи, къде точно се намират екземпляри от вида блатно кокиче, и едва на тази основа да се твърди със степен на сигурност, би ли могло да попадне определена територия под защитен режим или не.

Така, без дори да се запознае и обсъди посочената експертиза в постановлението, или да назначи нова относно обстоятелства във връзка с разследването – прокурорът вместо това се прави някакво произволно заключение, на неясна фактическа база, че било грешно определено местоположение на неясно определени граници на защитени зони, поради погрешно объркване на местонахождението на два къмпинга през 1972 г. без да са обсъждани конкретни координати или картен материал предоставен от страна на МОСВ, към датата на продажбата, чието задължение е да събира и конкретизира конкретни данни за всеки вид ползващ се определена степен на защита, неговото местонахождение, режимите на защита и да установяват нарушенията на законодателството, свързано със защитата на биоразнообразието и конкретните защитени видове и да определят мерки за защита.

Явна е неяснотата на разглежданите факти и необосноваността на подобен извод.

Наименованията на къмпингите може да са били объркани от някого през 1972 г. но границите на м. “Смайлов чаир” и м. “Кумкашла” не са обърквани. Затова няма как да приемем извода на прокурора, че закупените от  “Витатур инвест”, не се намирали нито в съседство нито дори и в близост до защитената местност поради това съществуването на природната забележителност не била пречка за строителната дейност и въпрос на интерес за дружеството дали следва да бъде заличена природната забележителност или не.

Напротив, в местностите м. “Смайлов чаир” и м. “Кумкашла” съществува находище на блатно кокиче, и точно защото е заличена погрешно нанесената защитена местност налага да бъде възстановена на територията на находището в близост или непосредствено до бившия къмпинг Корал, съобразно ясно изследване според реални данни, което именно поражда обясними интерес от заличаването на защитения статут, именно на всички свързани лица, които имат интерес и намерение да осъществят строителство, без изобщо да зачитат това положение.

От друга страна, наличие на природна забележителност веднага се отразява и на действителната цена на продавани терени, на които тя съществува, или са в непосредствена близост, в случай че инвестиционното намерение бъде осъществено. Отдавна известен факт е че навсякъде където са разположени имоти, свързани с някаква защита – дали свързана с “Натура 2000” или архитектурна, природна или археологическа забележителност, това веднага повишава цената и привлекателността на въпросните имоти за инвеститера, който също така и отчита въпросния защитен статут на местоположението, което облагодетелства и неговия имот и вдига цената му.

Странно е как без подобни специални знания и без да се цитира конкретен източник се прави изведнъж изводът, че терените обект на продажба,  не били същите в които расте блатно кокиче, и се намира находище подлежащо на защита, сравнявани са картни материали или са ползвани експертни оценки, или може би в досъдебното производство е правен някакъв допълнителен оглед от прокурора.

Съществуват обаче не само някакви заключения въз основа на позоваване на грешки, кой какво наименование на къмпинг объркал, но и теренни проучвания извършени от специалист по ботаника, именно в местността “Смайлов чеир” (границите на която са известни, независимо от обозначението на къмпинг) и на територията на бившия къмпинг “Корал” в съседство с морски плаж “Лозенец-Кумкашла”.

Заключението от експертната оценка правена през 2010 г. на база на теренни наблюдения юли 2010 година, дава отговор за наличие на локална популация на блатно кокиче в изследваните терени, като местообитанието има представителен характер като състав и структура.

Установените индивиди от блатно кокиче са част от растително съобщество и представляват природно местообитание, включено в Директивата за хабитатите 92/43 под код 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, както и в “Червена книга на Република България” – т.3 “Природни местообитания”, “Смесени низинни крайречни гори и лонгози”, с категория “Критично застрашено”.

Това изследване естествено не е нито ново, нито неизвестно, то е многократно обсъждано в медиите, като ясно установен факт. Като пример на отделна публикация, посветена на проблема, може да се посочи публикацията под заглавие: «Експертиза опроверга МОСВ: блатни кокичета край Корал има» в електронната медия Mediapool.bg:

http://www.mediapool.bg/ekspertiza-oproverga-mosv-blatni-kokicheta-krai-koral-ima-news170690.html

Публикацията в “Медиапул”, дадена като пример по – горе, е във връзка и с искането на няколко природозащитни организации, включително Асоциацията на природните паркове в България, които се обявиха за възстановяване на резервата.  Бяха показани и кадри от местността край къмпинг “Корал”, на които ясно се вижда, че блатно кокиче там има.

Видеоматериалът е бил заснет през април 2010 г. и също така дори в момента може да бъде открит в интернет (както и във връзка с въпросната публикация) на адрес:

http://www.youtube.com/watch?v=mhkiqCxNYu0&NR=1

Въпреки това, обаче от изводите в постановлението за липса на данни за извършено престъпление на практика, се пренебрегва една фактическа обстановка основана на реални и известни от 2010 г. факти, но пренебрегнати от страна на прокурора, без да се дават някакви други безспорни доказателства, които да ги опровергават.

В проверката на прокуратурата, не са установени никакви обстоятелства за някакво извършено изследване на находище или хабитат на блатно кокиче или някакво приблизително описание на координати на терени и нанасяне на находища върху тях, в противен случай – би следвало да бъдат изрично споменати, ако съществуваха.

Не може да бъде пренебрегнато обстоятелството че е била изготвена още през 2010 г. експертиза, установяваща наличието на локална популация на застрашения вид блатно кокиче, което е обект на множество публикации в печатните и електронните издания, и е достатъчно добре известно.

Изпълнява се също така и проект за картиране на видове и местообитания част от мрежата НАТУРА 2000 – по проекта следва да бъдат разработени подробни карти в защитените зони, което е от изключително значение за тяхното ефективното опазване.

Следователно тази информация, би могла лесно да бъде събрана, а при необходимост дори да се получи от страна на прокуратурата, съвсем актуална информация от специализирани органи или експерти по ботаника, вместо да се правят неясни разсъждения, къде се намирали погрешно определени граници на защитена местност, която в момента не съществува, и как бившият къмпинг Корал, бил объркван с къмпинг “Оазис”, но без никаква конкретна връзка с указанията на ВКП.

Могат да бъдат разпитани свидетели, включително не само лица свързани със заличаването на защитения статут, но и от сдружение “Асоциация на парковете в България”, сдружение “Клуб Екстрем”, които са възложили експертизата, както и арендаторите на плажа “Корал”, “Райд Екстрийм”, които са поддържали държавния плаж и са изразявали становище относно възстановяване на защитения статут.

При това положение изобщо не е изследван и въпроса от страна на прокурора – в този период и след това когато е разглеждана сделката от страна на Община Царево и взето решението на общинския съвет, провеждано ли е някакво изследване, експертна оценка от компетентно лице с необходимата квалификация, картен материал от изследване, предоставено от МОСВ, което категорично да изключва възможността за попадане на хабитат на защитен вид или изключване на граници или близост до  защитена зона върху тези терени, на какво основание, искано ли е съгласуване от страна на компетентните административни органи за съобразяване на подобни обстоятелства, и как едни подобни изводи се съотнасят към извода, че липсва извършено съставомерно деяние по смисъла на чл.282-283а НК, и ако е налице такова деяние – от кого е извършено то.

След като прокурорът счита, че събраната информаци от проведеното до този момент разследване не разкриват пълната фактическа обстановка относно извършването на определено съставомерно деяние и извършителите му  – би следвало да се вземат и допълнителни показания от съответните служители на Община Царево, регионална дирекция на Министерство на околната среда и водите, Дирекция на Природен парк „Странджа”, относно обстоятелствата в обхвата на тяхното знане и компетентност и реално установените факти. В случая, не са разпитани и концесионерите на плажа “Корал”, или изследователите на състоянието на терените, в този район и възложителите и авторите на експертната оценка, относно установените от тях факти от значение или във връзка са направените заключения от прокурора за установени факти.

Не са извършвани и допълнителни проверки със събиране на други доказателства примерно на показанията от общинските съветници, участвали при обсъждането и вземането на решението за продажба на общинските терени за да се установи дали има налице промяна в параметрите на взетото решение, и  за да се установи в какъв период от вземането на решението за продажба е бил изготвен и договор за продажба, кой служител го е изготвил, как е съгласуван проектът на договора и с кого, по какъв начин е изпълнено решението на съвета, да бъдат включени определени клаузи в договорите относно изпълнението, и защо договорите не предвиждат разваляне от страна на продавача при неизпълнение на купувача, което е обсъждано на сесията на общинския съвет още преди да бъде взето решението за продажба. Вместо това, в постановлението изобщо няма мотиви относно това дали решението на общинския съвет Царево съотвества изцяло като съдържание на договорните условия с купувача, и кой е отговорен за отпадането на гаранциите за неизпълнение на поетите ангажименти от купувача и невключване на предпазните клаузи които са били обсъждани подробно, на сесията на общинския съвет за да бъде взето окончателното решение за продажбата на имотите.

Договорът за продажба е писмен акт, той се изготвя като проект от определени лица, и се подписва от други, а решенията на общинския съвет се вземат публично и разискванията както и крайния акт – решение се записват в протокол, поради това лесно могат да бъдат сравнени и събрани наред с разпити на свидетели, преки участници в процеса на вземане на решение за продажба, както и осъществяване на самата продажба.

В постановлението, странно защо напълно се пренебрегва този въпрос и се цитират единствено неясни съждения относно фактическа обстановка, но те не изчерпват и не могат да изчерпят липсата на анализ основан на пълна информация относно осъществените сделки параметрите при които са осъществени и отговорните лица, за да бъде едва след това направено заключение относно обстояталството има ли налице данни за престъпление.

След като прокуратурата намира събраните данни за непълни – би следвало да бъдат събрани и повече свидетелски показания и на други участници в обсъждането и осъществяването на процедурата по продажба  – достатъчно на брой – относно, и да се изясни в какъв период е ставало това.

В случая е напълно некоректен и извода на прокурора за приложимост на разпоредбите на чл.243 във вр.с чл.24 ал.1 т.1 НПК, тъй като от самото изложение не става ясно дали са разглеждани определени действия или са преценени действия като несъставомерни, което като преценка обхваща различни факти и лица, а въпросът за вината на определени лица за липсата на идентичност на условията които следва да съдържа договорът за продажба и приетите решения на общинския съвет в тази насока изобщо не са обсъждани, за да бъде преценяван въпросът за отговорността на конкретни лица за определени действия и тяхната заинтересованост в свой чужд интерес или за причиняване на определен негативен резултат за обществения интерес.

От изложеното в постановлението за прекратяване на производството не става ясно дали са изяснявани и установени ли са и други обстоятелства, относно първоначалното предложение и начмина по който е постъпило в общината и внесено за разглеждане в общинския съвет, лицата, водили и отговорни за водене на преговорите с купувача защо въпреки обсъждането на сесията на общинския съвет не е включена клауза за разваляне на договорните отношения с инвеститера при неизпълнение на инвестиционните намерения, защо е прехвърлена частично собствеността преди да бъде изплатена стойността на продажната цена и какви интереси са защитени по този начин, отговорността на конкретно лице за подписаните договори, обхвата на съдържанието, предвидения механизъм за контрол на изпълнението – как е била предвидена отговорност за неизпълнение, както и основния въпрос от значение за наказателното разследване – от кого се ползва  терена, с какви намерения, за какво се предвижда от собстнеците сега и на каква цена е закупен, и има ли връзка с предвижданата от общинския съвет и включена в параметрите на договора цел за извършването на продажбата, защитен ли е обществения интерес, който включва както стопанисването на общинското имущество по начин да задоволява интересите на гражданите на общината, така и опазването на биоразнообразието като приоритетна цел в обществен интерес на всички граждани на Република България.

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖЕН СЪДИЯ,

Всички тези засегнати въпроси са от съществено значение за правилната квалификация на деянието, както и установяване на виновните лица, но въобще не са били изследвани в хода на разследването, и в издаденото постановление за прекратяване на предварителното производство отново също не са разгледани, а направо се пристъпва към изложение, съдържащо само кратки мотиви относно несъставомерност на деянието, и наличие на необходима за прекратяване предпоставка по чл.24, ал.1, т.1 НПК, което е напълно неясен по съществото си извод, тъй като не става въпрос за едно определено действие, а за множество действия извършвани от определени длъжностни лица. как е извършена преценката за наличие на предпоставка за прекратяване по смисъла на чл.24 НПК също не става ясно.

Поради това намираме, че прекратяването на производството на посочените в постановлението основания, от страна на прокурора е твърде повърхностно и необосновано, не е изследвана и разкрита всестранно фактическата обстановка във връзка със случая, и поради това е неправилно.

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖЕН СЪДИЯ,

С оглед на изложените доводи, Ви моля да се произнесете по прекратяването на производството, като постановите отмяна на оспорваното от наша страна Постановление на прокурор при ОП – Бургас от 03.10.2013 г. ДП-212/2012г. на БОП за прекратяване на досъдебно производство по ДП № 65/2012 г.по описа на ОСО при БОП, и върнете преписката на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона и пълното изясняване на фактическата обстановка и обосновано заключение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Копие на Постановление за прекратяване на наказателното производство, с дата 03.10.2013 г. на БОП – ДП 212/2012 г. във връзка с досъдебно производство № 65/2012 по по описа на ОСО при БОП.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: