Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.

Биволъ сезира прокуратурата
Екип на Биволъ

Дамян Бояджиев, Борислав Митов и Илиян Цанов са утвърдени професионалисти във финансовата сфера. Свързва ги това, че работят в ПИБ. Но не само… Освен служители на банката, те се явяват управители и представители на офшорни фирми от Кипър и Британските виржински острови. Някои от тези фирми имат  огромни, многократно предоговаряни кредити към ПИБ. Други са придобили кредити на банката с договори за цесии. Тези обстоятелства поставят посочените лица /фактически банката/ от двете страни на финансовите сделки. БНБ обаче отказва да види свързани лица.

Член 45 на Закона за кредитните институции /ЗКИ/ дефинира свързаните със самата банка. Това са администратори, акционери, техни роднини, фирми, управлявани от тях. Законът обаче споменава и «трети лица, действащи за сметка на лицата» изброени по-горе. Експозицията към едно такова лице не може да надвишава 10% от капитала на банката, а общият размер на всички формирани експозиции на банката към тези лица не може да надхвърля 20% от собствения й капитал.

Според публичните данни изнесени от Биволъ няколко офшорни фирми, сред които и такива управлявани от бивши и настоящи служители на ПИБ са получили общо 550 млн. лв. кредити. Това представлява 76% от капитала на банката, който към 30.09.2014 е 719,6 млн. лв.

Кредити за 23% от капитала на ПИБ към офшорки управлявани от нейни служители

Колко са експозициите към фирмите, управлявани от настоящи служители на ПИБ? Интересуват ни лицата, за които определено може да се твърди в момента, че попадат под определението за «свързани лица». Те се намират в икономическа зависимост от ПИБ, а акционерите и управата на банката могат да осъществяват контрол върху тях.

Най-голяма е експозицията на ЕЛТРЕЙД КЪМПАНИ, управлявана от Дамян Весков Бояджиев, който е кредитен оценител в ПИБ. Тази фирма има два кредита на обща стойност 65 750 000 евро или 128 595 823 лв. Тази сума представлява близо 18% от капитала на банката, което вече надвишава законовия лимит.

Фирмата ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ с управител Илиян Божидаров Цанов, също действащ служител на ПИБ, е получила два кредита на обща стойност 20 900 000 евро или 40 876 847 лв. Въпреки, че оперира с десетки милиони лева, тази фирма има всичко на всичко един служител, според регистрите на НОИ.

От изложените факти се изчислява, че сумарните експозици на ПИБ към директно и доказуемо свързани лица са 169 472 670 лв. или близо 23% от капитала, което е нарушение на закона.

Раздадените пари набъбват

ВАЛПЕТ КОНСУЛТ с управител Петър Ташков, бивш служител в отдел « Корпоративно кредитиране » има 72 743 000 евро кредити или 142 272 942 лв, НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД с управител Тодор Петров Чамов, също бивш служител в отдел « Корпоративно кредитиране » е взела 63 585 650 евро или 124 362 722 лв. ХАРМОНИ 2012, управлявана от Иван Любомиров Елкин, бивш директор на дирекция в ПИБ и бивш управител на клона в Харманли е взела 34 623 000 евро кредит или 67 716 702 лв. На техния фон ХЕФТИ МЕТАЛС, управлявана от дългогодишния кадър на ПИБ Евтим Стойчев Орманов, бивш директор на дирекция “Ликвидност”, има скромните 7 млн. евро кредит или 13 690 810 лв. Сумата на тези кредити е 348 043 176 лв. или близо 48% от капитала на банката.

Тези данни за свързаност бяха предоставени на БНБ за проверка, преди да бъдат публикувани. От регулаторната институция отговориха следното:

«Следва да се уточни, че действащите на европейско ниво регулатори за допустима концентрация на кредитен риск са уредени в Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за тяхното отчитане релевантен е не всеки вид свързаност (още по-малко съмнение за такава), а единствено наличието на «група свързани клиенти» по смисъла на чл. 4 § 1, т.39 от Регламента, където са ясно очертани хипотезите, при наличието на които определени лица или дружества може да се третират като формиращи такава група.»

Защо Централната банка се позовава на Регламента на ЕС, а не на действащия български Закон за кредитните институции /ЗКИ/ не е ясно. Според финансови експерти отговорът не е коректен, защото не се поставя въпросът за свързаността между клиентите на банката, а за свързани лица между самата банка и нейните клиенти по смисъла на чл. 4 § 1, т.38 т. от Регламента, който е категоричен:

„тесни връзки“ означава положение, при което две или повече физически или юридически лица са свързани по един от следните начини:
в) постоянна връзка на едно или всички тях с едно и също трето лице чрез отношение на контрол”

Странни цесии на кредити към «тясно свързана» офшорка

В разследването за свързани фирми-кредитополучателки Биволъ откри данни, че те работят на загуба. В същото време губещите фирми кредитирани с много милиони от ПИБ, предоставят на свой ред огромни заеми на дружествата-майки, регистрирани в чужди офшорни юрисдикции. Съвсем основателно възниква въпросът, дали по този начин не се източва банката?

Биволъ откри и други странни операция на ПИБ – цесии на кредити за десетки милиони на свързаната офшорка ГОФ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ, регистрирана в Британските виржински острови.

ГОФ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ принадлежи на БЪН СЕКРЕТЕРИАЛ ЛИМИТИД, чийто собственик е лицето Георгиус Георгиу. Същият човек стои зад многобройни офшорки действащи в България. Георгиус Георгиу е собственик и директор също така на ДИН НОМИНИЙС и ЛЕН СЕКРЕТЕРИАЛ, които са собственици на МАРЕНГО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД Кипър. Последната е мажоритарен собственик на 60.71% от капитала на небезизвестната ЮЛЕН АД, изсякла и застроила незаконно части от  Национален парк Пирин. Георгиус обаче е също така собственик през друга офшорка – ДЮК НОМИНИЙЗ и на Т.А.К. СЪРВИСИЗ ЛИМИТИД Виржински о-ви, които имат 27.12% от ЮЛЕН. Така общата собственост на тези интересни фирми, свързани с определени лица, е общо 87.83% от капитала на известният собственик на ски съоръженията в Банско ЮЛЕН АД. Документи от кипърския търговски регистър сочат, че Георгиу е придобил собствеността върху четирите фирми БЪН, ЛЕН, ДИН и ДЮК в един и същи ден: 30 септември 2013 г.

Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.Свързани офшорки получават огромни суми от ПИБ. Замесени са банкови служители.

От друга страна ЛЕН СЕКРЕТЕРИАЛ и ДЮК НОМИНИЙС са обявени като крайни собственици на ЕЛТРЕЙД и НАДИН МЕТАЛС ТРЕЙД, които са получили огромни кредити от ПИБ, а на свой ред са кредитирали офшорките-майки, които пък са собственици на ЮЛЕН.  ЛЕН СЕКРЕТЕРИАЛ се явява и секретар на офшорката зад фирмата  ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ, спомената по-горе. Това не е всичко, и Биволъ ще публикува отделно разследване за разклоненията на тази верига и докъде стигат те в обвързаностите си с ПИБ. Засега можете да прецените нивата на обвързаност от следната схема (кликнете на картинката, за да се отвори в по-голяма резолюция).

Схема на свързаност на кредитирани офшорки и лица контролирани от ПИБ

Схема на свързаност на кредитирани офшорки и лица контролирани от ПИБ

На 26.09.2013 ПИБ цедира на ГОФ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ вземанията си от ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ АД по договор за кредит от 31.03.2006. Сумата на цесията е 3 335 441.59 eвро. Тогава пълномощник на ГОФ е лицето Петьо Петев, който е служител на ПИБ (https://www.facebook.com/petyo.petev.5)

На 15.09.2014 ПИБ сключва друг договор за цесия с ГОФ ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ, този път за дълг от 35 000 000 евро на БУРГАСКИ ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, по който има просрочия в плащането. Офшорката придобива остатъка от дълга за 13 337 664,23 евро. Пълномощник на ГОФ за тази цесия е лицето Борислав Емилов Митов, който е служител на ПИБ и го афишира гордо в социалните мрежи (https://www.facebook.com/borislav.e.mitov/photos_albums).

Кредит от 35 млн. евро е цедиран от ПИБ на офшорка управлявана от неин служител след като е станал предсрочно изискуем.

Кредит от 35 млн. евро е цедиран от ПИБ на офшорка управлявана от неин служител след като е станал предсрочно изискуем.

Какъв е смисълът на тези маневри с цесиите? Има ли реално прехвърляне на пари, или става дума за фиктивни счетоводни операции, за да се намалят лошите експозиции на ПИБ? Защо банката се отказва да си прибере парите, които е взела от вложителите, за да кредитира губещ бизнес, а ги прехвърля на очевидно свързана фирма с неясен собственик? И не е ли това също начин да се източат много пари? Целесъобразни ли са въобще тези цесии и защитават ли те интересите на банката, като кредитна институция?

Проследявайки схемите от свързани лица и фирми около ГОФ, които водят в крайна сметка директно до ПИБ, може да се предположи, че цесиите се правят, за да бъдат освободени официално кредитополучателите за много милиони от задълженията си към българската банка и да останат длъжни на субект, който може да се окаже пряко обвързан с мажоритарните й собственици.

#КОЙ ще проверява и контролира банковата ни система

Както разбрахме от напрегнатата ни кореспонденция с БНБ, надзорът на централната банка категорично отказва да провери данните за кредитите на ПИБ към свързани лица, които са в очевидно нарушение на закона. Това поражда основателният въпрос: Кому служи БНБ и дали тоталният й провал около фалита на КТБ е случаен или това е една добре смазана корупционна схема за прикриване на финансови престъпления с жестоки и дълготрайни щети от национален мащаб? Ето защо всички данни за съмнителни финансови действия в банковата сфера, както и за съмнителни цесии са обобщени в специален сигнал до прокуратурата. Не че очакваме нещо специално от тази силно дискредитирана институция, но поне изпълняваме своя журналистически и граждански дълг да подадем нужната информация.

Биволъ отстоява каузата да не се допусне втора тежка банкова катастрофа, защото ще бъде наистина фатално за държавата. Ако отговорните институции си вършат работата по закон и не колаборират с мафията, това може да бъде избегнато. Реалностите обаче показват, че това не е така, проблемите се задълбочават и трагедията става все по очевадна за външните наблюдатели и инвеститори.

***

Ако намирате, че статията е интересна и полезна, можете да ни подкрепите, за да продължим да правим независима разследваща журналистика.

Включете се с Данъкъ Биволъ!

При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечен Данъкъ. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Избрахте да дарите 10€ Месечно

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 10€ Месечно

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

Възможности за плащане
Информация за Вас

Информация за банковата карта
Плащането е защитено със SSL криптиране

Обща сума: 5€

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

лв.
 
The current exchange rate is 1.00 EUR equals 2,00 BGN.
Възможности за плащане
Информация за Вас

Внимание: с този метод сумата ще е в лева, а не в евро. Можете да изпратите "Данъкъ Биволъ" електронно през Epay.bg или с банков превод. От територията на България можете също да изпратите пари в брой през EasyPay, или да направите превод през банкомат, поддържащ услугата B-Pay.    

Обща сума: 10,00 лв.

Извършвайки плащане Вие се съгласявате с Общите условия, които предварително сте прочели тук.

Биволъ не записва и не съхранява номера на Вашата банкова карта. Плащанията се обработват през системата Stripe. Даренията за Биволъ с банкови карти се управляват от френската неправителствена организация Data for Reporters Journalists and Investigations - DRJI.

SMS код BIVOL

За да подкрепите с малка сума нашите разследвания и автори, можете да изпратите SMS на кратък номер. Ще получите с обратен SMS линк към нашия архив.

 • Изпрати 1,2 лв. на номер 1851 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 2,4 лв. на номер 1092 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 4,8 лв. на номер 1094 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ
 • Изпрати 12 лв. с два смс-а на номер 1096 с код BIVOL и получи достъп до Архивите на Биволъ

Сумите са с включен ДДС. Моля, имайте предвид, че това е най-неефективният начин да подпомогнете Биволъ, тъй като комисионната на мобилните оператори достига 60%. Ако имате възможност, използвайте някой от другите методи на плащане.

Криптовалути

За да ни изпратите биткойни сканирайте QR кода или използвайте един от двата адреса: Standard: 1EY3iwkPXiby6XFsyCcVPGZPYCGPbPeVcb

Segwit: bc1ql28g7qnvdmenrzhhc7rtk0zk67gg4wd9x9jmmc

This post is also available in: English

Вижте също / Read Also