ВАЖНО: Моля при цитиране на този материал да се посочва участието на журналиста Асен Йорданов, който е подписал текста заедно с мен. Асен, който преди две години беше жертва на брутална агресия заради своите журналистически разследвания, даде решаваща информация за обобщаването на свързаните с г-жа Румяна Желева фирми и лица.

Следната хронология извадена от Търговския и Имотния регистър дава интересно допълнение към картината с бизнес делата на Румяна Желева. 

07.11.1998 Калин Рогачев и Красимир Желев (съпругът на Желева) основават фирмата „Глобал Консулт“ ООД

27.12.2000 Стамен Чолаков и Светослав Донев влизат в капитала на „Глобал Консулт“ ООД чрез фирмата „НОБЛЕКС“ ООД. Донев и Желев са отдавнашни познати и до момента са в борда на ВИК „Бургас“.

19.02.2003 г. Появява се фирмата „Източни имоти“ – ООД със съсобственици Светослав Донев, Стамен Чолаков, Станислав Касъров, Николай Кожухаров и Людмила Георгиева, която става управител.

21.10.2003 „Глобал Консулт“ – ООД става съдружник на „Източни имоти“ – ООД с 40% от капитала. Към този момент управител на „Глобал Консулт“ е Румяна Желева и нейният подпис стои на дружествения договор. Другите двама съдружници в „Източни имоти“ са Младен Желязков и Светослав Донев.

10.02.2004 „Глобал Консулт“ – ООД става собственост на Пламен Панайотов и Костадин Костадинов. Желев и Донев вече не са свързани с фирмата.

14.09.2004 „Глобал Консулт“ ООД решава да се пререгистрира като „Глобал Консулт“ ЕООД. Костадинов продава всичко на Панайотов, който става едноличен собственик.

09.06.2006 „Глобал Консулт“ – ЕООД става собственост на Румяна Желева, която купува фирмата от Пламен Панайотов. В този момент тя става собственик и на 40% от „Източни имоти“ – ООД

21.04.2007 Управителят на „Източни имоти“ – ООД Младен Желязков основава „Източни имоти Прим“ – ЕООД, което е 100% собственост на „Източни имоти – ООД“

Така излиза, че Желева чрез „Глобал Консулт“ – EООД има участие със собственост в две дружества. 

Нека видим каква дейност развиват тези фирми през 2007-2009 г., когато Желева е евродепутат. За този период тя твърдеше пред Комисията на европарламента, че фирмата и има „Нула активност“ и съответно няма какво да декларира. Но фирмите притежавани частично от нейната фирма проявяват активност, макар и скромна.

„Източни имоти ПРИМ“ от юни 2007 г. дава под наем на офис на СИБАНК :

Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П 

Да, да, СИБАНК!

„Източни имоти“ през 2007 г. купува и продава парцел в Свети Влас :
 

22/05/2007 
Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXX Димо Николов Драгов 
КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД 
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616., 

08/10/2007 
Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД 
КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан 
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616, 
 

Румяна Желева излиза от „Глобал Консулт“ през април 2009 като фирмата се преименува на „Ауто СПА“, а дяловете на Желева са изкупени от Ивет Колева и… Светослав Донев. 

За 2007 и 2008 Желева не е декларирала приход от наема, който „Източни имоти ПРИМ“ получава от СИБАНК, нито от сделката с парцела на „Източни имоти“ във финансовите отчети на „Глобал Консулт“.

Това може да означава, че печалбата е изцяло усвоена от нейните съдружници. 

Но може да означава и друго.

По материала работиха Атанас Чобанов и Асен Йорданов

 

Приложения:

 

1) ДВ бр. 64 Петък, 18 юли 2003 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Бургаският окръжен съд

на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.II.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа дружество с ограничена отговорност „Източни имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Рилска 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Людмила Ангелова Георгиева. 26300

2) ДВ бр. 10 Петък, 6 февруари 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.X.2003 г. по ф.д. № 524/2003 вписа промени за „Източни имоти“ – ООД: освобождава съдружниците Николай Росенов Кожухаров и Людмила Ангелова Георгиева; вписва като съдружници „Ноблекс“ – ООД, Бургас, и Младен Желязков Желязков; освобождава като управител Людмила Ангелова Георгиева; вписва като управител Петранка Кирова Папазова. 63992

3) ДВ бр. 60 Петък, 9 юли 2004 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.II.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промяна за „Източни имоти“ – ООД: освобождава съдружниците Стамен Костадинов Чолаков, Станислав Милчев Касъров и „Ноблекс“ – ООД, Бургас; вписва като съдружник „Глобал Консулт“ – ООД, Бургас; освобождава като управител Петранка Кирова Папазова; вписва като управител Веселина Стойкова Донева; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2. 7629

4) ДВ бр. 81 Вторник, 11 октомври 2005 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.XI.2004 г. по ф.д. № 524/2003 вписва промени за „Източни имоти“ – ООД: освобождава като управител Веселина Стойкова Донева; вписва като управител Младен Желязков Желязков. 39517

5) ДВ бр. 13 Петък, 8 февруари 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд, гр. колегия, призовава Александър Жеков Петров с последен известен постоянен адрес София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 2А, вх. Г, и последен известен и настоящ адрес Бургас, ул. Шейново 2, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 26.III.2008 г. в 13,40 ч. и на 9.IV.2008 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 278/07, заведено от „Източни имоти“ – ООД, Бургас. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК. 6327

 

6) ДВ бр. 71 Вторник, 12 август 2008 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Обява/Съобщение

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Източни имоти Прим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лермонтов 52, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Младен Желязков Желязков. 1405

 

 

В Служба по вписванията – Несебър

Данни за лицето  ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД ЕГН/ЕИК: 102836080

Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 26690

№ от дв. вх. рег 10111 

Дата от дв. вх. рег 08/10/2007 

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт Продажба 

Акт Том 42 

Акт номер 106 

Година 2007   

Страни ПРОДАВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД  

КУПУВАЧ – ЕГН XXXXXXXXX Ахмед Кадир Хасан  

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПИ№11538.504.355 СВ ВЛАС ИНЦАРАКИ ПЛОЩ ОТ 1135 КВ.М СТАР ИД:КВ 55,П.ХV №616,   

 

№ от дв. вх. рег 3864 

Дата от дв. вх. рег 22/05/2007 

Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт Продажба 

Акт Том 15 

Акт номер 106 

Година 2007  

Страни ПРОДАВАЧ – ЕГН XXXXXXXX Димо Николов Драгов  

КУПУВАЧ – ЕИК / БУЛСТАТ 102836080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД  

Имот(вид, адрес) Поземлен имот, ПОЗ. ИМОТ №11538.504.355, ПО КАД КАРТА НА С.СВЕТИ ВЛАС, С АДРЕС ИНЦАРАКИ, С ПЛОЩ 1135 КВ М, А ПО НОТ АКТ 1143.24 КВ М, УРБАНИЗИРАНА, НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА КУРОРТНО РЕКРЕАЦ. ОБЕКТ, СТАР ИД: КВАРТАЛ 55, ПАРЦЕЛ ХV, №616.,    

 
В Служба по вписванията – Бургас
 
Данни за лицето  ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД ЕГН/ЕИК: 147141788
Вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида № 136292
 
№ от дв. вх. рег 8192 
Дата от дв. вх. рег 28/06/2007 
Книга ВПИСВАНИЯ 
Тип Акт ДОГОВОР ЗА НАЕМ 
Акт Том 005 
Акт номер 215 
Година 2007 
 
Страни НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 102806080 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ООД
НАЕМОДАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 147141788 ИЗТОЧНИ ИМОТИ ПРИМ ЕООД  
НАЕМАТЕЛ – ЕИК / БУЛСТАТ 831686320 СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД  
Имот(вид, адрес) Поземлен имот, пл.No – 30 31 97 98, парцел – 2, гр.Бургас, БАНКОВ ОФИС ОТ 136.59 КВ М НА ПАРТЕР; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас, П.Р.СЛАВЕЙКОВ, вх.Б, ет.П