Обрат

МОСВ: На Къмпинг ЮГ има дюни и няма да се строи. Точка!

Специализираните карти на дюните са изготвени от МОСВ, но публикуването се бави от МРРБ

Министерството на околната среда и водите не признава експертното решение прието от Бургаски административен съд за липсата на дюни на “Къмпинг Юг” на мястото, където бяха изляти бетонни плочи. Дюни има и те са отразени в специализираната кадастрална карта приета с протокол № 21-197/30.04.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас.– твърдят от МОСВ в отговор на въпроси на Биволъ. От екоминистерството ще отменят процедурата за съгласуване на строежа, инициирана от инвеститора, тъй като тя е недопустима.

Миналата пролет стана скандал заради изляти на брега в “Къмпинг Юг” бетонни плочи от фирмата “Иф-Фаворит”. След като двама министри лъгаха в ефир, че всичко е законно, РИОСВ-Бургас извърши проверка и установи, че бетонът е върху дюни. Екоминистерството издаде принудителна административна мярка за спиране на строежа. Наложи се кметът на Царево да издаде заповед за премахването на бетона. Неговата заповед обаче беше отменена неотдавна от Бургаски административен съд, като по делото беше представена и приета от съда експертиза, че дюните не са дюни.

Така бетонните плочи остават в правен вакуум и не е ясно има ли институция в държавата, която да е компетентна да ги премахне. Съгласно ЗУТ за строежи от тази категория компетентна е местната власт, но заповедта е отменена от съда и не е обжалвана от кмета на Царево Георги Лапчев на по-висока инстанция. МОСВ твърди, че не е страна по това дело и също не е обжалвало. От друга страна бетонът е върху дюни и МОСВ няма да разреши да се строи.

Биволъ отново зададе върпроса за специализираните кадастрални карти на дюните, които за поредна година не са публикувани и не са влезли в сила. От екоминистерството отговориха, че са изпълнили своите задължения и топката е в регионалното министерство и Агенцията по кадастъра.

Решението да се създадат специализираните карти на дюните беше гласувано от парламента след скандала “Дюнигейт”, който разкри как приближени до властта получават терени върху дюни за жълти стотинки. То обаче се бави, тъй като картирането на дюните установи, че голяма част от тях вече са завзети от частници и дори застроени.

Вероятно това се прави защото държавата ще трябва да плаща, за да си вземе обратно дюните, които са изключителна държавна собственост, макар че всички процедури за получаване на собственост и строежи върху дюни би трябвало да са порочни от самото начало.

Биволъ изпрати въпроси и към министъра на регионалното развитие и очаква отговор защо картите все още не са публикувани.

Съдебното решение на Бургаския административен съд отменя Заповед № РД-01-504/14.07.2015 г. на кмета на община Царево, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат установеният незаконен строеж: „Бетонови фундаменти” на сгради 5М и 6М, представляващи подобекти от обект „Вилно селище”, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 44094.503.3 по КК на с. Лозенец, м. Караагач. РИОСВ – Бургас и МОСВ не са страна в съдебното производство по обжалване на посочената заповед и нямат правна възможност да обжалват решението на Административния съд в Бургас.

За същия имот с идентификатор 44094.503.3 по КК на с. Лозенец, директорът на РИОСВ – Бургас е издал Заповед № РД-56/16.04.2015 г. на основание чл. 123, във връзка с чл. 121 и 122 от Закона за биологичното разнообразие, с която е разпоредил да не се извършват строителни работи на обекта, одобрени с Разрешение за строеж 162/19.12.2012 г. на главния архитект на община Царево, до провеждането на процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие, и приключването ѝ с окончателен административен акт. Посочената заповед е влязла в законна сила и е породила правно действие. В тази връзка, одобреното с  Разрешение за строеж 162/19.12.2012 г. на главния архитект на община Царево строителство не може да бъде продължено без провеждането на изискуемата процедура по оценка за съвместимост спрямо предмета и целите на защитените зони.

МОСВ и РИОСВ – Бургас не са обвързани със заключенията на вещото лице по делото срещу Заповед № РД-01-504/ 14.07.2015 г. на кмета на община Царево. Съгласно заключенията на назначена, със Заповед № РД-02-14-510/17.04.2015 г. на МРРБ и № РД-241/17.04.2015 г. на МОСВ, комисия от представители на МРРБ, МОСВ, АГКК, ДНСК и БАН е установила на територията на морския плаж „Къмпинг юг“ наличие на бели и сиви дюни въз основа на присъствие на типични растителни видове, характерни за  съответния вид дюна. В приложеното към доклада становище на експертите от БАН се посочва, че бетоновите площадки в имот 44094.503.3 са изградени  върху „пясъци, идентифицирани като неподвижна крайбрежна дюна с тревна растителност (сива дюна)“. Границите на тази дюна са определени по видими доказателства за пясъчен субстрат, дюнни морфологични характеристики и присъствие на диагностични видове растения и са заснети геодезически. Данните са използвани за актуализация на специализираната карта на морския плаж „Къмпинг юг“, която е приета с протокол № 21-197/30.04.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас.

Предвид изложеното, в случай, че в РИОСВ – Бургас постъпи уведомление за извършване на оценка за съвместимост спрямо предмета и целите на защитените зони за инвестиционното предложение на инвеститора, ще бъде съобразена наличната официална и верифицирана информация за разпространението на дюните. Процедурата следва да бъде прекратена като недопустима.

МОСВ и регионалните му структури стриктно изпълняват ангажиментите си, произтичащи от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). По смисъла на чл. 6, ал. 7 от ЗУЧК пясъчните дюни са обекти, за които се изработват специализирани карти, регистър и информационна система по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.  В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от ЗУЧК, МОСВ е предоставило на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) наличната информация за дюнните природни местообитания и е съдействало за очертаване на границите им чрез наемане на външна експертиза от БАН. МОСВ няма компетентност по отношение отразяването на дюните в кадастралните карти. Въпросите в тази връзка би следвало да се отнесат към МРРБ и АГКК.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ или Годишен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Избрахте да дарите 10.00€ Годишно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Годишно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Вижте как да подкрепите Биволъ със SMS на кратък номер или с криптовалута тук

.

Вижте също / Read Also