Право на отговор на МТСП:

Позиция на МТСП по разследването за злоупотреби с европроекти и забележките на Биволъ

Екип на Биволъ

Сайтът за разследваща журналистика “Биволъ” публикува позицията на МТСП по разследването ни в рубриката “Право на отговор” и без редакционна намеса. Забележките на “Биволъ” са след тире. 

След като се запознахме с горецитираната публикация, за изготвянето на която Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съдейства в пълна степен, като предостави отговори на предварително зададените въпроси и имаше готовност да се отзове на уточняващи такива, не може да не отбележим факта, че отразените обстоятелства са представени манипулативно и преднамерено, с цел единствено да се злепостави настоящото ръководство на институцията.

По този начин се нарушават основополагащите принципи в журналистиката за безпристрастно и коректно отразяване на фактите, залегнали в професионалните стандарти, както и в Етичния кодекс на българските медии. Предвид горното, считаме, че МТСП има право на отговор, който предоставяме, като разчитаме на Вашата коректност същият да бъде публикуван на сайта Ви.

Обръщаме внимание, че визираният в публикацията одит, възложен от предходния министър на труда и социалната политика Георги Гьоков, обхваща обществени поръчки с обща прогнозна стойност под 12 млн. лв, а изразходваните реално средства са още по-малко. Това опровергава информацията още в заглавието, според което са източени „над 0.5 млрд. лв.“.

 • В текста на публикацията се визират общо компрометираните проекти, чиято стойност се изчислява на сумата от над 0.5 млрд.евро. Обществените поръчки са на база извадка и са обявявани по проекти с такава себестойност. Факт е, че няма обществена поръчка по която да не са открити нарушения, което поставя под въпрос системите за контрол на МТСП и застрашава при евентуален одит проекти на стойност над 500 млн. Още повече, че са проверени едва част от общия набор на проекти в МТСП и при една цялостна проверка, възможно е да се окаже, че усвоената сума по нередовно осъществени проекти да нарасне дори над тази цена драстично.

Докладът от одита също е изготвен по времето на предходния министър, като на база на констатациите своевременно са стартирани досъдебни производства и множество проверки от други институции. Всяка от тези институции вече разполага с документите, повечето от които са им предоставени още по времето на предходното управление на МТСП и на Агенцията по заетостта. Това прави напълно необосновани и неотговарящи на фактите внушенията в публикацията, че „ключови документи в Агенцията и министерството изчезват или са унищожавани“. Не биха могли да бъдат унищожени или заличени документи, които вече са предоставени на компетентните органи.

 • Процесът на досъдебното производство изисква множество допълнителни документи. Сривът в деловодната система на Агенция по заетостта и нейното непълно възстановяване,  както и изчезването на някои вътрешни бази данни, могат да доведат до липса на тези документи. По виновното неизпълнение на служебните задължения,  довело до срив в базите данни на Агенция по заетостта и огромния риск от изтичане на лични данни, министър Лазаров не е назначил проверка и не е отстранил изпълнителния директор.

ОБНОВЕНО. Европроекти за над 0,5 млрд. лв. – източени в социалното министерство

Не е ясно защо, след като е разполагал с констатациите на доклада на „Вътрешен одит“, които според авторите насочват към „гигантски злоупотреби“ и „чудовищна корупция“, Георги Гьоков, в качеството си на министър на труда и социалната политика тогава, или Смилен Вълов – като изпълнителен директор, не са отстранили Драгомир Николов и други отговорни според тях служители от системата на Агенцията по заетостта. Една от причините може да се търси в липсата на законово основание за подобно отстраняване, каквото беше чл. 100 от Закона за държавния служител. Този член обаче беше обявен за противоконституционен с Решение на Конституционния съд по дело №2 от 2016 г., което е достъпно на сайта на институцията и като разследваща медия би следвало екипът на „Биволъ“ да е запознат с него.

Не без значение е и фактът, че към момента няма нито едно решение от компетентен орган, което да е постановило, че има извършено престъпление или друго решение, на база на което служител може да бъде отстранен от длъжност. Нещо повече, в хода на досъдебните производства до момента са установени съществени несъответствия между констатациите в цитирания доклад и фактите, на база на които същите са направени.

 • Интересно, е от къде е тази информация, доколкото има следствена тайна.

Към настоящия момент се очаква окончателният доклад от одит на изпълнението на препоръките в доклада, визиран в публикацията. Този втори одит е възложен  на дирекция „Вътрешен одит“ от министър Лазар Лазаров. В хода му е доказано, че като изпълнителен директор на АЗ Смилен Вълов, в период от няколко месеца, не е изготвил и утвърдил план за изпълнението им, което му е възложено от Георги Гьоков като министър на труда и социалната политика. Доколкото препоръките в доклада са с цел да се гарантира предотвратяването в бъдеще на нерегламентирани практики, дори само фактът, че Смилен Вълов не е предприел своевременни действия за това, би могло да бъде основание за неговото отстраняване.

 • В одитният доклад , който разполагаме, както и в закона за вътрешния одит в публичния сектор няма срок за изготвяне на план за действие. Препоръките дадени в одитния доклад са изпълнение в частта засягаща обществените поръчки с утвърждаването на нови правила за възлагане на обществените поръчки в Агенция по заетостта, които прекъсват нерагламентираните практики. Тези правила са утвърдени от бившния директор на АЗ г-н Смилен Вълов. Това е констатирано от одиторите и би следвало да се знае от г-н Лазаров. Фактът, че има образувани досъдебни производства и „множество проверки“ противоречи на твърдението на Министър Лазаров.

Нещо повече, в Агенцията по заетостта не е налична следа относно съдържанието на представените от предходното ръководство на МТСП и Агенцията сигнали и документи на одитиращи и разследващи органи. С това са нарушени предвидените процедури за приемане и предаване на документацията при смяната на отговорните за тях служители.

 • Всички документи са предадени с протоколи на сегашното ръководство на АЗ. Никъде не имало отказ от приемане или констатиране на липса на документи. Още един път съмненията за укриване на документи може би се потвърждават.

Без да е задължен по закон да представя мотиви за освобождаване на който и да е изпълнителен директор, министър Лазаров отговори коректно и обстойно на питане на предшественика си Георги Гьоков. В качеството си на народен представител бившият социален министър се интересуваше за причините да бъде отстранен Вълов по време на парламентарен контрол в зала. Не отговаря на истината твърдението в публикацията, че отговорът не е наличен на сайта на Народното събрание, а там е само въпросът. Поради факта, че отговорът беше в рамките на парламентарен контрол в зала, той може да бъде открит в стенограмата на парламентарното заседание от 06.01.2023 г. От всеки заинтересован.

Не може да не бъде обърнато внимание и на факта, че в периода на одитираните обществени поръчки Смилен Вълов е заемал ръководни постове в Агенцията по заетостта, като в някои случаи контролът по осъществяването и изпълнението им е било негово пряко задължение. В този период Смилен Вълов е бил по различно време заместник-директор на Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“, директор на същата, както и главен секретар. Предвид това, следва логичният въпрос защо той не е реагирал своевременно, включително чрез подаване на сигнали до компетентните институции.

 • С промяна на устройствени правилник на Агенция по заетостта от 2016г. изготвен през месец Май , когато г-н Лазаров е бил заместник министър с ресор АЗ и обнародван през м. Юни, отдела за контрол на обществените поръчки по еврофондовете е закрит и е преместен в правната дирекция подчинена директно на Драгомир Николов. Според наши източници европейската дирекция не е участвала в изготвянето на документация по обществени поръчки. Видно и от функциите и в приетият от Николов /Лазаров устройствен правилник тези функции не са били вмнени. Официалните твърдения на МТСП се опровергават от публични документи, които за щастие не могат да изтрият. В момента без предварително съгласуване със синдикатите, както и без функционален анализ се предлага нов устройствен правилник, с който се премахват системите за контрол в Агенция по заетостта, за да може безпрепятствено да бъдат проведени нови поръчки. Прави впечатление, че при освобождаването на бившият изпълнителен директор на инспекция по труда Елена Аврамова, Лазаров посочи като причина, несъгласуването на устройствен правилник на инспекцията със синдикатите, двоен стандарт, който министър Лазаров спазва според угодното нему.

По повод съмненията, които се внушават за прикриване на масови уволнения на неудобни служители в МТСП, от вече визираната стенограма от заседанието на НС става ясно, че подадените от МТСП данни за 131 освободени служители, в отговор на питането на Георги Гьоков като народен представител, се отнасят не само до министерството, а до всички агенции към него. Въпросът, зададен от „Биволъ“, не е идентичен, тъй като Вие питате конкретно за освободени в МТСП, а именно: „Отговаря ли на истината, че от август 22 г. До края на календарната година от Министерството са били отстранени над 130 служители и с какви мотиви?“ При така зададения въпрос, отговорът „Твърдението категорично не отговаря на истината. В периода от 3.08.2022 г. До 31.12.2022 г. От администрацията на Министерството на труда и социалната политика са освободени 13 служители” е напълно коректен и истинността му може да бъде доказана във всеки момент. В допълнение, в дуплика в рамките на парламентарния контрол на 06.01.2023 г. Министър Лазаров е уточнил: „А онова, което споделихте в началото на Вашия въпрос, преди да го зададете – за броя на уволнените и броя на освободените, повярвайте ми, статистиката показва, че за периода, ако се сравнят периодите, така както Вие сте поискали, значително повече са лицата, които са били освободени в периода от 1 януари 2022 до 31 юли 2022 г. И онова, което искам да отбележа, е, че това е естествено движение на персонала в една осемхилядна система“.

Уважаеми дами и господа, уверяваме Ви, че Министерството на труда и социалната политика следва политика на непримиримост към корупционни практики, реагирало е и ще продължи да реагира във всеки случай, в който има изнесени достоверни данни, насочващи към такива. Екипите на МТСП и структурите към него винаги са оказвали пълно и своевременно съдействие на всички компетентни органи. Предоставяли сме коректно информация на всички запитвания от медиите, както и на Вас. Гарантираме Ви, че тази политика на прозрачност и видимост ще продължи и в бъдеще, като разчитаме на същото коректно отношение и от ответната страна.

Пресцентър

Министерство на труда и социалната политика

 • Биволъ продължава с разследванията си относно нарушенията по европроектите в МТСП, защото това засяга освен финансови злоупотреби и корупционни практики, но също така и хората с най-голяма необходимост от социално подпомагане в България, което е от надделяващ обществен интерес за страната и за общността на ЕС.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

 • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: