Кой, с какво и за какво плати на експерта Калин Митрев 425 000 евро?

Екип на Биволъ

“Търсят ме, заради голямата ми експертиза” – заяви днес в ефира на Нова Телевизия Калин Митрев. Той оправда плащанията получени от фирми-фантоми в “Азербайджанската перачница” с консултантски договор, сключен с азербайджанската фирма Avuar-Co, която работела по проект на Министерството на извънредните ситуации.

Вчера Калин Митрев е изпратил и обяснително писмо до министър Влади Горанов, в което настоява на същата версия. Биволъ разполага с текста на писмото, в който пише следното:

“Плащанията към мен, за които се писа, бяха по тригодишен договор с частна азербайджанска фирма, която тогава работеше основно по голяма държавна програма за предотвратяване и контрол на периодичните наводнения в поречието на Кура и Арас с участието на много местни и чужди частни фирми и публични организации. Въз основа на дългогодишния си опит с големи проекти и в България, и в Европейската банка през ‎2002-2009 г., съветвах фирмата как да участва в конкурси и проекти с публично-частно партньорство; да прилага най-добрите европейски и световни практики в тази област; да работи с международните финансови институции и да си сътрудничи с големи световни компании. Фирмата е потвърдила писмено всички тези факти пред медиите”.

Фирмата, за която пише Митрев се казва Avuar Co MMC, както уточнява самият той в отговор на запитване от OCCRP.

Калин Митрев твърди още, че си бил платил данъците за получените хонорари, които съвпадат във времето с други плащания от “черната каса” на Баку към европейски политици, лобиращи за позитивния имидж на Азербайджан.

На базата на тези голословни обяснения правителството реши, че засега няма да оттегли Митрев от ЕБРД, а щяло да пита президента на банката Сума Чакрабати какво мисли за изнесените данни. Той пък по една случайност днес и утре е на посещение в Азербайджан и може да направи на място свое проучване. Например, може да се срещне и да разговаря с човека на снимката по-долу, който от 2011 до 2014 г. е бил работодател на Калин Митрев и му е платил 425 000 евро. 

Агаселим Сеидов: Директор и собственик на Avuar-Co MMC. Снимка: Личен Фейсбук профил

 

Това е Агасалим Сеидов, собственик на фирмата “Avuar Co”, която както твърди Митрев работи по голяма държавна програма с участието на много местни и чужди фирми и публични организации.

Проучване на Биволъ и партньорите от проекта “Азербайджанска перачница” обаче установи сериозни разминавания и несъответствия с версията на Митрев.

Най-напред от официалния сайт на Агенцията за обществени поръчки на Азербайджан могат да се видят по години всички договори за обществени поръчки спечелени от Avuar-Co MMC, които имат отношение към Министерството на извънредните ситуации. Те са точно 4 на брой за 2012 и 2013 година. Нито една от тях не е за консултации, а за доставки на оборудване. 

Обществени поръчки на Avuar-Co MMC. Сумите са в азербайджански манати

 
Веднага прави впечатление, че общата сума на тези поръчки е около 300 000 $, доста по-малко от парите изплатени на Митрев. Възможно е фирмата да е взела и други пари от Министерството на извънредните ситуации, но без обществена поръчка това би било незаконно и ясен индикатор за корупция.
 

Друг, още по-смущаващ факт е, че въпросните писмени обяснения, за които Митрев твърди пред Горанов, че са дадени от фирмата до медиите, изглежда са фалшиви.

В отговор на въпроси изпратени от OCCRP самият Калин Митрев дава имейл адреса на фирмата и пише следното:

…As to the three companies, named in your email, I must state that I have had no contact with and have no information why Avuar-Co chose to pay my commission through them. On this you may wish to contact Avuar-Co directly on the company email, copied above, avuar-co@outlook.com.

Що се отнася до трите компании посочени в имейла ви, трябва да заявя, че нямам контакт с тях и нямам информация защо Авуар Ко (Avuar-Co) избра да ми плати комисионата чрез тях. За да разберете причината можете да се свържете с директно с Авуар Ко на служебния им имейл, копиран по-горе, avuar-co@outlook.com.

След като редактора на OCCRP Пол Раду се свърза с фирмата оттам се получиха два отговора в кратък интервал от време:

Hello, Mr. Radu
My company has a long-standing relationship with these three companies. Using some of their debts to me, I took the opportunity and asked them to pay my bills. We performed work against the drying up of the Kura River. Almost 30% of Baku’s water 
supply comes from this river. I suggest you come to us and I will clearly introduce you to our work. Mister MITREV advised us for what we are very grateful to him. About the methods of payment you will tell my accountant. Sorry, I’m on vacation now and on 
my return is ready to answer any of your questions. 
Sorry for the delay, we had problems with the mailbox. Please send us again all that was sent within 2 days.

Yours faithfully Director Avoyar / Agaselim Seidov

Здравейте, господин Раду,

Дружеството ми има дългогодишни взаимоотношения с тези три компании. Използвайки някои от техните дългове към мен, аз се възползвах от възможността и ги помолих да платят мои сметки. Извършихме дейности срещу пресушаването на река Кура. Почти 30% от водата на Баку идва от тази река. Предлагам ви да дойдете при нас и ще ви запозная ясно с нашата работа. Господин МИТРЕВ беше наш съветник за, което сме му много благодарни. Колкото до начина на плащане ще трябва да кажете на моя счетоводител. Съжалявам, аз съм на почивка сега, но след завръщането ми съм готов да отговоря на всеки от вашите въпроси. Съжаляваме за забавянето, имахме проблеми с пощенската кутия. Моля, изпратете ни отново всичко, което е било изпратено в рамките на 2 дни.

С уважение, директор Авояр / Агаселим Сеидов

Dear Paul Radu,

If I understand correctly, you want to verify the information given by Mr. Mitrev in his email to you from 18 August and copied to us. I confirm that Mr. Mitrev’s answers are correct. We are grateful to him for sharing his experience in management of large projects and cooperation with international donors, especially during our work on the Kura River program. The payments that you ask about were made by Avuar for his work in accordance with our contract.
About your questions why Avuar has made the payments via third companies – this is a normal business practice for a company with payables and receivable from different partners in the country and abroad. The concrete terms and agreements are private company information and not for discussion. 
We believe this is sufficient for confirmation and consider the issue closed. As a private company, it is not our policy to disclose the details of our business arrangements and contracts with our clients or partners.

Yours faithfully 
Director Avuar / Agaselim Seidov

Уважаеми Пол Раду,

Ако правилно ви разбирам, искате да потвърдите информацията предоставена от г-н Митрев в имейла му до вас от 18 август с копие до нас. Потвърждавам, че отговорите на г-н Митрев са верни. Благодарни сме му, че сподели с нас своя опит в управлението на големи проекти и сътрудничеството с международни донори, по-специално по време на нашата работа върху програмата за река Кура. Плащанията, за които питате са направени от Авуар за неговата работа в съответствие с нашия договор.

По повод въпросите ви  защо Авуар е извършила плащания чрез трети компании – това е нормална бизнес практика за компания със задължения и вземания от различни партньори в страната и чужбина. Конкретните условия и споразумения са търговска тайна и не могат да бъдат обсъждани.

Смятаме, че това е достатъчно като потвърждение и считаме въпроса за приключен. Като частна компания, нашата политика не включва разкриване на подробности за бизнес договореностите и договорите ни с нашите клиенти или партньори.

Искрено Ваш

Директор Авуар / Агаселим Сеидов

Фамилията на директора Сеидов е доста рядка в Азербайджан. Репортерът на OCCRP откри човек с това име във Facebook. Външността му и облеклото му изобщо не подсказват, че той би могъл да е мотор на голям проект “с участието на много местни и чужди частни фирми и публични организации” и да наеме суперквалифицирания международен експерт Калин Митрев.

Но тъй като външността понякога лъже, кореспондентът на OCCRP Хадиджа Исмаилова се свърза с Агасалим Сеидов по звуковата услуга на Facebook.

Хадиджа Исмаилова: Ало, здравейте, г-н Агасалим?

Агаселим Сеидов: Да.

Х.И.: Вие сте Агасалим Сеидов, така ли?

А.С.: Да

Х.И.: Вие сте основател на Авуар Ко?

А.С.: Нее.

Х.И.: Чувате ли ме?  Вие сте вписан като основател на Авуар Ко

А.С.: Да.

Х.И.: Имаме няколко въпроса във връзка с тази компания.

А.С.: Не ви чувам добре (говори със силен акцент от района на Маштага)

Х.И.: Аз съм Хадиджа Исмаилова, журналист.

А.С.: Аха.

Х.И.:Имам въпроси за компанията Авуар. Регистрирани сте в Маштага, нали? 

А.С.: Да.

Х.И.: Авуар Ко фирмата е регистрирана на вашето име.

А.С.: Да:

Х.И.: Вие сте основал фирмата?

А.С.: Аз съм директорът:

Х.И.: Имаме въпроси относно фирмата. През 2011 – 2014 извършвали ли сте дейности по наводенията от Кура-Араз?

А.С.: Кура-Араз?

Х.И.: Да, във връзка с наводненията от Кура и Араз.

А.С.: Наводненията Кура Араз? Това името на компанията ли е? 

Х.И.: Не, дали Авуар-Ко е извършвала дейности по наводненията от Кура-Араз. 

А.С.: За пръв път чувам за компания Кура-Араз.

Х.И.: Помните ли когато река Кура преля?

А.С.: Да.

Х.И.: Извършвахте ли работи свързани с наводненията?

А.С.: Може би да, може би не. Какво ви трябва, моля, обяснете. 

Х.И.: Твърди се, че вашата компания е извършвала дейности свързани с наводненията от Кура-Араз. Бих искала да знам какви.

А.С.: … Трябва да проверя. Фирмата е затворена, не знам.

Х.И.: Значи фирмата е затворена сега?

А.С.: Да.

Х.И.: И не знаете за тези дейности?

А.С.: Компанията вече не работи. Затвори миналата година.

Х.И.: Говоря за за 2011 – 2014, тогава работи ли сте по тези неща?

А.С.: Възможно ли е да проверя и ще се свържа с вас?

Х.И.: Имаме писмо, написано от вас. Вие ли го пратихте?

А.С.: Не съм, но може би друг служител го е пратил.

Х.И.: Кой служител?

А.С.: Бихте ли се представили отново?

Х.И.: Казах ви, аз съм Хадиджа Исмаилова, журналист.

А.С.: Да, да, знам. 

Х.И.: Какви работи свърши Авуар-ко около наводненията от Кура-Араз?

А.С.: Ами, каквото и да ви кажа, ще ви излъжа. Нека проверя и ще се свържа с вас.

Х.И.: С кого ще проверявате?

А.С.: Има един човек. Ще се свържа с него и ще ви се обадя.

Х.И.: Вие сте основателят и директорът. Кой е този човек? Може би компанията е регистрирана на ваше име, но не е ваша?

А.С.: Не, моя е.

Х.И.: Ваша е?

А.С.: Да, моя е. Да

Х.И.: Вие ли писахте писмото до Пол Раду?

А.С.: Гласът ви пропада.

 

Х.И.: Можете ли да ми дадете телефонен номер и да ви потърся на него?

А.С.: Може ли като стигна на мястото, където отивам, ще ви потърса аз.

Х.И.: Как?

А.С.: Моля, изчакайте

Затваря.

Запис на разговора с Агаселим Сеидов

От записа на разговора стават ясни няколко неща.

Първо: Агаселим Сеидов от снимката признава, че той е директор и собственик на “Avuar-Co”.

Второ: не може да си спомни за проекта свързан с “Кура-Араз”, макар че той би трябвало да е основен в портфолиото на фирмата.

Трето: фирмата вече е закрита.

Най-накрая става ясно, че Сеидов не е изпращал отговора до OCCRP, а може би негов сътрудник от вече закритата фирма.

Ако наистина се извършва проверка, а не проформа замазване на скандала, министър Горанов лесно може да изиска по официален ред информация от  Microsoft за адреса avuar-co@outlook.com, от който е пратено писменото потвърждение на фирмата. И така да се установи дали Митрев казва истината в обясненията си до  министъра.

Дали това е реалният адрес на тази фирма, ползван от години, включително за кореспонденцията с Митрев през 2012-2014, или е създаден съвсем наскоро, за да има някакъв достоверен отговор в подкрепа на версията за консултациите? Може също така да се разбере от кой IP-адрес и в коя държава е използван този адрес, когато са пратени отговорите подписани от Агасалим Сеидов. Това са проверими и достоверни данни, които не могат да бъдат манипулирани от заинтересованите лица и ще разсеят неяснотите около консултантския хонорар на Митрев, ако изобщо става дума за такъв.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика. If you find the article interesting and useful, you can support us to continue to do independent investigative journalism.

Включете се с Данъкъ Биволъ! Support Bivol

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10.00€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10.00€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5.00€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Please, read our Terms and conditions here.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Bivol is not recording the number of your bank card. The card payments go through Stripe. Card donations for Bivol are managed by the French NGO Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

IBAN: BG27 ESPY 4004 0065 0626 02
BIC: ESPYBGS1
Титуляр/Account Holder: Bivol EOOD

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 0 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 5,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

  • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
  • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb
Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

 

 

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also

%d блогъра харесват това: