ЛЪЖИТЕ ЗА ОУП НА ОБЩИНА ЦАРЕВО – част 2

by Екип на Биволъ

Capture_2014-02-10_a_09.39.17

Министърът на регионалното развитие не спира строителството.

И преди актуализацията на общия устройствен план на Царево от 2008 общината е имала действащ такъв.

ЛЪЖА № 5

На 31.01.2014 г. в парламентарната зала министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов, по повод проблемите с ОУП на община Царево, определи целите на общите устройствени планове така: “Хармонично развитие означава баланс между човека и природата. Целта на устройствените планове е запазване на този баланс.” Прокламираните пак там действия на неговия колега Министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева са започване на частично изменение на този план в частта му за ПП Странджа.

Истината: На стр. 32, в Таблица № 1.3.2.4-2 (приложено е копие) от доклада за екологична оценка на ОУП на община Царево от юни 2008 г. са дадени прогнозните бройки обитатели/легла по землища в общината след прилагане на ОУП. Общата прогнозна бройка без местните жители е 220 656 души. От тях в землищата покрай морето (от Лозенец до Резово) са концентрирани 175 280 души (75% от цялата предвидена леглова база) и ако се извади съществуващата леглова база (около 20 000 според стр. 20 на доклада) – нарастване с около 155 000 нови легла. Всъщност тези, заедно с местните жители, 180 хиляди обитатели, са концентрирани практически в едно непрекъснато застроено урбанистично ядро – или иначе казано „град”, започващ от границата на общината между Китен и Лозенец на север до Ахтопол на юг. Това е град с размерите на Русе (пети в България) и даже по-голям, изникнал от нищото! Всички обяснения за хармонично развитие и баланс с природата остават безпредметни, след като се сравни този нов градски център с капацитета на цялата плажна ивица (с включените вътре дюни, което е недопустимо) оценен на стр. 60 от същия доклад (таблица №2.1.2.1-3) на общо 61 725 души за цялата пясъчна ивица на общината (без защитените дюни на Липите и Устието на Велека). Предвиденото застрояване е почти 3 пъти повече от капацитета на плажната ивица!

> Решението: На 7 февруари 2014 г. Министърът на регионалното развитие издаде заповед за измение на ОУП на община Царево с доста неясни мотиви – „изменени обществено-икономически условия”, „измения в Закона за Устройство на Черноморското крайбрежие в посока опазване на морските плажове и пясъчните дюни и ограничаване на допустимото застрояване в зона А” – все неясни и заобиколими цели на това изменение без ясни параметри. Прокламираното в парламентарната зала на 31.01.2014 политическо намерение от Министъра на регионалното развитие или някои опозиционни политически сили частично изменение на плана в рамките на ПП Странджа не решава нищо! Даже да се премахне цялото застрояване в ПП Странджа, това ще намали планираната леглова база в крайбрежието от около 175 000 на около 95 000 – с една дума, няма да строим Русе, ще строим Добрич или Сливен, а легловата база ще надвишава пак с 1/3 капацитета на плажната ивица и остава опустошителното въздействие на свръхнаситеността от посетители върху цялото крайбрежие. Единственото решение е ревизия на ОУП на община Царево с ясни цели – премахване на застрояването от ПП Странджа и други ценни територии (Корал например) и привеждане с нормите за опазване и управление на територията, включително общата леглова база – съществуваща и нова да не надвхърля капацитета на плажната ивица, като от него се изключат всички дюни. Дотогава действието му следва да бъде спряно в цялост с решение на Министъра на околната среда и водите.

ЛЪЖА № 6

На 31.01.2014 г. от парламентарната трибуна Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева заяви: ще издам заповед за изменение за ОУП на община Царево за площите включени в ПП Странджа, което ще спре неговото изпълнение за тези части. Със заповед РД-02-15-17/07.02.2014г. на МРР се постановява спиране прилагането на ОУП на Царево одобрен със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 135 ал. 6 на ЗУТ.

Истината: Законът за устройство на територията създава неяснота и отваря вратичката за застрояване при или по-скоро въпреки изменение на планове или техни части. Един път чл. 135 ал. 6 на ЗУТ казва, че щом Министърът на регионалното развитие издаде мотивирано предписание за изработване на проект за изменение на плана, частта, за която се отнася това изменение, спира прилагането й от това предписание. Но веднага в следващия член чл. 136, ал. 3 на ЗУТ се казва, че действието на съответния предходен устройствен план се прекратява от деня на влизането в сила на новия или изменения устройствен план. ЗУТ е известен с многобройните си вратички – това противоречие е една от тях. Истината е, че заповедта за изменение на плана спира изпълнението в съотвените части, но това може да не се прилага и да продължи да действа съгласно другия член на ЗУТ, чак до окончателно приемане на измененията – тоест Странджа спокойно и „законосъобразно” ще се застрои!

ЛЪЖА № 7

Разпространеното твърдение на някои НПО собственици на крайбрежни земи, че искането да се спре реализацията на ОУП на Царево означава, че община Царево няма да има ОУП.

Истината: Проведената процедура през 2008 година е по изменение на действащ ОУП на община Царево. В рамките на тази процедура е одобрен актуализиран ОУП (ТУП по стария закон) на общината със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Порокът на процедурата е липса на задължително съгласувателно решение – положително становище по Екологична оценка и съвместимост с Натура 2000. Тези съгласувателни решения са задължителни съгласно чл. 85, ал. 1 и ал. 4 от ЗООС, във връзка с чл. 127, ал. 2, т. 1 от ЗУТ – без тях изменения ОУП на Царево е нищожен. При това положение чл. 158 на Закона за опазване на околната среда и чл. 122 и 123 на Закона за опазване на биологичното разнообразие задължават министъра на околната среда и водите незабавно да издаде заповед за принудително административно спиране действието на заповед №РД-02-14-776 от 13.08.2008 г. и на изменения ОУП на община Царево. В момента на това спиране в действие ще бъде старият ОУП на община Царево – в сила към август 2008 година и приет през 1997 година (по тогавашния закон ТУП – териториално-устройствен план на общината). Иначе казано, не е вярно твърдението, че община Царево ще бъде оставена БЕЗ ОУП.

Решението: измененият със заповед №РД-02-14-776/13.08.2008 г. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройство ОУП на община Царево в цялост да бъде спрян, като действие от Министъра на околната среда и водите, с което в сила ще остане ОУП на община Царево от 1997 година.

***

Приятели, радваме се, че стигнахте дотук. Dear Friends, glad to see you finished reading the article.

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find this article usefull, you can support our efforts to keep doing independent investigative reporting.

Платете Данъкъ Биволъ! / Pay Bivol Tax!

Въведете сума по избор и номера на Вашата кредитна или дебитна карта. Изберете дали да ни подкрепите еднократно или всеки месец:

Подкрепа за Биволъ

Support Bivol
Or enter your payment details below

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Ако използвате Apple Pay или G-Pay и виждате съответния бутон, можете да кликнете директно на него, без да въвеждате номер на картата. Bivol is not keeping track of your card number. We relay on Stripe for card, Apple Pay and G-Pay processing.

Можете също да се включите с ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК през PayPal или Epay/банков превод или със СМС, или да станете един от нашите редовни, МЕСЕЧНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ Научете повече за Данъкъ Биволъ тук.

You can also support us with ONE TIME TAX through PayPal, or become one of our regular, MONTHLY TAXPAYERS .

Вижте също / Read Also