Учени алармират, че бъдещ строеж застрашава археологически паметник

Вълна от граждански протести срещу бетониране на Яворовите скали

Екип на Биволъ

Вълна от граждански протести и възмущение се надигна след разкритията на Биволъ за предстоящо бетониране на прословутите Яворови скали в Поморие. От две години нашата медия сигнализира, че Общината и кметът Иван Алексиев работят за осъществяване на зловещия план за масивно застрояване на крайбрежната ивица, където преди повече от 100 г. най-големият български поет Пейо Яворов се е вдъхновявал за свои поетични шедьоври. Интерес от превръщането на зоната около паметника на Яворов в строителна площадка имат частни местни бизнесмени, известни като “Черепите”. В конфликт на интереси дъщерята на единия от тях подпомага проекта в качеството си на действащ общински съветник в продължение на няколко мандата. /виж тук и тук/

Категорична позиция срещу застрояването на Яворовите скали пред Биволъ изрази Доц. д-р Сергей Торбатов. Д-р Сергей Торбатов  е старши научен сътрудник, секция антична археология към Националния археологически институт и музей /НАИМ/ – БАН, доктор по история, специалист по археология. Той  ръководи археологическите разкопки в Поморие и обследва при откриването и разкриването на археологически обекти след започването на изкопно-строителни дейности. Авторитетният учен определи предстоящото бетониране на Яворовите скали категорично като „незаконосъобразно“, „кощунство“ и „срам за идните поколения”.
Публикуваме пълния текст на неговата позиция:

доц.д-р Сергей Торбатов

В подножието на Яворовите скали се намира единственият запазен понастоящем археологически паметник на територията на Стария град на Поморие – фрагмент от южната крепостна стена на късносредновековния Анхиало (XIII – XV век). Паметникът е с изключително висока културно-историческа стойност и информация за него (вкл. и снимков материал) се съдържа практически във всички научни публикации, свързани с миналото на Поморие.
Всякакво ново строителство в района на Яворовите скали неизбежно би довело до унищожаване на все още съхраненото от славното минало на достолепния древен град Анхиало. Освен че е напълно незаконосъобразно, това би било кощунство спрямо гражданството на Поморие и основание за срам пред идните поколения!

 • Доц. д-р Торбатов, какво ще последва, ако Яворовите скали в Поморие бъдат бетонирани?
 • В моята позиция по казуса ясно съм посочил негативните последици от подобни действия върху историята, археологията, културно-историческото наследство на Поморие и България. На отреденото място за бетонна алея не са провеждани археологически проучвания, но е записано в Том 1 на кн. „Средновековни градове и крепости”,издадена през 1981 г., както и в Том 1 на кн. „Историята на Поморие” от 2000 г., включително и в преиздадени по-късно издания, че там се намират останки от старата крепостната стена на Анхиало. Гледал съм снимки още през 50-те години на миналия век, когато крайбрежната алея на Поморие е разширявана с насипване на пръст. Под Яворовите скали се намира крепостната стена.
 • Крепостната стена включена ли е в националния регистър на паметниците на културата към Министерството на културата, като недвижимо културно наследство?
 • Паметникът не е деклариран.
 • А какво следва да се направи в такъв случай, за да не бъде бетонирана крепостта?
 • Трябва да бъде повикана комисия от Министерството на културата за оглед на мястото и издаване на съответния акт на паметника и предвидени режимите за опазването му. Такава комисия се свиква по принцип от кмет. Той трябва да поиска такава комисия.
 • Ако не го направи?
 • Министерството на културата трябва да бъде сезирано.

 

СТАНОВИЩЕ*

от заинтересувани лица във връзка със съобщение на Община на Поморие относно Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС: Подробен устройствен план- план за застрояване за УПИ II, кв. 18А, по плана на гр. Поморие/ ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие.  

по реда на чл. 6, ал. 9 НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. (НАРЕДБА)

До Президента, Народното събрание, Министерски съвет, МОСВ, Омбудсмана, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Басейнова дирекция, РИОСВ.

от

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ГРАЖДАНИ НА ГР. ПОМОРИЕ,

 

 • УВАЖАЕМИ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознахме се, със съобщение от 21.11.2017 г. публикувано на електронната страница на Община Поморие съгласно, което ТД „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ” ООД е внесъл инвестиционно предложение, подлежащо на обявяване по реда на чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”, относно: „Подробен устройствен план –план за застрояване за УПИ ІІ, кв. 18А по плана на гр. Поморие /ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие/, община Поморие”.

       На основание чл. 6, ал. 9 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда” и в качеството си на заинтересувани лица и граждани на гр. Поморие, излагаме настоящото становище с което Молим, КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН да прекрати процедурата по искането за преценка от извършването на ОВОС поради неспазена процедура по уведомяване на заинтересуваните лица, а в случай, че не уважите искането ни, и не намерите основание да прекратите процедурата да постановите решение с което приемете за необходимо извършване на ОВОС, като при определяне на обхвата съдържанието и формата на доклада за ОВОС заявяваме интерес от извършване на консултации по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Наредбата, и желаем обявяването на консултациите кумулативно да извършва чрез средствата за масово осведомяване, и разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, с молба за информация и коментар по отношение на инвестиционното предложение като основанията ни за това са следните:

 1. Съобщението на Община Поморие не отговоря на условията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно цитираната новела публикуваната информация следва да съдържа: описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив;

Не по различно е и по отношение на повелите в следващите разпоредби на чл. 4 от Наредбата, т.е. няма данни за: природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения; отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране; очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.; при инвестиционно предложение за изграждане на ново съоръжение, за което на този етап не е налична пълна информация за класификацията на опасните вещества, които се очаква да са налични на площадката на съоръжението;

 1. След надлежна проверка установихме, че липса информация в публичен регистър по чл. 102 ЗООС, за конкретното инвестиционно предложение.
 2. На следващо място установихме, че липсва уведомяване за инвестиционното предложение по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата, на засегнатото население, т.е. чрез средства за масова информация и/или друг подходящ начин.

Неуведомяването на обществеността на най-ранния етап ЗА инвестиционното намерение представлява съществено нарушение на административно-производствените правила. Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 ЗООС, възложителят на инвестиционното предложение информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го обявява писмено. Няма писмени доказателства, които установяват, че възложителя на инвестиционното намерение е уведомил за своите намерения жителите на гр.Поморие. Редът за уведомяване на тази общественост е регламентиран в разпоредбата на чл. 4, ал. 2 НУРИОВОС, който вменява задължение за възложителя едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 да уведоми обществеността.

Считаме, че целта на ЗООС и НУРИОВОС е да гарантира яснота, прозрачност и информираност на населението за инвестиционни предложения, а предвид констатираните от нас в настоящата процедура нарушения това не е сторено, което поставя под съмнение спазването на правата на заинтересованите лица за участие в процедурата.

 1. След проверка по така посочения в съобщението ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР установихме, че имота е част от културно – историческото наследство на гр. Поморие, намиращ се на самия бряг на морето, заливан от морските води и любимо място на много граждани и гости на гр. Поморие.
 2. Следва да изложим, че към имота няма изграден път, а същият е спокойно място за разходка, разположен под историческия буливард „Яворов” и паметника на поета Яворов, възможност да се любуваш на морския бриз. Считаме, че това е красива пешеходна зона която до 2016 г. бе общинска собственост и за нас гражданите на град Поморие тази инвеститорска инициатива е изненада. Що се отнася до изграждането на път до имота то това не би могло да се случи, освен ако същия не се изгради в морски води. В случай, че такъв път все пак ще бъде изграден то той би бил изграден върху емблематичните за града Яворовите скали и пред надвисналата сцена на лятно кино Яворов.

Обективно погледнато част от ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР представлява брегоукрепващо  и вълнозащитно съоръжение.

 1. ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР се намира в непосредствена близост до Морска гара, Лятно кино – Яворов и Яворовата градинка и околните към нея алеи, които безспорно са местни забележителности и символи на града. Тук искам да напомня, и за коментара на кмета на гр. Поморие – г-н Алексиев по повод реконструкцията на лятното кино: “Уникално разположеното лятно кино има голяма сантиментална стойност не само за поморийци, но и за много от гостите на нашия град. В независимо изследване на Националната телевизия е обявено за най-красивото и автентично лятно кино на България. С реализирането на проекта ще се стремим да запазим неговата неповторима атмосфера и заедно с обособяването на алея „Яворов” да възродим спомените на няколко поколения, както и да превърнем мястото в  предпочитана сцена за изява на най-добрите български поети, музиканти, писатели и актьори”.

Всяка година в гр. Поморие именно на тези места се провеждат Национални поетични празници ЯВОРОВИ ДНИ, които създават облика на града и допринасят за привличането на туристи.

В тази връзка строителство в непосредствена близост до Лятно кино – Яворов, Яворовата алея и Яворовите скали би довело до тяхното увреждане.

    ИСКАНЕ КЪМ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

В случай, че не прекратите процедурата по искането за преценка от извършването на ОВОС, Моля при определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС, да вземете предвид следното:

1.Имотът се намира в непосредствена близост до морето;

2.Имотът се намира в културно исторически район;

3.Имотът се намира в непосредствена близост до морска гара;

4.Към имота няма изграден път, а такъв може да бъде изграден само в морски води, върху културно – исторически скали;

5.Имотът се използва за културни и обществени цели.

Следва да изложим, че ние гражданите на гр. Поморие, подписали настоящото становище държим и изискваме от компетентния орган да ни уведомява по начин създаващ възможност за най- висока степен на разгласяване и обсъждане на конкретното инвестиционно предложение. Заявяваме, че ще следим, ще бъдем внимателни, ще бъдем инициативни, като принципно изразяваме позицията си на несъгласие и възмутеност върху посягането на културното наследство на града.      

Искане към

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН СЕКТОР БУРГАС

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. БУРГАС

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Моля, да обърнете необходимото внимание, на така възникналия обществен казус и належал проблем за гр. Поморие. Моля, всека институция да обърне засилено внимание и поеме присърце собствена инициатива за запазване на културно- историческото наследство на гр. Поморие. Моля за вашата принципна позиция така, че гражданите на гр. Поморие да запазят културното наследство и законността в града, за което се подписваме:

Следват над 1000 подписа на граждани, събрани за 2 дни. Подписката продължава.

* Становището се публикува без редакторска намеса

 

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

 • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: