Водата за Самоков поскъпва докато ВиК хвърля пари в канала

Димитър Стоянов

Шоково поскъпване на питейната водата в Самоков, на фона на скандални обществени поръчки възлагани от ВиК София област гневи жителите на курортния град. В края на миналата година цената от 1,55 лева за кубик нараства до 2,59 лева. Увеличението вече е атакувано по съдебен ред от областния управител на София – област Илиан Тодоров. Докато това се случва, ВиК операторът плаща за очевидно несъществуващи дейности.

Пред Биволъ хидроинженерът Любослав Симидчийки обясни, че към днешна дата водоснабдяването на гр. Самоков се осъществява на 30% от каптажа “Пукната скала”. По думите му, дебитът от това водохващане е около 180-200 литра в секунда и би могъл да удовлетвори нуждите на цял Самоков. Довеждащият водопровод обаче е в лошо експлоатационно състояние и се нуждае от реконструкция. По него до града достигат не повече от 40-50 литра в секунда. Съществува и друг източник с не малък дебит от водохващане на река Бистрица до Мусаленска пътека, който обаче е изключен от снабдителната мрежа.

Заради липсата на инвестиции в наличната мрежа се налага закупуването на вода от експлоатационното дружество Софийска вода – VEOLIA . Според Симидчийски Софийска вода заплаща водата на Басейнова дирекция на изключително ниска цена и я препродава на ВиК София област чрез Рилския водопровод, който е захранен от язовир Бели Искър. Така на практика ВиК София област плаща за вода чак от язовир Бели Искър, докато вода в региона има. Вместо да инвестира в довеждащите водопроводи, чието състояние е изключително лошо и по тях се случват огромни загуби на вода, компанията заплаща високи сметки за ползване на вода от Софийски водопровод.

Според експерта, изграждането на 5 км. трасе от Пукната скала ще гарантира не само възобновяване на инвестицията в кратки срокове, предвид липсата на плащания към Софийска вода, но и сигурност и независимост на водоподаването на Самоков. В своя бизнес план обаче ВиК София област твърдят, че най-голям проблем в момента е водопровода от водохващане ”Пукната скала”, защото е с яйцеобразен профил, бетонов и съединителната фуга е компрометирана. Съоръжението било запушено с наноси и затова провеждало много малко водно количество. Подмяната му била непосилна инвестиция за дружеството.

Проверка на Биволъ показва, че независимо от законовите разпоредби, водохващането на “Пукната скала” не се охранява. Никой от трите каптажа, които изпращат вода към Самоков, не е защитен. Опасностите, които поражда липсата на охрана или фиктивната такава са многобройни. Според източници от ВиК постройката се използва основно за банкети. Щатните бройки, които са назначени да охраняват обекта се пазели за близки до ръководството хора.

Сградата на ПСОВ и утайника

В бизнес плана на ВиК липсва отчетност на разходваните средства, конкретна капиталова програма по населени места, като това е предпоставка за неизпълнение и за невъзможност за контрол. Местните хора разказват, че ВиК София област не е инвестирала никакви средства от заделените си печалби в последните 10 години в изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводи. Затова се налага Община Самоков да закупува частите за отстраняване на авариите. Дружеството може и да не инвестира, но пък смело вдига цените. Логичният въпрос е къде отиват тогава парите.

Отговорът е в обществените поръчки, възлагани от предприятието. При внимателен преглед се натрапва изводът, че те са част от схемата за източването му. Пример за това е обществената поръчка възложена на “СИНДИ МДР – 11″ ЕООД с договор №5 от 15.03.2019г. за сумата 608 722,40 лв. без ДДС  Това се случва с решение № ОП-2 / 22.02.2019 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” и Възложител ВиК София област. Обществената поръчка се отнася за пречиствателната станция за отпадни води в Самоков, която е предназначена да пречиства всички отпадъчни води – битови, промишлени и дъждовни, формиращи се на територията и постъпващи в смесената канализационна мрежа на Самоков.

По проект ПСОВ – Самоков трябва да има три степени на пречистване – механично, биологично и химично. От въвеждането си в експлоатация обаче тя работи само с механично и биологично пречистване и последващо обеззаразяване на пречистените отпадъчни води. Първичната утайка и излишната активна утайка се събират в шахти. От там чрез помпи се подават в 2 вертикални утайкоуплътнители (силози). За уплътняване и намаляване на влажността. Всеки от силозите е с максимален обем 500 м3. Поради авария в силозите застоява утайка, която е предвидена за почистване.

Целта на обществената поръчка е изборът на изпълнител, който да почисти застоелите утайки от съоръжения на Пречиствателни станции за отпадъчни води, във връзка с изпълнение предписанията на РИОСВ София, с оглед постигане на нормален технологичен режим на работата на ПСОВ. В Решението за откриване на обществена поръчка е т.IV.3 (Описание на обществената поръчка) е записано “Място на изпълнение: ПСОВ Самоков – почистване на активна утайка от силоз за утайка”.

Силозите в този ПСОВ са два по 500 м3, или максимален хипотетичен обем за почистване на активна утайка от силози – 1000м3. Реалната вместимост е дори по ниска, защото има мъртъв обем. Без разумно обяснение в обществената поръчка ВиК София област възлага на “СИНДИ МДР – 11” ЕООД да почисти 6400 м3 утайка от двата силоза или над шест пъти повече.

Простата аритметика сочи, че количеството на налична активна утайка е значително по ниско от заложеното в техническата документация на поръчката. Останалите съоръжения, съдържащи активна утайка са снабдени с помпи и технологично не налагат ръчно почистване на активна утайка. Само силозите са задръстени. Очевидно е, че 6400 м3 няма как да се “добият” от два силоза с обем 500м3. Във ВиК София Област или са фокусници или плащат за несъществуващи дейности.

В обществената поръчка се забелязва и дублиране на дейности: ръчно натоварване на активна утайка, дублирано с ръчно натоварване в кофата на багер и вертикално прехвърляне и изнасяне извън силоз.

Таблица

В разрез със законодателството е и депонирането на нестабилизирана и необезпаразитена активна утайка на територията на ПСОВ Самоков. За депонирането на активна утайка от силозите е изградена земнонасипна дига, имитираща басейн, където се изсипва активната утайка без никаква стабилизация и обеззаразяване. Дъното позволява просмукване на активната утайка към подпочвените води, а площадката на ПСОВ е само на метри от водосбора на река Искър, в следствие на което няма как да не окаже екологично въздействие.

След дълга телефонна комуникация изпратихме запитване по ЗДОИ до ВиК София област, за да получим обяснение как и защо оператора е изразходвал сумата от 608 722,40 лв без ДДС за почистване на двата силоза по 500 м3. Искахме да разберем как са постигнати заложените в обществената поръчка количества от 6400 м3 при наличен максимален обем на двата силоза 1000 м3. Попитахме има ли дублиращи се количества или се цели фиктивна дейност или неподходяща технология на изпълнение, заложени в обществената поръчка.

След посочения от закона 14 дневен срок отговор не се получи. В телефонен разговор директорът на дружеството Никола Нитов лично ни увери, че е разпоредил да ни бъде отговорено и ще получим обяснение, но и до днес отговор няма. Според експерти, до които Биволъ се допита, целта на обществената поръчка не е постигната. ПСОВ не изпълнява и днес предписанията на РИОСВ София, с оглед постигане на нормален технологичен режим на работата. Година по късно пречиствателната станция продължава да не функционира в нормален режим, а активната утайка се депонира в импровизиран земно-насипен басейн, а филтър пресата и силозите са изключени от цикъла на пречистване.

Към кого изтичат парите?

За фирмата-изпълнител СИНДИ МДР – 11 ЕООД е видно, че е „абонирана“ за обществените поръчки на ВиК София област. Едноличният собственик Руди Давидов Асенов първоначално ориентира интересите си към туристическа дейност и транспорт, но после преосмисля политиката на фирмата. Освен поръчката от 2019 г., компанията има спечелени и други две от 2014 и 2015  Тяхната стойност е около 375 000 лв. Не е ясно дали и те са със същите резултати като описаната по-горе.

Впечатляващо е, че фирмата успява да спечели обществената поръчка, докато е само с едно осигурено лице, както е видно от системата Дакси. От април 2019 до януари 2020, на работа в СИНДИ МДР – 11 ЕООД се водят 4 здравно и социално осигурени лица. Те би трябвало да са извършили цялата дейност по поръчката. Данните за осигурените лица предполагат, че ако има реално извършени дейности, фирмата действа като посредник. Според очевидци, дейностите които СИНДИ МДР – 11 ЕООД извършва на пречиствателната станция са да изпрати там няколко човека с кофи и лопати и стар кран IFA, , които са товарили необезпаразитена утайката в една ГАЗ-ка и разтоварвали буквално на 20-30 метра от силозите за “съхранение”. По закон утайката трябва да се съхранява на депо, но е запълнено до горе от поне 10 години.

Свързахме се с Руди Давидов Асенов, за да ни обясни как е успял да почисти 6 400 кубика утайка от двата силоза. Мъжът обясни, че чистенето се е повторило неколкократно, защото силозите са били като скачени съдове. Когато той и екипът му почиствали до едно ниво, пак идвала още утайка. Силозите били неколкократно чистени, докато СИНДИ МДР – 11 ЕООД работела на обекта. “От това идва количеството. Иначе тя като обем е това, което казвате, но сега ще ви кажа по памет, че 7-8 пъти, в този диапазон някъде, съм чистил”. Асенов претендира, че е извършил повече от дейностите за които му е било платено, но не можел да се ангажира с точни количества. “Ай ша тъ излъжа ва приятел, то там пише, но аз съм сега на село и не зная. Ама количеството е такова, каквото са го дали тези господа – работодателите.” Мъжът обясни, че не ги разбира техническите детайли, но причествателната станция била в много опасна ситуация, пред спукване и утайката можела можела да отиде в реката и от там в язовир “Искър”.

Истина е, че силозите са свързани с биобасейна на пречиствателната станция. Той обаче съдържа основно вода – над 90% водно съдържание. Силозите са най-високото място в цялата инсталация и няма как от басейна да приижда утайка в тях. По-скоро утайката може да се върне пак в басейна, но не да нахлуе в изсушителите. Отделно от това, преди всеки от силозите има спирателен кран. Обичайно за ден помпите от биобасейна пращат към филтър пресите и изсушителите до 10-15 кубика дневно. Максималният капацитет на системата е 20-25 кубика дневно.

Простата аритметика сочи че платените, като почистени количества са невъзможни. Дори и служителите на СИНДИ МДР – 11 ЕООД да са работили седмица, не 3-4 дни, както свидетелите разказват, дори и помпите да са пращали утайка към силозите, в което няма логика, платените 6400 м3 са недостижими. За седмица към количеството в силозите могат да дойдат още 140-170 кубика, ако съоръжението е работило в извънреден режим на натоварване. Дори и при тази хипотеза СИНДИ МДР – 11 ЕООД е изчистила не повече от 1170 кубика от силозите. Естествено, никой не подава утайка към изсушители, които се чистят, защото са задръстени с утайка, но това е друга тема. Не съществува обаче хипотеза, в която СИНДИ МДР – 11 ЕООД е изчистила 6400 кубика от изсушителите. За количеството между 5200 и 5400 м3 не е ясно от какви дейности се калкулира в обществената поръчка и защо е платено. По данни на източници от пречиствателната станция, след почистването изсушителите продължават да не работят. Активната утайка се изхвърля с помпи и маркучи направи в двора на предприятието, както се вижда на видеоматериала.

През годините Синди МДР се сдружава с фирми със съмнителна репутация. Компанията влиза в Дружество по ЗЗД “Акварел Синди”. Там партньор на Руди Асенов е пловдивски бизнесмен Иван Ангелов Георгиев, който се прочу през 2010 г. със скандална заменка на 17 декара на къмпинг “Златна Рибка” и конфликт с Николай Банев. Георгиев и съдружникът му Георги Стриков бяха дори подсъдими по дело за самоуправство, след като бутнаха 20 бунгала на Банев, но бяха оправдани и впоследствие осъдиха прокуратурата.

Според запознати, откакто Нитов оглавява предприятието, неговите финансови показатели са все по-лоши, а то е все по-задлъжняло. Ако повечето обществени поръчки са като за ПСОВ Самоков, това е съвсем разбираемо.  Имаме още едно обяснение как се трупа бюджетен дефицит, без за това да е нужна пандемия.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: