Имоти – Желева – Имоти Прим

Екип на Биволъ

Следната хронология извадена от Търговския и Имотния регистър дава интересно допълнение към картината с бизнес делата на Румяна Желева.

07.11.1998 Калин Рогачев и Красимир Желев (съпругът на Желева) основават фирмата “Глобал Консулт” ООД

27.12.2000 Стамен Чолаков и Светослав Донев влизат в капитала на “Глобал Консулт” ООД чрез фирмата “НОБЛЕКС” ООД. Донев и Желев са отдавнашни познати и до момента са в борда на ВИК “Бургас”.

19.02.2003 г. Появява се фирмата “Източни имоти” – ООД със съсобственици Светослав Донев, Стамен Чолаков, Станислав Касъров, Николай Кожухаров и Людмила Георгиева, която става управител.

21.10.2003 “Глобал Консулт” – ООД става съдружник на “Източни имоти” – ООД с 40% от капитала. Към този момент управител на “Глобал Консулт” е Румяна Желева и нейният подпис стои на дружествения договор. Другите двама съдружници в “Източни имоти” са Младен Желязков и Светослав Донев.

10.02.2004 “Глобал Консулт” – ООД става собственост на Пламен Панайотов и Костадин Костадинов. Желев и Донев вече не са свързани с фирмата.

14.09.2004 “Глобал Консулт” ООД решава да се пререгистрира като “Глобал Консулт” ЕООД. Костадинов продава всичко на Панайотов, който става едноличен собственик.

09.06.2006 “Глобал Консулт” – ЕООД става собственост на Румяна Желева, която купува фирмата от Пламен Панайотов. В този момент тя става собственик и на 40% от “Източни имоти” – ООД

21.04.2007 Управителят на “Източни имоти” – ООД Младен Желязков основава “Източни имоти Прим” – ЕООД, което е 100% собственост на “Източни имоти – ООД”

Така излиза, че Желева чрез “Глобал Консулт” – EООД има участие със собственост в две дружества.

Нека видим каква дейност развиват тези фирми през 2007-2009 г., когато Желева е евродепутат. За този период тя твърдеше пред Комисията на европарламента, че фирмата и има “Нула активност” и съответно няма какво да декларира. Но фирмите притежавани частично от нейната фирма проявяват активност, макар и скромна.

“Източни имоти ПРИМ” от юни 2007 г. дава под наем на офис на СИБАНК :

Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

Да, да, СИБАНК!

“Източни имоти” през 2007 г. купува и продава парцел в Свети Влас :

22/05/2007
Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXX Димо Николов Драгов
КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

08/10/2007
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

Румяна Желева излиза от “Глобал Консулт” през април 2009 като фирмата се преименува на “Ауто СПА”, а дяловете на Желева са изкупени от Ивет Колева и… Светослав Донев.

За 2007 и 2008 Желева не е декларирала приход от наема, който “Източни имоти ПРИМ” получава от СИБАНК, нито от сделката с парцела на “Източни имоти” във финансовите отчети на “Глобал Консулт”.

Това може да означава, че печалбата е изцяло усвоена от нейните съдружници.

Но може да означава и друго.

По материала работиха Атанас Чобанов и Асен Йорданов

Приложения:

1) ДВ бр. 64 Петък, 18 юли 2003 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Бургаският окръжен съд

на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Източни имоти” – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Людмила Ангелова Георгиева. 26300

2) ДВ бр. 10 Петък, 6 февруари 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.X.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Николай Росенов Кожухаров и Людмила Ангелова Георгиева; вписва като съдружници “Ноблекс” – ООД, Бургас, и Младен Желязков Желязков; освобождава като управител Людмила Ангелова Георгиева; вписва като управител Петранка Кирова Папазова. 63992

3) ДВ бр. 60 Петък, 9 юли 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промяна за “Източни имоти” – ООД: освобождава съдружниците Стамен Костадинов Чолаков, Станислав Милчев Касъров и “Ноблекс” – ООД, Бургас; вписва като съдружник “Глобал Консулт” – ООД, Бургас; освобождава като управител Петранка Кирова Папазова; вписва като управител Веселина Стойкова Донева; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2. 7629

4) ДВ бр. 81 Вторник, 11 октомври 2005 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.XI.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промени за “Източни имоти” – ООД: освобождава като управител Веселина Стойкова Донева; вписва като управител Младен Желязков Желязков. 39517

5) ДВ бр. 13 Петък, 8 февруари 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава Александър Жеков Петров с последен известен постоянен адрес София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 2А, вх. Г, и последен известен и настоящ адрес Бургас, ул. Шейново 2, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2008 г. в 13,40 ч. и на 9.IV.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 278/07, заведено от “Източни имоти” – ООД, Бургас. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 6327

6) ДВ бр. 71 Вторник, 12 август 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Източни имоти Прим” – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Младен Желязков Желязков. 1405

В Служба по вписванията – Несебър

Данни за лицето  ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД ЕГН/ЕИК: 102836080

Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 26690

№ от дв. вх. рег 10111

Дата от дв. вх. рег 08/10/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 42

Акт номер 106

Година 2007

Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,

№ от дв. вх. рег 3864

Дата от дв. вх. рег 22/05/2007

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт Продажба

Акт Том 15

Акт номер 106

Година 2007

Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Димо Николов Драгов

КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,

В Служба по вписванията – Бургас
Данни за лицето  ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД ЕГН/ЕИК: 147141788
Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 136292
№ от дв. вх. рег 8192
Дата от дв. вх. рег 28/06/2007
Книга ВПИСВАНИЯ
Тип Акт ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Акт Том 005
Акт номер 215
Година 2007
Страни НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 102806080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 147141788 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД
НАЕМАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 831686320 СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

Вижте също / Read Also