Имоти – Желева – Имоти Прим

Екип на Биволъ

Следната хронология извадена от Търговския и Имотния регистър дава интересно допълнение към картината с бизнес делата на Румяна Желева.

07.11.1998 Калин Рогачев и Красимир Желев (съпругът на Желева) основават фирмата “Глобал Консулт” ООД

27.12.2000 Стамен Чолаков и Светослав Донев влизат в капитала на “Глобал Консулт” ООД чрез фирмата “НОБЛЕКС” ООД. Донев и Желев са отдавнашни познати и до момента са в борда на ВИК “Бургас”.

19.02.2003 г. Появява се фирмата “Източни имоти” – ООД със съсобственици Светослав Донев, Стамен Чолаков, Станислав Касъров, Николай Кожухаров и Людмила Георгиева, която става управител.

21.10.2003 “Глобал Консулт” – ООД става съдружник на “Източни имоти” – ООД с 40% от капитала. Към този момент управител на “Глобал Консулт” е Румяна Желева и нейният подпис стои на дружествения договор. Другите двама съдружници в “Източни имоти” са Младен Желязков и Светослав Донев.

10.02.2004 “Глобал Консулт” – ООД става собственост на Пламен Панайотов и Костадин Костадинов. Желев и Донев вече не са свързани с фирмата.

14.09.2004 “Глобал Консулт” ООД решава да се пререгистрира като “Глобал Консулт” ЕООД. Костадинов продава всичко на Панайотов, който става едноличен собственик.

09.06.2006 “Глобал Консулт” – ЕООД става собственост на Румяна Желева, която купува фирмата от Пламен Панайотов. В този момент тя става собственик и на 40% от “Източни имоти” – ООД

21.04.2007 Управителят на “Източни имоти” – ООД Младен Желязков основава “Източни имоти Прим” – ЕООД, което е 100% собственост на “Източни имоти – ООД”

Така излиза, че Желева чрез “Глобал Консулт” – EООД има участие със собственост в две дружества.

Нека видим каква дейност развиват тези фирми през 2007-2009 г., когато Желева е евродепутат. За този период тя твърдеше пред Комисията на европарламента, че фирмата и има “Нула активност” и съответно няма какво да декларира. Но фирмите притежавани частично от нейната фирма проявяват активност, макар и скромна.

“Източни имоти ПРИМ” от юни 2007 г. дава под наем на офис на СИБАНК :

Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

Да, да, СИБАНК!

“Източни имоти” през 2007 г. купува и продава парцел в Свети Влас :

22/05/2007
Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXX Димо Николов Драгов
КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

08/10/2007
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

Румяна Желева излиза от “Глобал Консулт” през април 2009 като фирмата се преименува на “Ауто СПА”, а дяловете на Желева са изкупени от Ивет Колева и… Светослав Донев.

За 2007 и 2008 Желева не е декларирала приход от наема, който “Източни имоти ПРИМ” получава от СИБАНК, нито от сделката с парцела на “Източни имоти” във финансовите отчети на “Глобал Консулт”.

Това може да означава, че печалбата е изцяло усвоена от нейните съдружници.

Но може да означава и друго.

По материала работиха Атанас Чобанов и Асен Йорданов

Приложения:

1) ДВ бр. 64 Петък, 18 юли 2003 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Бургаският окръжен съд

на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Източни имоти” – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Людмила Ангелова Георгиева. 26300

2) ДВ бр. 10 Петък, 6 февруари 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.X.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Николай Росенов Кожухаров и Людмила Ангелова Георгиева; вписва като съдружници “Ноблекс” – ООД, Бургас, и Младен Желязков Желязков; освобождава като управител Людмила Ангелова Георгиева; вписва като управител Петранка Кирова Папазова. 63992

3) ДВ бр. 60 Петък, 9 юли 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промяна за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Стамен Костадинов Чолаков, Станислав Милчев Касъров и “Ноблекс” – ООД, Бургас; вписва като съдружник “Глобал Консулт” – ООД, Бургас; освобождава като управител Петранка Кирова Папазова; вписва като управител Веселина Стойкова Донева; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2. 7629

4) ДВ бр. 81 Вторник, 11 октомври 2005 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.XI.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава като управител Веселина Стойкова Донева; вписва като управител Младен Желязков Желязков. 39517

5) ДВ бр. 13 Петък, 8 февруари 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава Александър Жеков Петров с последен известен постоянен адрес София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 2А, вх. Г, и последен известен и настоящ адрес Бургас, ул. Шейново 2, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2008 г. в 13,40 ч. и на 9.IV.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 278/07, заведено от “Източни имоти” – ООД, Бургас. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 6327

6) ДВ бр. 71 Вторник, 12 август 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Източни имоти Прим” – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Младен Желязков Желязков. 1405

В Служба по вписванията – Несебър

Данни за лицето  ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД ЕГН/ЕИК: 102836080

Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 26690

№ от дв. вх. рег 10111

Дата от дв. вх. рег 08/10/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 42

Акт номер 106

Година 2007

Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

№ от дв. вх. рег 3864

Дата от дв. вх. рег 22/05/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 15

Акт номер 106

Година 2007

Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Димо Николов Драгов

КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

В Служба по вписванията – Бургас
Данни за лицето  ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД ЕГН/ЕИК: 147141788
Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 136292
№ от дв. вх. рег 8192
Дата от дв. вх. рег 28/06/2007
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Акт Том 005
Акт номер 215
Година 2007
Страни НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 102806080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 147141788 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД
НАЕМАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 831686320 СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: