За четири дни ЦИК изяла 13577 лева. И машинното гласуване

Изборният орган призна, че не отчита машинното гласуване. Но раздава привилегии на членовете си.

От 25 до 28 май двадесетината членове на ЦИК са погълнали храни и топли напитки за 13 577,57 лв, което прави по 169 лева на човек за ден. Това става ясно от стенограмите на изборния орган. Храните са доставяни от Хранителния комплекс на Народното събрание, известен с ниските си цени за “депутатски кюфтета” и други субсидирани от бюджета гастрономически удоволствия.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви докладна записка от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-107 от 10 юни 2019 г. Това е във връзка с осигуряването на храни и топли напитки от Хранителния комплекс на Народното събрание в периода на изборите от 25 до 28 май 2019 г.

Колеги, представени са стокови разписки с посочени номера и фактури, издадени от Хранителния комплекс за този период на обща стойност 13577,57 лв. Такива средства по план-сметката имаме налични и могат да бъдат изплатени. В случая ви предлагам да одобрим плащането по така представените стокови разписки.

Из Протокол 63 на ЦИК от 11.06.2019 г.:

След изборния ден, ЦИК в продължение на два дни не обновяваше сайта с резултати от изборите, които застинаха на 95%. Очевидно тези петте процента са изтощили много изборното тяло на републиката, което се е подкрепяло с големи количества храна и топли напитки.

Резултатите от тази интензивна мозъчна и стомашна дейност се оказаха нееднозначни и пълни с грешки, най-вече в отчитането на машинното гласуване, с което на евроизборите разполагаха 3000 секции.

Къде са машинните гласове и преференции?

Както стана ясно от анализ на Институтът за развитие на публичната среда,  базиран върху данни за 12032 секции, в 1139 секции не са отчетени преференциите от машинното гласуване. Засегнати са всички участвали в изборите партии и коалиции.

Биволъ анализира отворените данни с резултатите от евроизборите, публикувани от ЦИК на официалната им страница и установи, че в тях има сериозна грешка. Във файла с гласовете votes.txt по описание има 20 колони, а реално са 28.  Това прави невъзможна автоматичната му експлоатация.

Освен това стана ясно, че в крайния резултат не са отчетени голям брой машинни гласове. Отделно от това в много секции не излизаха контролите, заложени в методиката на ЦИК. В протоколите се откриваха или по-голям брой бюлетини от доставените, или по-малък.

За да проучим тези данни създадохме специализирана търсачка, която позволява бързо да се локализират проблемните секции и резултати, като данните могат да се сверяват и със сканираните PDF протоколи. Търсачката е публикувана на адрес https://elections.bivol.bg.

ЦИК признава, че не отчита машинното гласуване и тайно променя резултатите

Биволъ изпрати въпроси до ЦИК относно откритите несъответствия, на които се получи отговор десет дни по-късно. От него се разбира, че е оправено описанието на файла README.txt в отворените данни, за да отрази правилно наличието на 28 колони във файла protocols.txt. Освен това се признава, че има секции, в които машинните гласове и преференции не са отчетени.

Това писмо има силата на официално признание, че ЦИК не отчита резултатите от машинното гласуване, дори и да има очевидни и неподлежащи на съмнение грешки, за които има точни и коректни данни – разписка и флашка, позволяващи тяхното поправяне.

С други думи това е отказ на ЦИК да си свърши работата.

Никъде в писмото не се казва колко са секциите, в които има неотчетени машинни гласове и колко са тези гласове. Частично това се разбира от Протокол 64 на ЦИК от 12 юни 2019. Подчертаванията в цитираните протоколи навсякъде са на редакцията.

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо председател, колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има две писма от господин Атанас Чобанов с вх. № ЕП-20-282 и № ЕП-20-282/1.

Забавих малко отговора на неговите въпроси, тъй като се наложи актуализация на отворените данни файла „Вот – текст“. Тъй като вече файлът е актуализиран, съм подготвил отговор на неговите две писма.

Можете да видите отговора в моята папка, където му отговарям, че файлът „Ред-ми“ текстът е актуализиран и вече описанието на файла – протокол текст, може да бъде разбрано. Също давам отговори и на останалите му въпроси. Виждате го в писмото.

Ако имате някакви съображения по него, ще ги отразя. Това са някъде около 70 секции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате ли въпроси, предложения?

Заповядайте, господин Войнов.

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да отложим разглеждането на отговора за след приемането на доклада от “Информационно обслужване” АД.

И така, става дума за “някъде около 70 секции”. Но по-интересното е, че се е наложила актуализация на отворените данни във файла votes.txt, който трябва съдържа общия брой гласове – хартиени плюс машинни. Забележете, че в отговора на въпросите не са казва нищо за такава актуализация. Няма никаква информация за тази актуализация на резултатите и на сайта на ЦИК, където се публикуват официалните данни.

Да се замени „наистина“, с „доколкото“

От този момент микрофонът е изключен и обсъжданията продължават без стенограма. Това е често явление в ЦИК и се случва когато конфликтът между оформени две линии в комисията е такъв, че да не могат да стигнат до решение.

След получаването на доклада на Информационно обслужване продължава обсъждането как да се извърти отговора в писмото до Чобанов, така че да не стане ЦИК съвсем за резил:

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, този доклад структурирано подава информация, която в крайна сметка има значение както за нашия анализ, който ще направим за машинното гласуване, така и мерките, които трябва да предприемем с оглед на предстоящи избори и евентуално машинно гласуване в шест хиляди секции.

Това, което експертите като изпълнител в процеса по компютърна обработка на данните от гласуването, които разчитат и флаш-паметта на машините от проведеното гласуване в изборите, изрично подчертават, че с оглед на вида на изборите, а именно за  членове на Европейския парламент, при които територията на страната представлява един многомандатен изборен район заедно със секциите извън страната, в никакъв случай констатираните несъответствия, които са посочени в доклада, не водят до промяна на резултата, както по отношение на гласове, така и по отношение на предпочитанията.

Но изрично обръщат внимание, че по отношение на избори за местна власт и парламентарни избори констатираните и описани несъответствия с голяма вероятност могат да доведат до евентуални размествания на разпределени мандати и промяна на крайните резултати.

Подчертаването е на редакцията. И по-нататък:

Заповядайте, господин Войнов, заповядайте по Вашия оттеглен доклад.

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, пак се връщам на писмото, което съм изготвил до господин Атанас Чобанов. Писмото е въз основа на току-що приетия доклад от “Информационно обслужване” АД за несъответствията в определени протоколи. Има такива секции, видяхме, това са 77 секции, в които машинното гласуване има отчетени гласове, а не са отчетени в протокола на секционната избирателна комисия, и 1139 секции, в които има отчетена преференция в протокола за машинното гласуване, а тя е отчетена в протокола на секционната избирателни комисия Тези несъответствия не водят до промяна в резултатите от изборите както при разпределяне на мандатите, така и при пренареждане на кандидатските листи според преференцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колега Войнов, имаше редакционно предложение към абзаца „Наистина има секции….“. Да се замени „наистина“, като например с „доколкото“, но не и „наистина“. Да се замени с „независимо, че има секции“…..

В предпоследния абзац да се каже, че за всеки конкретен случай ЦИК е взимала нарочно решение с оглед конкретните обстоятелства.

Други колеги? Бележки по предложения предмет за писмо. Имате ли някакви корекции и допълнения? След „липсва…“ отива последният абзац.

Моля, колеги, ако няма други предложения, процедура по гласуване на предложения отговор, разбира се, с направените корекции и допълнение.

Следва гласуване, като предложението се приема с 16 гласа от 16, но по-късно отново се обсъжда как да бъде редактирано, въпреки, че вече е прието.

Колеги, да преминем към доклада на комисията, която работи от сутринта. Връщаме се на окончателния вариант на писмото на господин Войнов.

Колега Войнов, всъщност се казва, че предложението да е било „Независимо от това констатираните несъответствия….“ – това да се качи на горния ред и да бъде целият абзац една обща завършена мисъл.

Други бележки, колеги, към варианта за отговор? Няма.

Той е гласуван, ще помолим да се отразят.

В резюме: има 77 секции в които машинното гласуване не е отчетено и 1139 секции, в които преференциите не са отчетени. Наистина са толкова, а не доколкото. Не е ясно и не е анализирано колко на брой са тези неотчетени машинни гласове и преференции, но това предстои да бъде установено след като ЦИК качи новите данни. Към момента на приключването на статията единствено файлът readme.txt е променен, а файловете votes.txt и preferences.txt са идентични с файловете, публикувани на 29 май.

И ядене, и квартири на гърба на данъкоплатеца. Без да ги декларират

Освен заплата от 5-6000 лв. и дневни за храна 169 лв. (при социална пенсия за старост от 125,58 лв), членовете на ЦИК имат право на безплатни квартири в София. Такъв е случаят на Георги Баханов и Йорданка Ганчева от квотата на ГЕРБ и доверени хора на Цветан Цветанов (на водещата снимка). Двамата са си предложили сами, а ЦИК е приела да им плаща наема и дори дори депозита и комисионната на агенцията, която им е намерила жилища под наем.

Баханов и Ганчева са били длъжни да декларират пред КПКОНПИ, че ползват чуждо недвижимо имущество, но не са го направили.

Декларацията на Баханов: https://register.caciaf.bg/2018/AC46E746-63FB-44F7-A1D0-CC07B4C65CEE88214.xml
Декларацията на Ганчева: https://register.caciaf.bg/2018/AEA08477-463F-4B58-95B2-C354F3A6757C88226.xml

По-долу публикуваме текстовете от протоколите, от които е видно, че Ганчева и Баханов сами внасят докладни и участват в гласуването на ЦИК, за да им бъдат поети жилищните нужди и всички съпътстващи разходи.

П Р О Т О К О Л
№ 70
На 8 юли 2014 г. се проведе заседание на Централната избирателна комисия при следния дневен ред.

На второ място, колеги, докладвам ви за сведение, че на 4.07.2014 г. след извършена проверка от финансовия контрольор–предварителна, а впоследствие и от главния счетоводител в администрацията и на базата на упълномощаване с протоколно решение в протокол № 36 от 7 май 2014 г., подписах договор за наем за осигуряване на жилищни нужди на колегата Георги Баханов – за жилище в рамките на утвърдените средства от Централната избирателна комисия.

Колеги, докладвам ви го за сведение, но и за още нещо. В протоколното решение се упълномощени председателят и секретарят във връзка със сключване на договор, но оттук-насетне,
пък и преди това практика на Централната избирателна комисия е договорите да бъдат сключвани от председателя или в негово отсъствие от определен от него заместник-председател. Във връзка с това ви докладвам и извършените проверки преди този договор да бъде сключен.

Колеги, ако желаете разисквания по този въпрос, готова съм.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: (Без микрофон.)
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви.
Колеги, във връзка с това моля да одобрим с протоколно решение така сключения договор за наем на недвижим имот и подписан от мен.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Метин Сюлейманов, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против – няма.

Приема се.

П Р О Т О К О Л
№ 71
На 9 юли 2014 г. се проведе заседание на Централната избирателна комисия при следния дневен ред

…….
Заповядайте, колега Ганчева, на мястото на т. 6 да докладвате по друг въпрос.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, както знаете на 26 март комисията гласува на колегите членове на комисията, които нямат постоянен адрес на територията на град София, съответно не разполагат с жилище, да се плаща хотелско настаняване или нощувки. След това знаете в ход бяха предприети мерки комисията да бъде снабдена с ведомствени жилища за такива членове. Вчера гласувахме писмо. Преписката е на етап обективирано съгласие и нищо повече.
С оглед това, че сме бюджетна организация, целесъобразно разходване на средства и предвид обозримото бъдеще и неяснота какво е движението по преписката ви предлагам комисията да гласува месечен наем, който е в размер на 700 лв., съответно със съпътстващи разходи за сключването на договор за наем, а именно един месечен депозит, съответно половин месечен наем, който е комисионна за посредника. В папката са качени съответно характеристиките на имота, предложение за проектодоговор и справка за платените нощувки на член от комисията като обща сума и месечно.
Във връзка с този мой доклад ви предлагам да упълномощим председателя на комисията да подпише договор за наем.

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за доклада. Колеги, откривам дискусията. Има ли желаещи за изказване по така направеното предложение? Не виждам.
В тази връзка подлагам на гласуване така направеното предложение от колегата Ганчева ведно с упълномощаването ми да сключа договор, да бъде изплатен и съответния депозит. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Ивилина Алексиева, Маргарита Златарева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова), против – няма.
Извън залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейманов и Таня Цанева.
Предложението се приема.
Колеги, използвам случая да кажа, че колегата Златарева напуска заседанието по обективни причини, за които е информирала председателя.
Във връзка с току що взетото решение аз ще помоля колегата Баханов да докладва комисионна за неговия договор.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Вчера беше взето решение за наемане на жилище и сключване на договор. Във връзка с докладваната и преди малко точка има качено и едно допълнение да се вземе решение за изплащане на комисионната на Агенцията за недвижими имоти в размер на 50 % от наема.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, не виждам желаещи за коментар. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува, съответно да се упълномощи председателя в тази връзка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Росица Матева), против – 1 (Александър Андреев).
Извън залата са: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Румен Цачев, Мария Мусорлиева, Маргарита Златарева и Румяна Сидерова, Метин Сюлейманов и Таня Цанева.
Предложението се приема.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: