РИОСВ Бургас разрешавала и други строежи тип “Дюнигейт”

Екип на Биволъ

teren_satelit

Скандалното разрешение за строеж върху защитени дюни в Натура 2000 не било единичен акт на РИОСВ Бургас. Разкритата от Биволъ крупна злоупотреба с държавна земя и власт наречена от нас “Дюнигейт”, показа как служители на МОСВ съгласуват мащабно бетониране върху пясъчни дюни в защитена зона, драстично повишавайки показателите за населеност и брой на сгради. Вместо шефът на РОИСВ да понесе отговорност за действията си, той беше “чадъросан” както от бившата министърка на ГЕРБ Нона Караджова, така и от сегашния й служебен наследник Юлиян Попов. Като активист на ГЕРБ и партиен общински съветник в Бургас Георгиев дори беше назначен в ръководството на междуведомствената комисия, която да разследва евентуалните закононарушения в скандала. С други думи, той трябваше да разследва самия себе си и съвсем естествено не си откри никакви нарушения. Дали поради некомпетентност, или поради коруптивни съображения, ръководителите му в МОСВ също не съзряха очевадното потъпкване на законодателството. Биволъ се добра до документи, които неопровержимо доказват, че шефът на еко-инспекцията Бойчо Георгиев е прилагал практика за драстично повишаване на населеността на бъдещи строежи по морето в рецидив.

В края на 2006 г. РИОСВ Бургас издава решение за инвестиционно намерение на едно от последните останали незастроени прекрасни кътчета до Св. Влас. Теренът е около 9 дка и се намира между Влас и в.с. Елените на самия плаж в местността “Ага чешме”. Решението, което е издадено на името на собственика Христо Биволаров, е за построяване на 3 сгради с общо максимум 40 обитатели. Тъй като теренът попада в потенциална Защитена зона за опазване на дивите птици “Емине-Иракли”, тогавашният Директор на РИОСВ доц. Симеон Симеонов е издал строги предписания за условията, с които е длъжен да се съобрази бъдещият инвеститор в строителството и експлоатацията. Част от тях са пространства и възможности за придвижване и обмен на популации и генетичен материал, достатъчни територии и зони за убежища, хранене, почивка, размножаване на дивите организми. Дават се точни предписания за бъдещото водоснабдяване и канализация, съобразени за най-много 40 обитатели. Еко разрешението указва задължително да бъдат заложени параметри за електроснабдяване и пречистване на отпадни води НЕНАДВИШАВАЩИ заложения максимум от 40 души. В подписания на 18 декември 2006 г. документ РИОСВ Бургас изрично е подчертала, че при “Промяна на същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение, на възложителя, или на някои от обстоятелствата , при които е било издадено настоящето становище…. трябва да има ново становище, или решение на компетентния орган.”

skica_teren

Повече екология по закон, никаква на практика

Повече от 6 г. така и не се стига до започване на въпросното инвестиционно предложение за земята на плажа между Влас и Елените. През това време се променят много обстоятелства. Сменя се собственикът на земята. Тя е изкупена от 4 взаимно свързани испански компании. През 2008 г. влиза в сила Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, в чиято зона А /първа линия/ попада и този парцел.  Потенциалната Защитена Зона “Емине-Иракли” е обявена 3 години по-късно официално и е обнародвана със заповед РД 560/2009 г. в Държавен вестник. Там изрично се посочва, че в обхвата на защитената зона е включен теренът с индификатор 11.2 в землището на гр. Св. Влас, община Несебър. Заповедта е подписана от Нона Караджова. В нея няма изрична забрана за строителство точно в тази зона.

“Въпреки това, липсата на изрична забрана за строителство на територията на цялата зона не означава, че строителството е разрешено – всички инвестиционни планове, проекти и програми трябва да преминават оценка за въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост с предмета на опазване на Натура 2000 зоната и при поява на отрицателно въздействие съгласно Директивата за екологичната отговорност инвеститорите са задължени за своя сметка да премахнат обекта и да рекултивират природата.” Това се посочва в специализирания сайт на еко-коалицията “За да остане природа”

http://forthenature.org/news/915 .

6 години по-късно

Новите собственици на терена в местността “Ага чешме” изведнъж решават да започнат все пак реализация на отдавна изтеклото по давност инвестиционно намерение на Христо Биволаров. Испанците внасят документите за издаване на строително разрешение, като към тях е прикрепено съгласувателното решение на РИОСВ Бургас от 2006 г. Експертният съвет за устройство на територията /ЕСУТ/ към Община Несебър, обаче връща проекта и отказва да издаде разрешение, поради неактуалността на екологичното становище. Тогава се повтаря 1:1 сценарият от ситуацията със СЛЕ груп в “Дюнигейт”. Потенциалните инвеститори отиват при шефа на РИОСВ Бургас Бойчо Георгиев и той без много да се церемони им издава съгласувателно становище. В него обаче липсват специалните изисквания и указания от предписанието преди 6 г., т.е. изобщо не се издава ново актуализирано решение, що се отнася до последвалите законодателни и обстоятелствени изменения в течение на времето.

Единствената фундаментална разлика е…. десетократното увеличение на броя на обитателите на въпросния комплекс, които нарастват от максимум 40 през 2006 г. на 400, според разрешението на Георгиев.

Capture-2013-04-22-at-09.36.32

Той е написал изрично, че няма нужда от ОВОС.

Capture-2013-04-22-at-09.37.02

Веднага се набива на очи, рецидивът с разрешението издадено на съдружниците на Кумецо на Цветан Цветанов да застроят несебърските дюни с увеличени обитатели от 400 на 1800. Отново без ОВОС, въпреки изричните изисквания на ЗООС и обхвата на Натура 2000. И в двата случая РИОСВ се позовава чисто формално на стари еко решения от преди 6 г., но впоследствие драстично завишава брой на сгради и обитатели. Нарушенията са напълно идентични, с тази разлика, че при “Дюнигейт” Георгиев въобще не би трябвало да издава и подписва никакво екологично решение за потенциално строителство.

Нарушенията на закона

Бургаският еко-началник недопустимо се позовава на старо решение на РИОСВ, защото инвестиционно предложение не е започвало никога, след като не е издавано строително разрешение. Преценката, че теренът не подлежи на процедура по ОВОС е изтекла по закон още на 18.12.2011 г. Георгиев е бил длъжен да образува напълно нова процедура, независимо от нейния изход. Бил е длъжен и да започне и нова оценка за съвместимост. Процедурите е трябвало да бъдат назначени, да започнат и да бъдат проведени, при сегашните изисквания на закона и актуалните наредби. Такива действия обаче липсват. Вместо това еко-шефът постъпва едва ли не като представител на инвеститорите, увеличавайки плътността на обитаване от 40 на 400. Според строителни специалисти, подобно уплътняване на населеността на сградите, превръщат жилищата разрешени от РИОСВ Бургас в такива от “казармен тип”.

Така Директорът на РИОСВ – Бургас издава нормативен акт с неверно и манипулативно съдържание с цел избягване провеждане на необходимите процедури по глава VI от ЗООС.

Може да се счита, че той облагодетелства недопустимо частните фирми, като им спестява редица такси и разходи за провеждането на задължителните от законодателството процедури по ЗООС. Още повече, че грубо са пренебрегнати разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда.

В издадения на 30.08.2012 г. документ от РИОСВ Бургас не е посочено къде ще бъдат заустени пречистените отпадъчни води – в прилежащ повърхностен воден обект, или в изгребна яма, от която чрез специализиран автотранспорт ще се транспортират до обществена канализационна система. Не е посочено, дали изменението на инвестиционното предложение е допустимо, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела и на практика не е изпълнено изискването на чл.4 а от НУРИОВОС за уведомяване на Директора на съответната Басейнова Дирекция, при условие, че се увеличава броят на обитателите от 40 на 400 души и респективно в такава пропорция се увеличава количеството на отпадъчните води, които ще трябва да се пречистват и заустват в повърхностен воден обект или да се подават в съществуващата обществена канализационна система.

Проверка на Биволъ показа, че действаща канализационна система в района на разрешения строеж няма изградена. Единствената реална възможност е Пречиствателната станция на  „Елените“, собственост на Ветко Арабаджиев, която е с изчерпан капацитет и с изключително влошено качество на пречистване, вследствие на което крайбрежните морски води са се превърнали във фекален басейн.

Има основателни съмнения да се счита, че така издадени съгласовки от РИОСВ са направени с опредлена цел. Едната е да не се допусне извършването на процедурата по преценяване необходимостта от ОВОС. Трябва да се отбележи и това, че заложеното проектиране и изграждане на локалното пречиствателно съоръжение /ЛПС/ попада в обхвата на т.11, “в” от Приложение №2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда. Другият мотив е вероятно да се избегне процедурата свързана със съгласуване на плана за изменение на действащия ПУП с органите на Министерството на здравеопазването, както и налагането на забрани за строителство в санитарно – защитената зона на предвиденото локално пречиствателно съоръжение. Също така като резултат се избягва евентуална забрана на Басейнова дирекция с център Варна на инвестиционното предложение.  Към настоящия момент  реализацията на инвестиционното намерение е недопустима, спрямо заложените цели и мерки в Плана за управление на речните басейни. По-конкретно не се позволява бъдещо заустване в Пречиствателни станции за отпадни води с изчерпан капацитет.

Дали подписването на подобни скандални еко-съгласовки се прави умишлено, с коруптивна мотивировка, или просто става дума за административна безотговорност, единствено може да се произнесат компетентните разследващи органи.

Кой и защо прикрива престъпленията на една държавна институция?

Министър Нона Караджова и нейните служители прикриха скандалните нарушения на Бойчо Георгиев. Те недопустимо заявиха, че всъщност такива няма. Това е материя, от която веднага трябва да се самосезира Прокуратурата. Биволъ призовава тази институция да смята нашето разследване като сигнал, достатъчен за стартиране на процедура по разследване. Ако МОСВ действително защитава държавния интерес и законите на Р България, не е възможно подобна порочна практика на Директора на един от най-чувствителните региони в страната да остане несанкционирана, независимо от партийната активност и принадлежност на Бойчо Георгиев.

teren-snimka

riosv-vlas1riosv-vlas2riosv-vlas3riosv-vlas4riosv-vlas5

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: